Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όυ Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Σι Αραχωβίτης: Η κυβέρνηση
καταργεί και επίσημα το Τμήμα 1Πήρε το ντέρμπι ο Λακωνικός
Στατιστικής Σπάρτηςν σελ8
Σαφόριν της ΕΛΑΣ
Χειροπέδες σε 18 άτομα
στη Λακωνία > σελ.7
Al' ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ
με Σπαρτιατικό > σελ 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 | Ετος 241 Αριθμός 5813 | Τμή φύλλου 0,50c
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250 e-mailinfoelakonikos.gr. www.lakonikos.gr
Οι τιμές
noυ διατέθηκαν
οι ελιές Καλαμν
στη δημοπρασία
του ΑΣ Πετρίνας
Δεύτερη σε νεκρούς η περιφέρεια σε τροχαία
Αιματοβαμμένοι δρόμοι
στην Πελοπόννησο
Ολοκληρθηκε το Βράδυ της
Τρίτης 21/1 η δημοηροσία του
Αγροτικού Συνεταιρισμού Πετρίνος για τη διάθεση noσότητας ελιάς Καλαμν . Σύμφωνα
με δηλσεις του διαχειριστή
του Συνεταιρισμού , κ. Πανα γιτη Πουλάκου στον ΑγροΤύπo <τους 71,5 τόνους της
φετινής Παραγωγής , εξοιρετι
κής Ποιότητας Πήρε συνεργάτης της εταιρείας "Αγροβίμ
στον νομό Λακωνίας . Κατά
τον ίδιο, οι ιμές για τα πιο χοντρά κομμάτια (140 στο κιλό)
ανήλθαν σε 1,56 ευρ το κιλό.
στα 220 κομμάτια διαμορφθηκαν σε 1,06 ευρ το κιλό.
εν ο μέσος όρος κυμάνθηκε
κάτω από 1 ευρ το κιλό και
συγκεκριμένα στα 93 λεπτά
ΌΠως αναφέρεται στο δημοσίευμα του ΑγροΤύπου" , οι
nαρanaνω τιμές είναι χαμηλότερες από την ηρτη δημοnρασία noυ διεξήγογε στην
αρχή της σεζόν ο Αγροτικός
Συνεταιρισμός Πετρίνας , ως
onοτέλεσμα των γενικότερων
πιέσεων nou επικρατούν
φέτος στη συγκεκριμένη
αγορά .
Εντω μεταξύ , η naγκόσμια na .
ραγωγή επιπραηέζιων ελιν,
την περίοδο 2019/2020, ΠρoΒλέπεται να ανέλθει στους
2925.500 τόνους, σύμφωνα με
τα στοιχεία nou ανακοίνωσε το
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ελαιοκομίος 0C), Η φετινή noγκ σμια Παραγωγή εκτιμάται ότι
θα είναι ουξημένη κατά 14%
συγκριτικά με ηέρυσι εν
Πρoβλέπεται ότι θα υπάρξει
και μια μικρή ούξηση tης κατανάλωσης κατά 2,1% .
Σε ότι αφορά τη φετινή ελλη νική nαραγωγή ελιν , η Διε Παγγελματική Οργάνωση Εn τραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ
ισχυρίζεται ότ διαμορφνεται
στους 304000 τόνους , εν τα
στουχεία του 10C τη μεινουν
στους 207.000 τόνους ., σημεινοντας ούξηση κατά 24% σε
σχέση με την αντίστοικη Περ σινή ηερίοδο .
Αρκετά τα επικίνδυνα σημεία στους δρόμους της Λακωνίας
ατυχήματα τα οποία προκάλε σαν τον θάνατο ή τον τραυματι σμό στόμων , nαρουσιάζοντας
μείωση 1% σε σύγκριση με το
2017 Πou είχαν συμβεί 10.848
μείωση 1.1% . Από το σύνολο
των 700 νεκρν , το 64,3% αφο ρούσε σε οδηγούς, το 14,9% σε
μεταφερόμενους επιβάτες και
το 20,9% σε Πεζούς , Η αναλογία
25- 49 ετν B3,1%) , 50-64
Οι ελιγμοί κατά την Πορεία του
οχήματος, η Παραβίαση του
STOP και η είσοδος στο αντί θετο ρεύμα κυκλοφορίας αnoτέλεσαν τις κύριες αιτίες για τα
τροχαία δυστυ
σύμφωνα με τη σχετική έρευνα
της ΕΛΣΤΑΤ. Το συγκεκριμένο
έτος συνέβησαν σε ολόκληρη
τη χρα 10.737 οδικά τροχαία
ετν [18,3%) και άνω των 65
ετν 32%) . Anό το σύνολο επ σης των νεκρν , 265 επέβοι ναν σε επιβατικά οχήματα
το 2018 , ατυχήματα .
ανδρν και γυναικν ήταν 37,9% ) , 217 σε
ροχα συμπερυλαμβανομένων μοτοηοδηλάτων (31%) και 146 ήταν πεζοί
80,4% και 19,6% αντίστοιχα .
700νεκροί (μείωση 4,2%) , 727 Το Πooοστό των νεκρν καταΣτα ατυχήματα αυτά υπήρξαν
Βαριά τραυματίες ίαύξηση 3%) νέμεται κατά ομάδες ηλικιν 120,9%).
και 12.422 ελοφρά τραυματίες ως εξής 0-24 ετν (14,7%) .
συνέχεια σελ 9
1,8 εκ . ευρ για έρευνα
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Στόχος η ανάπτυξη της γνσης και της επιχειρηματικότητας
Πίστωση 1875.000 ευρ θα
διστεθεί από την Περιφέρεια
Πελοηοννήσου μέσω του ΕΤΠΑ
[Ευρωηαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης , στο πλαίσιο
του ηρογράμματος ενίσχυσης
της αναβάθμισης , συμπλήρωσης επέκτασης ή και δημιουρ γίας ερευνητικν υποδομν
στην Πελοπόννησο-κυρίως για
την εξυπηρέτηση των αναπτυ ξιακν στόχων της Περιφ ρειος -, για το οnoio δημοσιοη0 ήθηκε η σχετική Πρόσκληση .
Το Πρόγραμμα αφορά , ειδικότερα , την ανάπτυξη ερευνητικν
δραστηριοτήτων nou σχετίζονται
με τους τομείς ηροτεραιότητας
της Στρατηγικής Εξυηνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Πε λοποννήσου.
RESEARCH
Η γενική Παιδεία
αγνοείται
του Απόστολου Ποnατσίρου
> σελ. 3
συνέχεια σελ 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα