Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
nou αγarna
τον τόΠο του
Πρenei να ξέρει
να δυοαρεoτεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βοιτήτης- Ειδτης, Aεδυντής ΒΑ ΣΕΡΒΑ Erg 50 -A ύλο 1183 Τμή θ0 υμό Πιαστεή 24 hvou iί 220
ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
ΜΕIΖON ΠΡΟΒΛΗΜΑ
αυ με τα ε ληνοτουρκ .
κά, ίvα από
EMaba.
Γράφει ο
Στην Yuτονική λρr .
Μ o σπ Αρaς Τσείκος ηoς pβoo,α
w Νομό της apστεpής
ρα πpοβλήματα "ου
καλείται να αντιμετωπί
σει η Κυβέpνηση είνα δηννον ονoκτoμέ
το μεταναστευτικό
πpοσφυγκό.
Τis Tελευταύς ημρες μετανοστν . πpoοφ .
η κατάσταση τα νpα γων στην Ηπερωτική
του Αητίo εh έxpu κάτοο έypoν ξισηκωμη, με τους κατooυς να ί δοτ διαpωνούν με
την αόφοoη γ τη δηνοι και να ητούν τη με . μουργία κίντρου φλοταφοpά των χιλάδων Eνoς
pveχεί στη οΟ
houμ αις υίνMικις WEγμάwό auw Ai
Εeα σον Δέμαρχο N Eoργάκο η Επτμοηή Αρόνα
Ανακοίνωση της Περιφέρειας Ηπεiρου
| Πα την αρχοία Νικόnολη και την επίσκεψη της Υn. Μoλασιού
Με τον Δμορο nρtpεξος
wito reupγάκο ουναντήonκε
θες το πpu στο Δημεpκείo η!
Τηtponn Aνo tpγoομένων
το Ατκ nooκtuνοu νη et
to δtτηon tης 60έν
b με mv anpia nou εκppoou
ano o nunoγο npepetc ESO0 γa τm
μη ανοpοp στο Δo Τuοu ις nεpιp
ρειας για tηοoκεpn nou pe με tw .
noupyou nonuouou: Aνo Μνδνη
ούντα φαέou για
κάnonnς στο μημείa UiEo, upni
υνα το ε στησελ
διέλευoης τα δόδα το Α.
κtίου , υνχ οστη σ.
Mίτνάτες σο Κιυίς btiμ έαι αλβι σν Ελη
πυλνα πολό α lotoοm τον ΣΥΡΖΑ
Είναι τουλάχιστον
υποκριτικό..
Σκληρή απάντηση στους ισχυρ .
σμούς του υnouργού Αμυνας της
Τουρκίας Χουλοσί Ακάρ ότι η Ελλά .
Το κλήα έα
αliξa σην Ελλάδ
τόνο ο Κυράος
Μητοοτάκης στη
si p oou ίolnlyoo
τον κηητή Ιστοpς
των Πανoτημίν
Harvi κn Stanfosl,
Ne Φpγκουων στο
Νιαβές ιά η
ουνίνηή του με ον
mpόepo της
ατουλ
δα θα Πρέπει να σεβαστεί το διε0νές
δίκαο και να προχωρήσει σε αn στρατιωτικοιοίηση 18 νησν tου
Aιyαίου έδωσε. το ελληνικό υπου .
γείο Εξωτερικν , εa στη νελ
MI| συνέχεια στη οελ. 8