Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: L.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.683 . Τιμή 0,60 Ε . Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020
/ Γραφeίa: Φ.Ταβέλλα 11-ΙΩΑΝΝINA 453 33. Τηλ. Κέντρο 26510 25.6π, 33.791-Fac 26510 30.350 . htp:/www.proinosiogo5.gr . [email protected]
Με προβλήματα η ατοκομδή στους Δήμους, ξέφυγε η κατάσταση στα Γιάννενα
ΤΑΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.ΤΟΡΑΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ
Καλεrιν τν λίσειο ές εταύς Φ0ΔΣΑ ου σκείρήι σήμορμ
ηρντνσητνν Διμάγ Κrτύγγα εταό τμολήο μτοκρίς ση Νοία ΣΕ
φυπές ανβε | Με τη φροντίδα του Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου
Αναστηλνονται οι ρημαγμένοι
Ορθόδοξοι Ναοί της Αλβανίας
. Σκουπίδια και ό,π έχει σχ
ση με τη διαχείρισή roυς πρέπει
να βλέπουν στον . ύπνο Τους π.
λευτοία οι Δήμαρχοι της Ηπείρou4 .
οι οποίο,με την έλευση του νέου
έτους , είαι ανημέτωποι με ένα
κουτό πρόβλημα
ίσως γι' αυτούς , ποu ζητά επιτο
Κικά λύση!
Έχουν οικοδομηθεί- ανακαι νισθεί πάνω από 70 κπίρια
που στεγάζουν νηπιαγωγεία, σχολεία, Κέντρα Υγείας , κ.α.
α Το μεγαλύτερα
. Ενα από τα πρτα μελήμα.
Τα του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας
Αναστασίου, που με συνέπεια το
υλοποιεί ακόμη, ήταν, και είναι , η
αναστήλωση Των ναν ή η δημουργία νέων , όπου χρειάζετα.
Παρότ τα έξοδα είναι πολλά, εν
τούτος υπάρχει προσήλωση στο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΟΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Από τη μα μεριά , η αποκομή
είναι προβληματική λόγω ης έλλε
ψης προσωπικού στς υπηρεσίες
καθaράτητας Αυτό εδκά στα Γιάν
νενα είναι δαίτερα εμφανές, με την
εικόνα της πόλης να αμαυρωνετα
προκαλνας mν αντίδροση των
δημοτν ο σποίο πληρνουν υpη
άτλη μα να απολαμβάνουν σντα Επικουρικός ο ρόλος της Περιφέρειας
Με αρακραrήσες κονδυλων από Τους ΚΑΠ
είαι αντμέτωmο Aήμο της Hπείρου γα την
μεταφορά αοpppάτων στη Μονάδα ΑΣΑ
στο Ελευθεροχορι. Στην έοετη φωτό ο Πρό
εδρος του ΦΟΔΣΑ Ν. Καλαντζής
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
στόχο αυτό και τα αποτελέσματα
στη διάρκεια του χόνου είνα εντυπωσιακά
Αναδιοργανθηκαν πιρίπου
460 ορθόδοξες ενορέες , Ανεγέρθη
καν εκ θεμελίων 150 νέοι ναο , ανα στυλθηκαν 60 μαναστήρια και εκκλησίες. Επίσης , έχουν εποκευασθεί περισσότερα από 160 πολτστκά μνημεία και νοοί.
ποδοτικές υπηρεσίες .
Ακάμη εφκτή είν η διάσωση Οp0όδοξων Ναν στην Αβανία,
γωτό και το Σομβουλιο Αποκατάστασης Μνημείων του Υπουργείου Πολτισpού mης γεπονκής χρας έχει παρέμβει, σε συνερ
γασία με την Ελησία , σε πολλές περπτσεις συντήρησης κτρίων και κρίως αγογραφν
pσης Των απορρμμάτων είνα υψηλo, ο πο πολλοί Δήμοι δεν πληρ.
νουν για τη Μονάδα 11ηστλ
για Κέντρα φιλοξενίας Προσφύγων
Στον -Φέρο η πρκήρυξη για
νeο Συμπαραστάτη του Δημότη
AΛ. ΚΑΥΡΙΜΑΝΗΣ Δεν πράτι να διχάονται οι ταπιχές χουονές
. Ξεκάθαρη e .
ση , πως η αντύρεση
'χρων για δομές φr
λοξενίας προσφύ .
γων είναι ζήτημα Των
Δήμων , παpνει η Πε.
ρφέρεια Ηπείροu , με
αφορμή Τις αντιδρ σεις που σημνονται nς τελευταίες
μέρες στην Αρτα με
πλέον πρόσφαη συτή στο Δήμο Νικολάου Σκουφ .
------------------------------------------Γενκά έχουν οικοδομηθεί , αyo - ζουν νητιαγωγεία σχολία , νεανικά
ρασθεί κι ανοκαινισθί, περισσότε - κέντρα κέντρα υγίας , μητροπολρα από 70 κτήρα , Τα σποίa στεγά - κές έρες ενωνες -1η σελ
. Στην προκήρυη Της θέ
σης rου Συpπαραστάτη του Δημόη προχωρά ο Δήμος Ιωaνwe
Τν μετά την σχετική σπόφαση
που είχε λάβε Το Δηματικό Συμβούλιο,
Η προκήρυξη έχει ήδη αναp τηθεί στην στοσελίδα του Δήμου
και σύμφωνα με αυτή οι υποψη| φιόπμες θα πρέπεί 11η σελ
Κieς o Αnrήiaa
Enύeα Η ειαηγή ας ατάω iνκαι το προβλέπειο νέος οικοδ. κανονισμός, όμως. .
νο εναΙ κOη θιτεία ους.
Γιατίνα επιτρέπονται πιο ψηλά
κτίρια στην πόλη των Ιωαννίνων;
ν Tρεις ερτήσεις κατέεσε για το θέμα ο Στ. Καλογιάννης
. Ακόμα ψηλότε ρα κτρια από αυτά
που διαθέτει ήδη η
πόλη ενδέχεται να
δούμε μελΜοντικά στα
Γιάννενο, καθ, υπό
σ e τ
Η Τonoθέηση της Περιpεραoκής Αρχής γνεται σε απαντητκή εmστολή της προς τη Δήμαρχο Νκoλάου Σκουφά Ρoνa Βαβέιση, η οποία ζητούσε έγρoφη απάντηση α πό τον Περpερεάp Μετά από Πανελλαδιή επιχείρηση .
Δύο συμμορίες διακίνησης ναρκωτικν
. Στη σελίδα 12
-11η σελ.
στα κδίχτυα της Δίωξης Ηγουμενίτσας! Εκύκλιος του Υπουργείου. ΑνάπτυΕης.
Τσίπουρο διήμερης απόσταξης θα πωλείται
χύμα σε καταστήματα εστίασης
* Υnοχρεωτική η αναγραφή του στους Τιμοκαταλόγους
προ .
V ικλέονται ατουλάμιστον 120 πηρτίας μορίς οκαίς και χασς .
η προσαύξηση στο ύψος Τους , με βάση
Τον Νέο οκοδομικό
Κανονισμό
Αυτό προκύπτει α
πό απάντηση που έδωσε ελκά το
Υπουργείο Περpaλλοντος και Ενέρ Πάνω από 260 ε. ευρ
γεος (ΥΠΕN ) στην ερτηση του
βουλευτή Lωανίνων της ΝΔ Σταύ , pou Καλογιάννη, την οποία μάλιστα
ο Βoς κατέθεσε τρας φορές στη ρευματοθοπν αλi
Βουλή g) ητντος
. Μα ακόμη
σημαντική επιτυ
χια στον πόλεμο
κατά rων ναρκω .
Πκν είχαν οι aστυνομικές υπηpασίες.
. Εγκύκλο με την οποία απο : σαφηνίζεται το πισχύε πλέον με
την πληση χύμα Τίπουροu σε
καταστήματα εσίασης εξέδωσε το
Υπουργείο Ανάπτυξς και Επεν
ης Ηπεί
ρου και εδικότε
ρα της Ηγουμεν
Τσας , ο οποίες
χρειάστηκε μάλστα να δράοουν
τοχρόνο το κότος τwν
-11η σε
δύστων
Συγκεκριμένα με την εγκύκλιο δνονται α παρακάτω διευκρινίσες
: σχετικά με την υπουργική απόφοση
επιονΛΛΙΔΕΣ
Το σύμπαν του κόσμου
του ελληνικού ανερίγησεν
σομ γωγpuφικης τους κωτικν Ηyουμενίτoος , κατόφεpε να
Μετά από συστηματική έpευνα νσεις που διακινούσαν κοκαίνη : 913542017:
και αξισποίηση στοχείων Του συ- (ολλά και χαο) σε περοχές της
γκέντρωσε το Τμήμα Δίωξης Νap- Απκής της Λapας 11ησελ
εξαρθρσα δύο εγλημαπκές οργα
1. Το προδόν που -1 1η σελ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΑ.>
ΑΠΟΨΕΙΣ
Σήμερα για το δύσκολο παινίδι της Κυριακής
VΕπίτω αούσματι της αναγγελίας
για εθνχή ανεξαρτησία των Ελλήνων
>Τυ ΚΩΝΝΟΥ ΤΑΣΟΥΑ Προέδρου τη Roυλής
Τους ενόχλησε η αφίσα!
Εεκινά η προετοιμασία του
ΠΑΣ για τον Εργοτέλη
> Του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΧ. ΣΤΕΡΠΟΥΛΗ
ο ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά συτές,
ο πόντα ουσιοστικός και σαφής λόγος του Προ
έδρου της Βουλής Κωνσταντίνου Τασούλα, που
εκφνησε στον επίσημο εορτασμό ης 198ης
επετείου της Α' Εθνοσυνέλευσης Των Ελλήνων ο
Νέας Επι δανoθηκε πρόσφατα αmό Το ΔήμΟ1
μέρες
. Ηταν να Το δούμε κι αυτό ανάμεσα στα τόοα καινοφανή , ανηφατικά και παράδοξα mου συμβαίνουν στη χρα μας . Τη οφοδρή
δηλαδή αντίδραση και πολεμική που ξεσήκωσαν κάοο ευαίσθnτου εmpooδευτικο, σε σχετική καμηάνα κατά των αμβλσεων . Τη
Βερησαν oπισθοδρόμηση. Όn μας επαναφέρει στο Μεσαίωνα.
Γιaτi nΡο0o 0ς είναι κατ ουτούς το να φονευουν οι
γονείς τα
Αυτό το μήνυμα έδωσον αλυσσαλέες αντιδρόσεις τους στη διαφημιστική εχστρατεία κατά Των αμβλσεων του Κiνήματος Αφήστε με να ήσων . Τους ενόχλησε η σχετική ενημέρωση της κονής
γνμης για ης αμβλσεις, δίως το μήνυμα που περνούσε η οφίσα
mou είχε αναρτηθεί στο Μετρό της npωτεύουσος με το
PΑγνας αδρόμου- για να παίξουν οι Σιόντης.Κάστρο
. Στις πpοπο νήσεις επιστρέφουν σήμερα οι
ποδοσφαιριστές
Του ΠΑΣ άνννα
μετά τοχτεσινό ρεπό νου Τους έδωσε ο πpοπονητής
Αργύρης Γιαννίκης
: και θα 1ησελ
, και την Περφέρεια Πελοποννήσου.
φαίνεται
ΣΤο χαιρεπσμό του ο συμπατριτης pος κορυφαίος nολτεια
κός παράγων ανέφερε:
. Αστρα τε και ποταμοί και κύματα πόντου , άνεμοι και δρυμοί των ορέων , Το σύμπαν του κόσμου Του ελληνικού ανερίγησεν επί Τω ακούσματι της αναγγελίας από την Πρτη Τη σε
-3η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα