Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

4oC, 14:00

13oC, 20:00

10oC - Υγρασία 51%-97% - Άνεμοι: ΑΠΝΟΙΑ-Β 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:55 - Δύση ηλίου: 17:49

€0.80

Zero waste

Τι σκέψεις μπορεί να γεννήσει η εκλογή μιας γυναίκας στο ύπατο, πολιτειακό αξίωμα! Και μόνον οι φιλολογικές αναφορές στη μητριαρχία/γυναικοκρατία υποδηλώνουν την ανάγκη της λόγιας ανθρωπότητας να αναστοχασθεί. Να
ξαναδεί τη διαδρομή της στον χρόνο. Ιδίως τώρα, όταν η ιδιώτευση προβάλλεται από τον δυτικό πολιτισμό ως το ιδεολογικό γονιδίωμα του οικονομικού φιλελευθερισμού, συχνά δηλητηριάζει τις ανθρώπινες σχέσεις. Όρος και προϋπόθεση για την αποδοχή του αναμφισβήτητου της συσσώρευσης, κατάσταση που πλασάρεται ως δυνατότητα για όλους. Ένα αμερικάνικο όνειρο για τον πάσα έναν. Αρκεί να το θέλει πολύ, που θάλεγε κι
ο Αλχημιστής του Paulo Coelho, και το σύμπαν συνωμοτεί για να τα καταφέρει. Στην απόδειξη της σοφιστείας βοηθάει και η επιλεκτική στατιστική, που προβάλλει τον επιτυχημένο ενώ εκατ. άλλοι χάνονται στις ανθρώπινες χωματερές, περισσευάμενα ταξικά (;) απόβλητα. 3>>

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5045

ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ

Äþóôå åðéôÝëïõò ìéá ëýóç!
Ï ËÜìðñïò
ËéÜâáò
ðáñïõóéÜæåé
«Ôá ôñáãïýäéá
ôçò ÊÝñêõñáò»
êáé óôçí ÁèÞíá

Éêáíïðïßçóç ãéá ôéò èÝóåéò
ôïõ Óõëëüãïõ Êáôïßêùí
ÐáëáéÜò Ðüëçò, áëëÜ êáé
ãéá ôçí ðáñÝìâáóç ôïõ
ÂïõëåõôÞ ÊÝñêõñáò ìå ôïí
ÓÕ.ÑÉÆ.Á., ÁëÝîáíäñïõ Áõëùíßôç
ΚΕΡΚΥΡΑ. Ανακοίνωση εξέδωσε
το Σωματείο Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κέρκυρας, με την
οποία εκφράζεται η ικανοποίηση
για το πρόσφατο δελτίο Τύπου του
Συλλόγου Κατοίκων Παλαιάς Πόλης -όπως και της επιστολής παλαιότερα του Συλλόγου San Giacomo- αλλά και για την παρέμβαση
του Βουλευτή Κέρκυρας με τον
ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Αλέκου Αυλωνίτη, αναφορικά με την περιήγηση εντός
πόλης των ανοιχτού τύπου λεωφορείων.
Σελίδα 5>>

Ðáñïõóßáóç
âéâëßïõ
«Ôï ðñùôåßï
ôçò Äçìïêñáôßáò»
óôçí ÐéíáêïèÞêç
ôïõ ÄÞìïõ 6>>>

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020, στις 12:00μ., θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με την παρουσίαση του βιβλίου του Στέφανου
Πουλημένου «Τα τραγούδια της Κέρκυρας μέσα από τα λαϊκά δρώμενα
και τις παραδόσεις της» στο POLIS
ART (Αίθριο Στοάς Βιβλίου), με κεντρικό ομιλητή τον Καθηγητή Εθνομουσικολογίας στο ΕΚΠΑ κ. Λάμπρο
Λιάβα. 11»

Êýðåëëï ÅÐÓÊ:
Ï ÁóôÝñáò «ðÝôáîå»
åêôüò ôçí ÁÅË
14>>

Ãéá ðñþôç öïñÜ åðéóêÝøåéò
ðáéäéÜôñùí óôïõò
âñåöïíçðéáêïýò óôáèìïýò

Ï äéáéôçôÞò óôï íïóïêïìåßï,
ôï êåñêõñáúêü ìðÜóêåô óôá ôÜñôáñá 15»

8>>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα