Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Που αγαna
τον τόΠo τoυ
Πρεne να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Εοτήτης Ειδότης Δυθοτής ΒΑΣ ΤΕΡΒΑ. Εoς 50- Α λα 1f32 Τμή 00 Εγρά πη 3 Ιαmouοpo 20
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕ ΓΑ ΤΟ
ΚΟΛΙΜΑΝΙ
HT.O.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΙ
ΕΓΓΡΑΦΟ
ριτική για τις no
ρεμβόσεις της PΕΙΟΡΤΑΖ
δημοτικής Αρκής
στο eμα του E ρας Τσελίκος ς αι φοντρν όυ γ .
μπορικού Λιμένος οσκ
οαμε nρv ano yες n- ονέλοβε εnionua καθ - ντα κοnοια nρoondeeia
μέρες κοθς οι Eny . κοντα
γελματίες του Λμανού
δεν είδαν tmv nopoμ - νας , η Τoniκn oωνή no ενο
κoή aAnayή 6δ και ne . poυoε έγγpoφο nou το μεονα nροβλήμστα
ντε μήνες ano tmv nμ . εστάηη npv anό 00 nου το ταλoνζουν τα τ .
ρa nou o νέος Δήμαρκος 26ωρο στο Δημοτκό Ν .
μενικό Ταμείο , ano τη re.
νική Γρομμστεία Λμένων
του Υnοuργείου Νουonitno
να το Εμηορικό Λμάν
να μηουν
ninuonc
αστόο, κατόην έρευ
θέσεις και προτάσεις του Πολιιστικού Συλλόγου Πρέβα
μα μα καθαρά, ολτισμένη και αnθρπινη Πολη
Λευταία κpόνιa
ρυνεχενα στη σε
H απόρροια της άριστης συνεργασίας!!
Εγγpopο μ έοεκ και tς npot .
σεκ τοu νοuw κοθορomta, ondotεr
ο Ποotκός EAnoyος mpέpeξος.
στον Ανυοnμορο nεpφannoνος Βαν
VAn Ponόn , με κονonoion ων Ανος
καλές είναι οι ηpoeέσεις και
οι εντυnσεις aa επτό μήνες
nepinou anό τmν aνonnψη της
εξουσίος της νέος Κυβέρνησης
δημαρο Αγpoτς Ανάπmuις rp. kοuμή και τον Προίστήμενο tου Τμήματος
δεν naνουν τono .
Ε. Κotouη
ewwέχε στητα
"υνχεα στη σε."
Η Κατερίνα Σακελαροπολου νέα Πρόεδρος
mς Ελληνικάς Δημοκρατίας με 261 ψίφους
Η μεγάλη ηλειοψηφία
του Πολιτικού κόσμου. .
Μnορεί ορι .
ομένοι οαν
τον Νuκή τα
Κακλαμάνη
να μην συγ .
χρησε στον
Κυριάκο Μη
τοοτάκη nou
δεν τον npo tεve γιa Πρό εδρο της Βουλής και να πρότενε τον
Κστα Ταούλα , αλλά npa taύτα, η
μεγάλη πλειοψηφία του noatuκoύ κό ομου χαιρέτo θεtικά την επλογή της
Aυκατερίνης Σακελαροnoύλοu η οno .
αλαβe 206 ψήφους στη χθεσνή Ψηφοφορία στη 5ουλη , νεχ τη νελ
Με την ευpύtatη
πλειοψηφία 261 ψή .
φων της 0νικής α.
νεnpοoωκίας εξε .
λέγη η κυρα Anκate
ρίνη Σακελλαρonou .
λου Πρόεδρος της
Δημοκρατίας και κα .
θέσταται η npuτη
γυναίκα nou τonoθe ,
tείτι στο αντατο
noλιτεnκό αξίωpα.
υνέχεια στη σελ. 1