Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t ιέρντής- Νικθιους Καραθάνος 1951-1974* Βνoκτήρα-Εκδότρια Σεανρίδου L Συλιανή
ΔΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)
Αp φύλλου 6880-12.038
Η Ελληνική
Ολυμπιακή
Επιτροπή βράβευσε
Κορακάκη
και Δουβαλίδη
Από το Δ. Σ Δ. Παρανεστίου
Στο ολοκληρωμένο
μητρο
του Υπ. Τουρισμού
οι ιαματικές
πηγές Παρανεστίου
Στα 720 άτομα
οι αλλοδαποί
στο ΠΡΟΚΕΚΑ
Ψήφισμα δια μαρτυρίας
για το κλείσι μο
του καταστήματος
των ΕΛΤΑ. στο Παρανέστι
Παρανεστίου το 2020
και 977 το 2021!
Θελ 5η
σελ. 5η
Θυ. Τη
σκ. δη
Προκηρύσσεται Τις επόμενες ημέρες η δημοπράτηση του έργου
Πέρασε πρόταση της αντιπολίτευσης
Προς νέο βιολογικό καθαρισμό
ύψους 2,2 εκ. ευρ προχωρά | Yια Λυση και εκκαθάριση της ΔΕΚΠΟΤΑ
ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου
Εν αναμονή απόφασης της Αποκεντρωμένη ς Διοίκησης για νομιμότητα της
πρότασης
Κατατέθηκε αντιπρόταση από τον Δήμαρχο Δράμας
> Το πόρισμα των Ορκωτν Λογιστν κατέθεσε στον Εισαγγελέα η δημοτική
Δήμαρχος Νευροκοπίου: Ο νέος βιολογικός καθαρισμός θα
γίνει στο σημείο του παλαιού βιολογικού καθαρισμού
Είναι ένα έργο που είχε καταντήσει γεφύρι της Αρτας .>
Του θανάση Πολυμένη
ΕΡΑΣΕ τελικά η πρό | ταση της nλaouηpίας
Lτων αντm ολιτευόμενων
παρατάξεων του Δήμου Δρά μας για ση και εκαθάριση
της Δημστικής Εχeiρη σης
καινονκής Πολτιστικής και
Τουριστικής Ανάπτυξης (ΔΕ ΠΟΤΑ.
Σπν nρτη συνοδρίαση για
το 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας και αμέσος μετά
την κοτή της βασύλάπτος , ως
πρoτο θέμα συητήθηκε η πρόταση τρν εx των τεσοάρων
παρατάξεων της αντποίτευσης-Πόλη+Ζωή , -Proisct
Δράμα 2020- κα -Αυτοδιο
κηση Πολπν.- και μετά στο μια
γενκά ήα συήτηση τεσσάρων
ωρν , πέρασε με 18 θετκές ψήpους 12 όχι και 1 παρν.
Στην Αποικεντρωμένη Διοίκηση
Παp όλα αυτά η υερήφοη της πρότασης neρί λύσης της
ΔΕΚΠΟΤΑ ως δημοτικής a
Του eανόση Πολυμένη
Ε ΕΝΑ νο βολο| γκόκαθαρομό για
δυσμενείς επιττσες,
ακόμα και να χαθeί το
ουγκρκρμένο ποοό που
υπάρχε Διότι το έργο
αυτό εήe ενταχθεί , με
σκοπό να δημουργηθεί
μέχρι το τέλος του 2023
και με κάrοeς rpoύποe
Μπόη Neυoοο
πίου, Τpοοπαθεί η νέα δη.
μοτκή αρχή του Δήμοu K
Νευροκοίου, να αναβα μίσει την ποιότητα ζωής
των κατοέκων , αλλά και να
προοδσει νέα αξία στον
τότο.
Έτο, επανέρχεται αυτές
τις μέρες στη δημοστό
τητα , μα νέα δημοτρασία
Υιατο έο βιολογικό καθαρομό Νευροκο
πίου , καθς παλαιότερα είe ξεανήσει Στον παλιό βολογικό Νευροκοπίου
αλλά ακυρθηε λόγω προβλημάτων που Απαντντας οε ανάλογη ερτηρη γγα ο
είχαν πορουοιαστεί
Αναμένετα να δημοσιευθεί λουπόν τις κός καθαρομός Νευροκατίου , ο κ Κυρα
επόμενες ημέρες, η οχανή δημοτράτηση κίδης εξήγησε ότι αυτός θα γνeι στον
του έργου με τπλο Αντυκατάσταιση Εγκα- υπάρχοντα πολιό βιολογικό που υπήρχε
ταστάσεων Ετεξεργασίας Λυμάτων στο Νευροκάτι
Δήμου Κ. Nεupoomίou, προύrολογιομού
2271.372 ευρ χωρίς τον ΦΠΑ.
