Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Ιανουαρίου
Καδημερινή οκονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ: 6969
Τιμή: 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Δάνεια:
Αυξημένη
η zήτηση από
επιχειρήσε1s
και νοικοκυριά
μισθός
Καττατos
-Στον ορίζοντα νέα αύξηση σε
800.000 εργαζομένουs
Νέα αύξηση στον κα ττατο μισθό βρίσκε
ται στα σχέδια της
κυβέρνησης για το
2020 και γι αυτό το
υπουργείο Εργασίας σχετική συζήτηση θα
προχρησε στην σύσταση Επτροπής Αξιολόγησης
Επικαιροποίησης του
1ου σχεδίου Κωδικο ποίησης Εργατικού Δι
καίου.
Σύμφωνα με το σχέ
διο της κυβέρνησης ο
καττατος, θα φτάσει
τα 703 ευρ σε βάθος
χρόνου τριετίας . Ετσι
θα μελετηθεί αν μπορεί από φέτος ο καττατος
από φέτος άνοιξε ο
υπουργός Οικονομι
κν Χρήστος Σταϊκούρας σε δηλσεις του
σημεινοντας ότι η
Αύξηση παρουσίασε
η ζήτηση για δάνεια
από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νοικοκυριά στο τέταρτο
τρίμηνο του 2019 .
Το επόμενο τρίμηνο ,
η συνολική ζήτηση
δανείων από τις ΜxΕ
αναμένεται να παρα .
μείνει σχεδόν αμετάβλητη,
εκτιμάται ότι θα
συνέχεια στην 11
γίνει τον Μάιο.
Να σημειωθεί ότι πφοεκλογική δέσμευση
πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη
ήταν πως ο καττατος
μισθός θα αυξάνεται
με ρυθμό διπλάσιο από
την αύξηση του ΑΕΠ.
Μάλιστα στο θέμα της
αύξησης του καττα.
του μισθού αναφέρθηκε
κυβερνητικός εκπρό - ευρ είναι Πo κοντά.
σωπος Στέλιος Πέτοας
σημεινοντας
υπάρχουν προεκλογι - πάνω τις
κές δεσμεύσεις για δι
ριστεί τους πρτους
μήνες του νέου έτους
σημεινοντας ότι ο
στόχος για μισθό 700
προβλέπουν αυξήσεις.
Η Επιτροπή Αξιολόγη .
σης και Επικαιροποίησης του 1ου σχεδίου
Κωδικοποίησης Εργα τικού Δικαίου που συστήθηκε θα εξετάσει
μεταξύ άλλων θέματα
όπως συλλογικές συμ
μισθός
Μια τέτοια απόφαση,
πως θα αυξήσει προς τα
αποδοχές
τουλάχιστον 700.000να
Επίδομα u eί νρω στο4
ενοικίου 26ως 32 ευρ
5%,δηλαδή να αυξηθεί
Στην περίπτωση αυτή ο πλάσια αύξηση με 800.000 εργαζομένων βάσεις εργασίας, κακαττατος μισθός θα
διαμορφωθεί μεταξύ πτυξης και πως ξεκι676-682 ευρ .
Εξάλλου την αύξηση αναθερησή του , εν
του καττατου μισθού
βάση το ρυθμό ανάστον ιδιωτικό τομέα ττατο μισθό καθς
και όλες τις εργασιακές ρυθμίσεις . Καλεί.
ται μέχριί τις 10
συνέχεια στην 10
εν είναι πιθανή η
υπογραφή και περισσό. συλλογικν
η αύξηση θα προσδιο- συμβάσεων που θα
νούν οι διαδικασίες για
- Ποοι ηρέna
να κάνουν νέα αίηon
αδειάζει η κλεψύδρα
τερων
Παράταση
για το ντυπο μΟΥΡΕΙΟs
ΟΙΝΩΝΚΗΣ ΑΣΦ
Νέα αίτηση έως τις
31/01/2020 θα πρέεί
να κάνουν για το επί .
δομα ενοικίου όσοι
συμπληρνουν
εξάμηνο ισχύος. Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ,
την Τρίτη 28 Ιανουα
ρίου θα πληρωθεί το
συνέχεια στην 2
Ε11 και τIS
ετήσιεs άδειεs
Σελίδα 9