Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H ∂ ¶π∫∞πƒ√Δ∏Δ∞
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

Τεταρτη 22 Ιανουαριου 2020

ÓÅËÉÄÅÓ

Áρ. Öυλλου 3514 Åτοσ 17ï/ Τιμη 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]

“Åéò ðïëëÜ ¸ôç ÄÝóðïôá”

-Ôá ïíïìáóôÞñéá ôïõ ÓåâáóìéùôÜôïõ ìáò
ê. ÔéìïèÝïõ óÞìåñá ÔåôÜñôç
-13 Mçôñïðïëßôåò, ëáìðñýíïõí ìå ôçí ðáñïõóßá
ôïõò, ôá ÏíïìáóôÞñéá ôïõ ÐïéìåíÜñ÷ïõ ìáò

ÊÕÑ.ÌÇÔÓÏÔÁÊÇÓ

Êáèéåñþíåôáé ç
áîéïëüãçóç óôá
ÐáíåðéóôÞìéá

ÓÅË. 5

ÓÅË. 2

ÓõíÜíôçóç ìå ôï ÄÞìáñ÷ï
Êáñäßôóáò ê. Â. ÔóéÜêï åß÷áí
åêðñüóùðïé ôçò ÓõíåôáéñéóôéêÞò
ÔñÜðåæáò Èåóóáëßáò

ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ ÓÔÁ
ÊÑÅÏÐÙËÅÉÁ «ÊÁÑÅËÁÓ»
ÃÉÁ ÔÅÔÁÑÔÇ 22/01
& ÐÅÌÐÔÇ 23/01/2020
ÌÏÓ×ÁÑÉ ØÁ×ÍÏ......................7,19 ÔÏ ÊÉËÏ
ÌÐÑÉÆÏËÅÓ ×ÏÉÑÉÍÅÓ ÅËËÇÍÉÊÅÓ....3,99 ÔÏ ÊÉËÏ
ÊÏÔÓÉ ×ÏÉÑÉÍÏ..........................3,90 ÔÏ ÊÉËÏ
ØÁÑÏÍÅÖÑÉ ×ÏÉÑÉÍÏ................5,50 ÔÏ ÊÉËÏ
ÊÉÌÁÓ ÁÍÁÌÅÉÊÔÏÓ.................4,99 ÔÏ ÊÉËÏ
ÁÑÍÉÁ ÃÁËÁÊÔÏÓ......................5,99 ÔÏ ÊÉËÏ
ÊÁÔÓÉÊÉÁ ÃÁËÁÊÔÏÓ.................5,99 ÔÏ ÊÉËÏ
ÌÐÏÕÔÉÁ ÊÏÔÏÐÏÕËÏ..............2,29 ÔÏ ÊÉËÏ
ÔÁ ÁÑÍÉÁ ÅÉÍÁÉ ÁÐÏ ÐÁÑÁÃÙÃÏÕÓ
ÔÇÓ ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ
(ÃÏÑÄÉÏÓ ÈÙÌÁÓ-ÌÏÑÖÏÂÏÕÍÉ,
ÊÁÌÇÍÉÙÔÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ)

Ïñêßóôçêå ï íÝïò äéïéêçôÞò
ôïõ Ãåíéêïý Íïóïêïìåßïõ
Êáñäßôóáò, ê. Ä. Êå÷áãéÜò

-Åðßóçò ïñêßóôçêáí ï ÄéïéêçôÞò ôïõ Ãåíéêïý
Íïóïêïìåßïõ ËÜñéóáò & ï ÁíáðëçñùôÞò
ÄéïéêçôÞò ôïõ Ãåíéêïý Íïóïêïìåßïõ ÈÞâáò

ÓÅË. 4

ÓÅË. 4

Óýóêåøç óôï Õðïõñãåßï Äéêáéïóýíçò
ãéá ôï ÊÝíôñï Ìåôáíáóôþí

“Äåí ìðïñåß íá ãßíåé áðïäåêôÞ
ç åðéëïãÞ ôçò ÂÉ.ÐÅ Ãïñãïâéôþí”
-ÓõìöùíÞèçêå íá ìåôáöåñèïýí ïé áðüøåéò
ôçò ôïðéêÞò êïéíùíßáò óôï Õðïõñãåßï
ÌåôáíÜóôåõóçò & Áóýëïõ

ÓÅË. 5

Eðßóêåøç ôùí ìáèçôþí
Åðßóêåøç Êõíçãåôéêïý
Êéíçôïðïßçóç
ôçò ÅÐÁ.Ó. ÏÁÅÄ Êáñäßôóáò,
Óõëëüãïõ óôïí
ôçò ÅËÌÅ Êáñäßôóáò
ÄÞìáñ÷ï Ìïõæáêßïõ óôï Kïéíùíéêü Öáñìáêåßï Êáñäßôóáò
óôç Äéåýèõíóç
ê. ÈåïöÜíç ÓôÜèç
ÄåõôåñïâÜèìéáò

1ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
2ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:ÐËÁÓÔÇÑÁ 42

ÓÅË. 7

ÔÇËÅÖÙÍÏ ÐÁÑÁÃÃÅËÉÙÍ
ÊÁÉ DELIVERY: 2441072779
ÔÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
ÅÉÍÁÉ ÁÍÏÉÊÔÏ ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ 8 ð.ì.
ÌÅ 2 ì.ì ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ

ìå…íïý ãéá üëïõò

ÊôÞìá ×áëßëç
Ðïëõ÷þñïò åðéëïãþí äéáóêÝäáóçò

Öáãçôü-Ðïôü-ÊáöÝò
ÁÍÏÉ×ÔÁ ÊÁÈÅ ÇÌÅÑÁ

18ï ÷ëì. Êáñäßôóáò- Ìïõæáêßïõ
ôçë 24410 34134

ÓÅË. 7

ÓÅË. 7

“ÐÁÑÅÌÂÁÓÇ”
ÊÅÍÔÑÏ ÄÉÁÃÍÙÓÇÓ & ÈÅÑÁÐÅÉÁÓ
ÄÉÁÔÁÑÁ×ÙÍ

ÊÏ ÃÉÁ É. ÓÏ ÖÉÁ

Åîùôåñéêïß ÓõíåñãÜôåò
ÅÕÁÃÃÅËÉÁ Ê. ÃÅÑÁÓÇ MSc
Øõ÷ßáôñïò Ðáéäéþí êáé ÅöÞâùí
Ëïãïèåñáðåßá, Åñãïèåñáðåßá, Øõ÷ïèåñáðåßá
ÓõìâïõëåõôéêÞ ÃïíÝùí, ÅéäéêÞ Äéáðáéäáãþãçóç,
ÏìÜäåò Ðáéäéþí, ÏìÜäåò ÃïíÝùí, ÊïéíùíéêÞ Ýíôáîç êëð.
Êïõìïõíäïýñïõ 13, Êáñäßôóá
24410 74422- 6974 273255

Έπειτα από 20 χρόνια επιτυχίας προχωράμε στο επόμενο βήμα.
Παρέχουμε στήριξη σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος
του Δημοτικού Σχολείου στοχεύοντας
στην πνευματική ανάπτυξη του παιδιού!

Διάγνωση, Αξιολόγηση και Παρέμβαση
Μαθησιακών Δυσκολιών-Δυσλεξίας.
Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης-Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
Πρώιμες ενδείξεις Μαθησιακών Δυσκολιών-Μαθησιακά Κενά
Ψυχολογικές επιπτώσεις των Μαθησιακών Δυσκολιών-Παρέμβαση.
Μαθησιακές Δυσκολίες στη γραφή, στην ανάγνωση.
στην ορθογραφία, στα μαθηματικά.
Τα παιδιά προετοιμάζονται σε όλα τα μαθήματα
της επόμενης μέρας με ιδιαίτερη προσοχή σε ελλείψεις
που μπορεί να έχουν.
Με ΤΕΣΤ ανίχνευσης δυνατοτήτων, με εξειδικευμένο
Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Ψυχολόγο, Ειδικό
Παιδαγωγό για τυχόν μαθησιακές δυσκολίες - δυσλεξία.
Μαρία Παπαγεωργίου - Χατζοπούλου

Εργοθεραπεύτρια N.D.T. - S.I./Msc Ειδικής αγωγής
Εκπαιδευτικού για μαθητές με ειδικές
μαθησιακές δυσκολίες
Êáðïäéóôñßïõ 44 Êáñäßôóá
Ôçë. & Fax: 24410 80120

Åðéóêåöèåßôå ôçí ÇëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá ìáò êáèçìåñéíÜ óôï: www.epikairotita.info



Τελευταία νέα από την εφημερίδα