Το έργο περλαμβάνε δύο κατηγορέες απόη δεκαετία του 1980, ένας παλιός
όπως τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα βιολογικός καθαριομός Του είχε γνε
αξίας 631.005 ευρ και έργων καθαρ- τότε Γ αυτό και το έργο ονομάζεται ως
σμού και επεξεργασίας νερού υγρν στε - αντικατάσταση των εγκαταστάσεων επε
ρεν και αέρων αποβλήτων αξίας ξεργασίας λυμάτων. Αυτή τη στηγμή είμα7.899 ευρ.
Η Χρηματοδότηση του έργου γνεται δημοπρασία για δεύτερη φορά το έργ
από το Επςeιρησιακό Πρόγραμμα Υπο - αυτό. Το έργο δημοπρατήθηκε για πρτη
δομές Μεταφορν , Περβάλλον και Aepo - φορά το καλοκαίρι του 2018 με μια προρος Ανάπτυξη 20142020 και από βληματική δημοττρασία η οποία διακόπιστσεις του Προγράμματος Δημοσίων πηκεν.
Επενδύσεων και από δους πόρους του
Δήμου Κ Νευροκοπίου
Ηπροθεσμία εκτέλεοης του έργου, οpi εν όπως συμπληρνει ο κ Κυρακίδης
ζεται σε 24 μήνες από την ημέρα υπογρα - γα άλλες καινότητες δεν υπήρχει καμία
φής της ούμβασης συμπεριλαμβάνομένης πρόβλεψη θαπροχωρήρουμε πρτα στο
της τρίμηνης δοκμαστικής λεπουργία και Νευροκάτι και μετά θα προσταθήρουμε
της ενός έτους κανονής λεπουργίας του .
Μλντας στον "Πρωνό Τύπονο δήμορ- έργο είτε στο Βλακα, είτε στο Περθρ
χος Νeυροκοτίου κ . Κυραίδης, χαρακτή- ήσε κάποια άλλη μεγάλη κανότητα. Ο νο
ριοε το έργο ως γeφύρι της Αρτας , μκός περοριομός είνα όιοπληθυσμός
καθς ο δαγωνσμός είχε ξεηνήσει πριν που θα εξμπηρετεί πρέπει α είναι πάνω
από δύο χρόνια περίπου και διακόπηκε από 2.000 άτομα. Και εδ πάνω ατό 2.000
εξαπίας Τροβλήμάτων στη διαδικαοία
Mε τις καθυστερήpες οχίeς , uπήρχε
ο κίνδυνος να παγ σa το θέμα με πολύ κόπ
Όπως τόνισε ο δήμαp
χος Νεuροκοτίου , με το
που αναλάβαμε , το 6σαμε σε πρτη προτερα
ότητα και τρα το
δημοτρατούμε κα πάλο.
ΦΩΤΟ Π.Τ
Στγμιότυπο από τη συζήτηση για η ΔΕΚΠΟΤΑ στο Δημοτικό Συμβούλο.
ατρόσκοπτα η υλαnoησή τους . Εν για τις noλτιστικές δρά
σεις της σημείωσε ότι υτές ετε αυτό νομα , είτε σε συνεργο
σία με λους φορείς της Ονερούπολης συμπερλαμβανομ
σημείο στο οnoio θα γίνeι ο νέος βιολογλιο, θα αnοστολ στm α oo μοτκό Συμβού - onooντα αό τις τηροσίες του Δήμου Δάνα.
Μακεδονίας -Θράης, η oποίa θα ελέγξα τη νομμότητα της
πpότασης ότς και ττν σopη απιοογα ς κοι ενεργήeηκαν μετά αό έλεγγp ορκωτν λογιστν και το θεί περί αυτού . Αv και δεν υπόρχει προηγούμενο παρόμοι ας
απόφασης, είναι άγνωστο για το τ σρβος θα ατοφασίσε. η
Αnoκντρωμένη. Θα το ξέρουμε στο επόμενο δάστημα των 30
ημερν.
