Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
anatolh
ΠΕΜΠΤΗ
ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolhcom
Έτος ιδρύσιως 1932
Αριθμός φύΜου
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
Ιδρυτής : ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
18.737
Σελίδα 28
Σελίδα 23:
Θετική Παρουσία ο ΝΟΑΝΕ
στήν ημερίδα κολύμβησης
Ηπίτα του Δικηγορικού Συλλόγου
Το Κέντρο Ανοιχτού Εμπορίου Αγ, ΝιΚολάου
. Διανοίξεις και
διαπλατύνσεις δρόμων
στη Νεάπολη
Αρχισε η προετοιμασία των εργασιν που προβλέπει το έργο
Σελίδα 6
Ρετορτάζ :
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Αντίστροφα μετρά
χρόνος για την απορρό
φηση του κονδυλίου των
1530.000 ευρ από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Ε.
πενδύσεων για την υλοnoηση των υποδομν , ε .
pορμογν και δράσεων
nou αφορούν το Κέντρα
Ανοιχτού Εμπορίου (Οροn
Mall) Αγίου Νικολάου . Το
1200.000 αφορά το κομ
μάτι που σχεδιάζει και
υλοποιεί ο Δήμος και τα
υπόλοιπα χρήματα αφο - σχετίζονται με τα -smart piou . αλλά και τους νέους ηούν για το -Οpen Mal .
ρούν το κομμάτι noυ υλοποιεί το Επιμελητήριο με εφαρμογές σύγχρο - τους ενδιέφερε να συμμε γνουν οι σχετικές προ Λασιθίου , για λογαριασμό νης τεχνολογίας ( έλεγχος τάσχουν, να παρακολου - κηρύξεις και να αρχίοουν
του Εμπορικού Συλλόγου στάθμευσης κλπ .
Αγίου Νικολάου , Σημει
νεται ότι η χρηματοδό . ασμό του -Κέντρου Ατηση θα ρέπει να έχει απορροφηθεί μέσα σε τρία ενταγμένη και η παρέμ - στις αρχές Φεβρουαρίου Σύλογο.
χρόνια από την ένταξη . βαση πoυ σχεδίασε η κκ Βα συμμετάσχει στη Γε Που έγινε τον Οκτβριο Πρατσινάκη στον -Ελαι - νική Συνέλευση της Συ - παρουσίαση που θα γίνει
Ευχαριστήριο μήνυμα
της πρην Διοικήτριας
των Νοσοκομείων
Λασιθίου
Σελίδα 7
Κατασκευή Μονάδας
Διαχείρισης και
Κομποστοποίησης
Βιοαποβλήτων στην
Ιεράπετρα
ciles , ( έξυπνες
Πόλεις) , επιχειρηματίες ,
στον Αγιο Νικόλαο , να
που θα
να υλοποιούνται όσα .
Ο Πρόεδρος του Εμπο. χουν αποφασιστεί
ρικού Συλλόγου Μανόλης Δήμο , το Εμπορικό Επιμε
λητήριο και τον Εμπορικό
θήσουν την παρουσίαση
Στον συνολικό σχεδιτο
νοικτού Εμπορίου ., είναι Πάγκαλος επεσήμανε ότι
Αναφερόμενος στην
του 2019,
-Οπως είπε στην ΑΝΑ- στρωση σε ένα τμήμα θα επισκεφθεί εμπορικές αφορά μια από τ
ΤΟΛΗ η προίσταμένη της της επιφανείας , κατα εκθέσεις . όπου θα δοθεί μογές που πθaνoν μπορεί
Διεύθυνσης Μελετν του σκευή τουαλετν για A - ευκαιρία για επαφές και
Δήμου Μαρία Πρατοινάκη , μΕΑ , όργανα γυμναστικής ευρύτερη πληροφόρηση νάγκες του Κέντρου Ανοι
έχει ξεκινήσει (με την υ.
μοστήριξη του συμβού σταθμού φόρτισης ηλε γύρω από τα κέντρα Αλου με τον οποίo συ - κτρικν αυτοκινήτων κ.α.
νεργάζεται ο Δήμος ) η
Προετοιμασία των εργασιν , εφαμογν , προμηθειν και παρεμβάσεων χισαν ήδη να κάνουν δ πει η μελέτη να υλοποι. του όλου σχεδίου.
που προβλέπει το έργο . άφοροι προμηθευτές εΣτόχος, όπως εξήγησε, ε .
ναι να ομαδοποιηθούν οι συμβατές για τις ανάγκες
περίπου δέκα πέντε ενέρ - λειτουργίας ενός -Οpon
γειες που περιλαμβάνει Mal. Μια τέτοια εφαρ το όλο σχέδιο. Και αυτό , μογή πρόκειται να naπροκειμένου να περιορι- ρουσιαστεί σε εκδήλωση
στεί η γραφειοκρατική δινα Προβλέπει πλακό - νομοσπονδίας (ΕΣΕΕ) και
τη Δευτέρα , εξήγησε ότι
Σελίδες 9 κοι 17
: εφαρ
να αξιοποηθεί για τις αγια ενηλίκους , δημιουργία σχετικά με τις εξελξεις χτού Εμπορίου στον Άγιο
Νικόλαο , σημεινοντας
νοιχτού Εμπορίου . Επε . ότι σίγουρα τέτοιες προ
σήμανε ότι Βα πρέπει σύ . σφορές και εφαρμογές
Παρουσίαση πρότασης ντομα να ωριμάσει ο σχεε παρουσιαστούν καθς ε
Την εμφάνισή τους άρ - διασμός για όσα προβλέ - ξελίσσεται η υλοποηση
ιστος
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ -ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
Ηλαϊκή συνεχίζεται!!!
ΠΑΤΑΤΕΣ
Κρήτης
ΜΗΛΑ ΦΟΥΤΖΙ
Καστοριάς
ΟΛΑ ΤΑ
MANTAPINIA O.99€
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΞΗ !
Πδεικνύοντας εφαρμογές
το ΚΙΛΟ
0.49ε
I.KTEO
ΝΟΜΟΥ ΑΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.
το ΚΙΛΟ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
που θα γίνει την προσεχή
100Εαδικασία και να εξοικο - Δευτέρα στις 6 μμ. στο Ε
C10787
νομηθεί ο χρόνος πou πμελητήριο Λασιθίου Οanaτείται για όλα αυτά Πως ανακοίνωσε ο Εμπο Δεν θα γίνει δηλαδή μία ρικός Σύλλογος θα γίνει
προκήρυξη έργου nou θα
Τολομβάντο Φα στά m τας
ΤΟ ΚΙΛΟ
παρουσίαση εφαρμογής
aναγι σα κmS τε
nou πρέπει να γίνουν για συμβατής με το -Οpon
το -Οpen Mall , aλλά κατά Mal. Αγίου Νικολάου.
ομάδες συναφν εργασιν και προμηθειν . Μια προσκαλεί τα μέλη που
τέτοια χωριστή ομάδα , θα είχαν εκφράσει ενδιαφ
αποτελέσουν οι παρεμβά . ρον για συμμετοχή στο
σεις και εφαρμογές πou -Κέντρο Ανοιχτού Εμπο Ο Εμπορικός Σύλλογος
ΓΑΝA ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΤΟTΕΡE ΠΡΟΤΦΟΡΕ
ΚΤΕ ΜΑ LIKE ΤΗ ΣΕΛΑΑ ΜΑX ΣΤο ΡACDOΟΚ n
| www.facabook.cοm/ Omwρonuλεlo Mυλωνκης
ΝΕΑΠ ΟΛΗ
Ιερηπετρη
-.ΦPέσκα φΡυτα κα :
nληση λιανική.ονορ.λΑΟ ΤΗ20410 21711
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51-Arιof
Διανο νον
μή κατ'
28410.32100
28420.93100

Τελευταία νέα από την εφημερίδα