Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Ιανουαρίου
Κοδημερινή οκονομική είδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 6968
Τιμή: 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ- Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Σχεδόν 1 στα 3
ελληνικά νοικοκυριά δεν μπορεί
να πληρσει
εγκαίρωs
Πογαριασμούs
Τέλos επιτη δεύματos
- Οι 11 κατηγορίες Που απαλλάσσονται
- Ποιοι επαγελματίεs γλυτνουν φέτοs
Χλιάδες επαγγελμα
τίες μπορούν να απoφύγουν
τέλος επτήδεύματος,
αφορά στα φυσικά
πρόσωπα καταλογίζε
φέτος το ται ακόμα και σεόσους
δεν έχουν καμία από εφόσον πληρούν τις δειξη, αλλά φαινόταν
στην εφορία ενεργοί.
Όπως αναφέρει το
sofokleousin.gr , οι συγ .
κεκριμένη κατηγορία
των επαγγελματιν , οι
είχαν δραστηριότητα
και δεν εξέδωσαν ή
δεν έλαβαν κανένα τι | βολή ετήσιου τέλους μολόγιο, μπορούν να
το μεταβούν στην οικεία
οποίο συμβεβαινεται ΔΟΥ και να υποβάλουν
αίτηση για "αδράνειαν,
αναδρομικά από την
31η Δεκεμβρίου 2018
Με τον τρόπο αυτό
βγαίνουν από τη λίστα
ότι το "χαράτσι- του των ελεύθερων επαγμω.
ΗΗ απαραίτητες προϋποθέσεις ελαφρύνοντας
το εκκαθαριστικό ση.
μείωμα του 2010.
Σύμφωνα με τη νομο
θεσία, οι επτηδευμα.
τίες και οι ασκούντες
ελευθέριο επάγγελμα ,
| υποχρεούνται σε κατα4α
Είναι από αυτές τις
συγκριτικές μελέτες
της Eurostat , noυ
προσγεινουν αν.
μαλα στην πραγματι.
κότητα
πιστεύουν ότι η έξοδος από την κρίση
είναι δεδομένη για
όλα τα στρματα του
πληθυσμού.
Μετά από μια δε
συνέχεια στην 11
οποίοι
όσους
επιτήδεύματος ,
Επίσης , εάν στη διάρκεια του 2020, προκύψει
νατότητα πληρωμής
αναλογικού
επτηδεύματος . Δη.
λαδή αν κάποιος έχει δραστηριότητα , μπο
δραστηριότητα μέχρι
και τον Ιούνιο του
2019, μπορεί να δηλ σει αδράνεια από τον
τέλους
στο εκκαθαριστικό σημείωμα και κυμαίνεται
από 400 έως και 1.000
Αξίζει να σημειωθεί
κάποια
ρούν να ενεργοrο .
ήσουν
δραστηριότητά τους,
χωρίς να πληρσουν
το τέλος για το 2019 ,
αλλά μόνο για το 2020.
Οι 11 κατηγορίες που
απαλλάσσονται
Αναλυτικότερα , από
το τέλος επιτηδεύμα
τος απαλλάσσονται
Εισφορά
Ιούλιο και να πληρσει
γελματιν στους οπoi ,
αλληλεγγύns: τέλους επτηδεύματος
καταλογίζεται και εισπράττεται ανεξάρ
τητα από το αν
υπάρχουν κέρδη ή η .
μιές το 2019 , εφόσον
πρόκειται για νομικά
πρόσωπα , εν σε ότι
ους θα
καταλογιστεί το 50% του τέλους επ Ποιοι και Πόσο
θα ωφεληθούν από
τη μείωσή τms
και φέτος το τέλος επ τηδεύματος , για τη
χρήση 2019, γλιτνον.
τας ένα σημαντικό
τη δεύματος . Αν η δήλωση αδράνειας γίνει
άλλον μήνα , θα πληρ
σει το τέλος μόνο για
τους μήνες nou ήταν
αδραστήριος".
ποσ .
Ακόμη , υπάρχει η δυσυνέχεια στην 10
Ανοιξε το Ε9
στο Taxisnet για
uιs μεταβολές
Όφελος 2,2 ευρ
έως 207 ευρ θα
έχουν οι φορόλογού .
μενοι με εισοδήματα
άνω των 12.000 ευρ
έως 50.000 ευρ από
τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης το
δεύτερο εξάμηνο του
έτους.
Σε ετήσια βάση η
ελάφρυνση που προκύπτει κυμαίνεται από
4,4 έως 415ευρ.
Σύμφωνα με το σχέδιο
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
του 2020
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9
P02923110991