Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Ποu αγand
τον τόπο του
Πρέπει να ξέροι
να δυοαρeστεί.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕEoκήτης. Ειδτης - Δαθοτής ΒAE, ΖΕΡA toς 50-k Φλου 1161 Τμή 450 υpό taiη 2 Ιnνουαίο 200
ΓΝΩΣΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
OA ΕΠΙΔΙΕΕΙ
ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΔΗΛΩΣΕ ΣΤΗΝ Τ.Φ. Ο ΝΕΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΜΕΙΟΥ ΔΗΜ. ΣΚΑΝΑΑΛΗΣ
γνστης των πpoβλη
μάτων του Νοοοκο μείου και τόνοε nος
unό μέρους του θα ε.
κητής του Νοοοκο - teς ηopές noυ είχε mιδιόξει to δυνατόν
μείου Πρέβεζας Δη, με Διοικητικό προω καλύτερο npοκeιμέμήτρης Σκανδάλης mκό κι γιατρούς νου το Nοσοκομείο.
Οκ. Σκανδάλης , 52 να λειτουργήeει oυ
mίoημα κα
οήκοντα a, ΡΕΠΟΡΤΑΖ.
, vελοe χθες Αρες Τσελίκος
ο νέος Διο .
και μίλησε στην Τo
κή Φωνή για τους εtν , δικηγόρος στο
στόχους και τις np εnaγγελμα, δήλωσε
ρννεχε
στη σελ ν
Η ΔΙΚΗ ΤΡΑΜΠ!
Το δλημμα noλυδιάστατα κρίσημο και οοβαρό! Μ
αiνηση το oήμερα και ' aύριο το διεχρονικό
|Aίpeση ή Καθαίροon; Θεσμοί ή Ανοχή: Καταδίκη ή
στκe Δίκη: Τραμπούκοι καθρού Φαδροί ή Αμερισή
Η ευχή pου για ότι για κείνον είχα Πρo noiλού n
ήταν "μκάρι , τinotα anό aυτά , να μην
enaηθευτε
σνεχε στη σ ρδνεοoος κίκερης
Bεgίia m Κιραnή % Inovμο αοράσοευέγτακό Κάτρο
Η ημίν φορά ηιu έχευα επσ λή
μπή αιό εκίη wο Καιγικρ.
Κνιτοποίηση στα Junbo και μηοϊκοτά
φορά Πou έρ .
Εικοσττετρωρη a .
περγία την Κυpκκή 26
Ιανουαρίου και κινη
τοποίηση εξω αmό το
κατάστημα μmbo στο
Λούρο αποφάσιοε το
Εργατικό Κέντpο κατά
τη σύσκεφη πoυ
"ραγματοποιήθηκε
την Δευτίρα το από ,
μικρή συμ
χεται εστο λή μετά αnό ε.
κείνη του Κi.
σινγκερ είναι
αυτή nου ε . .
στάλη στον
Κυριάκο Μητοστάκη από τον Υ.
πουργό Εξωτερικν των ΗΠΑ. Η
mmoτολή Μιλάει για δέσμευση των
HΠΑ να στηρίξουν την ασφάλεια
στην Ελλάδει και καλούν όnooν e .
χει δικpορές να τις επιλύει με ειρηνικά μέοα
γευμα,
μετοχή
| συνίrεια στη σλ. Η
υυνεχε στη σε.