Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρντής-Nκόλους Καραθάνος 1951-197* διοτήρια- Εκδότρια Σταυρίδου Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠ ΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' 1974 Αp φύλλου 6830-12.037
050 ε
Εγκρίθηκε
νέο πρόγραμμα
καταπολέμησης
Σε καλό δρόμο
Διεθνές Κολυμβητικό Μήτινγκ
Ενημερωτική
Χρυσό μετάλλιο
ο Δραμινός
Δημήτρης
Ζουμπούλογλου
η προσπάθεια
δημιουργίας συνδέσμου
μεταξύ των Δήμων
της Π.Ε. Δράμας
εκδήλωση στη Δράμα
για τη δημιουργία
κουνουπιν
στην Περιφέρεια ΑΜΘ
ΚΟΙΝΣΕΠ
eελ. Jn
σελ. 3η
σελ. τη
σελ. 3η
Δηλσεις του δημάρχου Παρανε στίου στον n.T
Ανάδοχος για το Κέντρο Διαλογής Ανακύκλωσης Δράμας
Στόχος του ΚΔΑΥ Δράμας να συγκεντρνει Έκλεισε το μοναδικό κατάστημα
το χαρτί και το χαρτόνι από το δίκτυο
κίτρινων κάδων σε Δράμα και Κα βάλα
ΕΛΤΑ. στο Παρανέστι
Στην ερτηση αν στο εργοστάσιο της
Του Θανόση Πολυμένη
ΕΕΛΕΕΣ - συγκρατημένες θα λέ Δράμας έχουν γίει κάποιες εργασίες, ο
,yαμε - έχουμε για το θέμα του Κέν -κ Βογιατής απάντησε ότι δεν έχει γίκει
-τρου Δλογής Ανακικλσιμων ίποτα ακόμα και θα κριθeί στη συνέχεια,
Υλικν (ΚΛΑ ) Δράμας, για το ατποο αν μένονταν η ανακήρυξη έου αναδόχου . μπορεί να εξυπηρετήσε Εξηγντας
Όπως μας ενημερνα ο γενικός διαυθυν- μαςο διος σημενει ότι δεν μπορεί να
Υπάλληλος θα το ανοίγει μόνο 2 ρες την εβδομάδα!
> Τα ΕΛΤΑ Ξάνθης θα εξυπηρετούν από μια φορά την εβδομάδα Χρυσούπολη,
Σταυρούπολη και Παρανέστι
>Επιστολή διαμαρτυρίας του κ. Καγιάογλου προς τα ΕΛ.ΤΑ.
eανάλογα με τη δυναμικότητα που θα
Του Θανόση Πολυμένη
1Η ΑΝ ηνέα Πρόοδρος της Δημοκρατίας κα . Σακελλαροπούλου mou
1 εξελέγη μόλις χες κατάγεται από
την Σταυρούπολη Ξάνθης; Τα χωριά
στην ελληνική ύπαιθρο συνεχίζουν να
ερημνουw και αυτό είνo ένα ήτημα αpκετά σοβαρό , για να ασχοληθείη ελληνή πολτεία. Η οποία όμως δεν
πραγματικά
Το θέμα, δεν εναι απλά να εξυτηρ τούνται χωριά όπως το Παρανέστι, η
Σταυρούπολη , η Χρυσούπολη ακόμα
και άλλα όπως ο Νηφόρος για παρά δειγμα κα άλλα στην περοχή του λ κανοπεδίου κ Neυροκοπίου με
μεροκές αποσπασματικές ρες κάθε
εβδομάδα, αλλά αντίθετα, αυτά να εν σχυθούν με ένα και μοναδικό στόχο
την ενίσχυση του πληθυσμού σ ' αυπές
nις περοχχές.
Η περιοχή του Δήμου Παραοστίου , είνα μια διαίτερα ΕΑΤΑ σmν Σταυρούπολη και από εκεί θα εξυπηρετεί
υποβαθμισμένη και ορενή περιο . Πράκειται για μια n
ροχή η οπαίο ολοένα και φθίνει και χρειάζεται ειδκά μονο δύο ρες την εβδομάδα το Παρανέση
μέτρα προεμένου να μπορέσει , eστω σε κάποιο βαθμό , Τόος Καγάογλου νητοποήθηκε άμεσα από την πρτη
να αναβαθμστεί μέσα από ένα γενκό πλαίσιο Χαρακτη
ριστικό παρόδειγμα είναι ο συνεχς μεούμενος πληθυσμός των μαθητν .
σημερινής περιοχή του Δήμου Παρανεστου.
Το κατάστημα ΕΛΤΑ
Σαυτή την συκεχιζόμενη υποβάθμση, ήρθε να προστε
θεί και το κλείσιμο του μοναδικού καταστήματος των
ΕΛΤΑ στην έδρα του Δήμου, στο Παρανέστ , την περα
σμένη Δευτέρα 20 ανουαρίου . Πρόκεπαι για μια ακόμα κπάσuα των ΕΛΤΑ, αλακότερα υπήρχαν στην
eλιβερή εξέλιξη, η αποία θα αναγκάζει πλέον τους κατοί
κους του Παρανεστίου να κατευθύνονται αναγκαστικά
προς τη Δράμα, ακάμα και για τις όποες υποθέοεις τους έρe στο Παρανέστ, μετατέθηκε τελικά στην Σταυρούείχαν να διεκτερακσουν μέοω των Ελληνκν ταχυδρο - n και από εκεί θα εξυπηρετεί Παρανέστι και Χρυσού
μείων .
Η διούηση των ΕΛΤΑ προχρησε στο κλείσμο του τοπικού καταστήματος στο
Παραέστι, μέσω μας
απλής και ξερής ανακαίνω.
σης σε ένα χαρτί που κόλΦΩΤΟ ΠΤ.
λησε τη Δευτέρα στην είσοδο , όι το κατάστημα
θα παραμείει πλέον κλειστά Η δυσλειτουργία
του γραφείου βέβαια ήταν γνωστή και ο ένας
και μοναδεκός υπόλληλος που δεκτεpαίωνε τς
| συναλλαγές με το κοινό συνταξιοδοτήθηκε και
στη θέση του πρόσφατα ήρθε κάποος άλλος.
Αυτός όμως τελικά μετατέθηκε στο κατάστημα των
enΤΟ ΑΡΧΕ ΙΟΥ
Το Κέντρο Διαλογής Αναικμκλσιμων Υλικν της ΠΕ Δράμας
τής της ΔΙΑΑΜΑΘ κ Βογιατζής πέρασε πόρει όλη τη δυναμικότητα Θα πόρει τη
το σχετικό πρακτικό από το Διαικητικό δυναμκότητα που μπορεί να πάρεν.
Συμβούλιο της ΔΙΑΑΜΑΘ και πλέον Κίτινoος κόδος χαρτί χαρτόν
έχουμε ανάδοχο ο ατοίος αναμένεται να
υπογράψειτις αμέσως επόμενες ημέρες τη λεπουργία του Κέντρου Δολογής
Σύμφωνα με τον κ Βογιατζή , ο νέος Ανακυκλσιμων Υλικν Δράμας , οκ Βο
ανάδοχος θα εγκατασταθεί αμέσως μετά γιατζής σημείωσε ότι , στόχος είναι να
την υπογραφή της σύμβασης και αναμέ - επεξεργάζεται το χαρτί κα το χαρτόν
vεται να ξεκνήσει η λετουργία του ΚΛΔΑΥ που θα συλέγεται από το δύτυο των κ
Δράμας . Παρ' όλα αυτά, αν και ακόμα τρνων κάδων από την Περιφερειακή
δεν έχει ξεκαθορίσeι η κατάσταση, η νέα Ενότητα της Δράμας και ατό την Περpe
περίοδος λειτουργίας του Κέντρου Δα- ρεακή Ενότητα της Καβόλας
λογής Ανακυκλσιμωw Υλικν της Π.Ε
Δράμας , δεν θα είναι η δια που ήταν έχει αναπτυχθεί ακόμα το δίκτυο του κμέχρι πρότινος,
Σύμφωνα με τα σχέδαπου έχαι η ΔΙΑΑ τουχαρτιού και το χαρτονιού σε πρτη
ΜΑΘ για το εργοστάσιο ανακυκλσμων φάση θα επεξεργάζρται σίγουρα το χαρηί
υλκν της Δράμας , στόχος είναι να συγκεντρνει το χαρτί κα χαρτόνη από ένα πέρα θα δούμε αν η δυναμικότητά του
νέα δίκτυο κίτρνων κάδων που αναμένε - μπορεί να διαχειριστεί κάτι ακόμα και
τα να αναπτυχθεί στις Περρερεακές μήπως πάρουμε και κάποα φορτία από
Ενότητες της Δράμας και της Καβάλας
Προς το παρόν , ο κ . Βογιατζής επισημαίει ότι το σημαντικό είναι ότι εγκρ θηκε το πρακτικό για το νέο ανάδοχο και ίaιa κατά τις επάμενες ημέρες θα δούμε πως θα σταση-.
προχωρήσουμε .
Ζητντας αναλιτικότερα στοιχεία για
Χαρακτηριστικό είναι ότι ο δήμαρχος Παραεστίου κ.
σιγμή σε μία προσπάθεα να αποτρέψει το κλείσιμο του
γραφeίου πιέζοντας με έκδοση ψηφίσματος και επιστοΔημοτικά σχολεία της
ελάχι
ές σε αρμοδίους
Καγιόογλου: Θα πιέσουμε για nερισοότερες ρες λει τουργίος
Μλντας χθες στον n.Τ.eίne όι τα ΕΛΤΑ μας είπαν
ότι θα μας εξυπηρετούν μόνο 2ρες την εβδομάδα, εν
σημείωσε ότι πουθενάσε άλο το Δήμο δεν υπήρχει άλλο
Με δεδομένο ότι αυτή την στιγμή δεν
τρνου κάδου για τη διαλογή στην πηγή
Αδριανή και στο Νκηφόρο τα οποία όμως έκλεισαν πριν
από χρόνια- Όπως είπε μάλιστα , ουπάλληλος που εήe
- χαρτόνι της Δράμας και από εκεί και
roλn.
σελ5η
τον μπλε κάδα Αυτό βέβαα θα δούμε να
γίνει έτσι στε σγά σγά να κουμπνουν
τα φορτία για να μην επαν λθουμε στην
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Ο ΚΗΠΟΣ
Πάνκας-Μοσμανίδης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
του Bruce Gooch
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη -Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νέες υπερούγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΠΑΙΣΟΥΝ
ΤΕΛΟΙ ΜΑΙΝΑΣ.
ΚΑΤΙΑ ΙΠΕΡΕΛΑΚΗ
ΜΕΤΑΟΡAΕΗ ΚΑΤΙΑ ΣΠΕΛΑΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνισης
ηeέλiξη στην εξέταση του μαστού
. Υέρnχος Μαστού
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Ω0Α. 21.00
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέρηχo- Τiplex oγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκότητος
. Ορβonαντοηρόφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Εσοpo: 15ε γν tooδ. 13E μευμο
Πρerκ 4 bεatplo
δuεio Aπμοιατό Οihn
Δοοo Apiωv, Mauoκόs io Tβονn
rrpopepίn - Κponons Τ. 2310 430, 4734115555
πάνα 8πλα όας αζτιέοη
μμαθράτιστροάντο
Χορηγός Επικοινωνίας
ΠΡΩΙΝΟΣ
ΤΤUΠΟΣ
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890
Wwwdκpos

Τελευταία νέα από την εφημερίδα