Η πρόταση ης αντιmολΜτευσης
Την κεντρική εισήγηση εκ μέρους των αντολπεύσεων έκαε
Όπως είπε, υπήρχε από την εποχή του
δημάρχου Παύλου Αμαραντίδη ακόμα
Ως κεντρυός εοηνητής της πρότασης, ο κ . Χαρακίδης ανα
φέρθημε κα στα παλαότερα οκονομμά πpoβλήματα nou πα
ρουσίαζε η δημοτική επικείρηση και στους ισολογισμούς nou
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
λεμμα των 148.000 ευpπερίπου, το oπoίo ήταν υποθετκά ταμείο εις χείρας- nou όμος δεν βρ6θη καν πουθενά αυτά τα
χρήματα κα όπως είπε δατιστθημε ότι δεν είναι πρaγματό
κάποια στιγμή το 2017-,
Όσον αφορά τις οpε ές παpoλ0όντων ετν , σημείωσε ότι
αυτές είχαν φτάσει στις 250.000 ευρ μέχρι καα το 2019 , εν
τόνσε ιδιαίτερα ότι τοσυνολκό noσό των οφελν των πapελ
θόντων ετν δεν συμφωνεί με το συνολικό nοσό της κατάστασης οφεuν nou διατρα η ίδα η ΔΕΚΠΟΤΑ.
Αναφερμε νος στηνατολογία της πρότασης τόνκ δτι διαστη φάοη mοu θα ξενήσουμε τη
Πόλη+ Ζωή- κ . Χαρακίδης ο
Ο εφαλής ν πάρχει κεά noooωmκή
αντιnαράθεση- με τον νυν πρόεδρο της ΔΕΠΟΤΑ κ Καλνκίδη, εν ανοφ έρθη κε στην κατάσταση την οποία βρίσκετα σή
μερα η ατορίρη ση
. Μληε για το υποστελεχωμένο δυναμμό , γιαιςοφεές που
Ελει Προς poμηδευτος κα ατηχει ρηματί ες της Δράμας και
αλλού , εν ξεκαθόρισε ότι στό τη λύση κα εxκαθάρση δεν
πρόκετα να υπάρξουν συνέπεες για κανέναν εργαζόμεο
καθς προβλέπεται η μεταφ ορά τους στο Δήμο Δράμας με το
δο καθεστς
En oτόμα ότι διοσφολζεται η ληρuμή όλν των οφελoν
της δημοτκής στοpίpησης και
εrλέον , όλα τα προγράμ ματαπου υλαοοίνται aπό τη
ΔΕΚΠΟΤΑ θα μεταφερθούν
στο Δήμο κα θα συνεχίσει
Οος βιολογκός καθορισμός θα εξυ
πηρετεί μόνο την πόλη του Νευpοκατίου,
πστνοντα συσουρευμένα πpoβλήματα στη λειτουρία ης,
ονακος στους υmαλλλους (αταλογισμ) και στους npoμοευτες μεγες pολές προς τρίτους και ασυρσεις ενταλ μάτων πληρωμν ) και επειδή η κατόσταση έχει γίνα μη
αναστρέψυη και το μέλλον προδιαγpopετα χερότερο από το
Πapoν, θεωpούμε επβεβλημένη τη λύση και εκαθάριση της
ΔΕΠΟΤΑ.
να δημοπρατήσουμε κάττοο αντίστοοςο
|σελ5η
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
έχουμε μόνο.
Neupo
Ο ΚΗΠΟΣ
Πάνκας-Μοσμανίδης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
του Bruce Gooch
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗE MYΛΩΝΑΣ
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη -Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νέες υπερσύγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάστων
ΠΑΙΟΥΝ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΙΝΑΣ
ΚΑΙΑ ΙΠΕΡΕΛΑΚΗ
ΜΕΤΑΟΡΑτΗ ΚΑΤΙΑ ΣΠΑΑΚΗΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρυης
. Ψηφιακή Μαστογραφίο
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης.
ηεξλίξη στην εξέταση του μαστού
. Ynέpnxoς Μοστού
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΩΡΑ: 21.00
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μονητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέρηχo-Τiplex αγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστκής Πυκνότητος
. Ορθοπαντογράφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Εσopo 15εγ tooδo. 13E μουμtο
Πperrm 4cktlu
πάνοα διπλα 6ας αότεη
μμαθράπι τράντο
Κνεso Anpοςκού Οδείου,
Δτεί Δ oόι ενω Ηούn
erpopopin - Kparhoes T. 2310 4a5o, 63411555s
Χορηγός Επικοινωνίας
ΠΡΩΤΝΟΣ
TUΠΟΣ
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fax: 2521022413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890
wweκυpε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα