Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
lanatolh
TETAPTH
ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolhcom
Eτος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Διευθυντής : ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
18.736
Σελίδες 5 και 7
Σελίδα 25
Συνέχισε Τς μετΟγράφικές κινήσες
ΙΟΑ0AN αποκτντας ένανεπιθετικο
ΕΠιτΟκοψματα στην Κριτσα και Τη Νεαπολη,
Αεροδρόμιο Καστελίου και βόρειος άξονας
. Συνεχίζονται οι
περιπέτειες στον
Ενιαίο Αγροτικό
Σύλλογο Ιεράπετρας
Δύο έργα στο επίκεντρο του γενικού ενδιαφέροντος
μανλής ,
για ένα τόσο σημαντικό βάσεων της στα 661 εκατ.
ευρ . Το έργο έχει πεντα.
ετή διάρκεια κατασκευής
και η έναρξη λειτουργίας
εκτιμάται ότι θα απoφέ
Υπενθυμίζεται Πως η ρει στο Δημόσιο 2.6 δισ .
Τέρνα που αναλαμβάνει ευρ , μεταξύ άλλων , από
το αεροδρόμιο Καστελίου, μερίσματα, φόρο εισοδή
πολιτικν παραγόντων αναδεικνύεται ως ο έέος ματος επί των κερδν και
του νησιού εστίαζαν και μεγάλος κατασκευαστι . επί του μερίσματος των
στο θέμα του Βόρειου Ο- κός όμιλος στην Ελλάδα , ιδιωτν μετόχων .
Ρετορτάζ :
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
έργο.
O BOAK
Με βάση τις πληροφο-.
H TEPNA
Κάθοδο του πρωθυ nouργού στην Κρήτη προ - ριες αυτές και το γεγο αναγγέλλουν τοπικοί no νος nως για την Κρήτη
λιτικοί φορείς του ΗραΚλείου με αφορμή την 50K, οι εκτιμήσεις των
έναρξη εργασιν για το
ρεροδρόμιο Καστελίου
Σύμφωνα με διαρρρές
nou υπήρξαν χθες ηρος
τον τοπικό τύπο , ο Κυρια κος Μητσοτάκης θα βρε.
Βεί στο Ηράκλειο στις πρέπει να αναμένουμε και
8 Φεβρουαρίου , προκει μένου να napαστεί στην ΒΟΑΚ , για τις onoίες έχει στό , κατά την πρόσφατη ( 270 εκατ . ευρ ) , με ορ επίσημη έναρξη Παραχ - γίνει λόγος προ noλλού , τλεδιάσκεψη αναλυτν ζοντα ολοκλήρωσης 30
Σελίδα 9
και το Καστέλι
είναι ανοικτό το θέμα του
. Κόβεται το νερό
στους κακοπληρωτές
της ΔΕΥΑ Σητείας
Η εταιρεία έχει ακόμα
πως ο όμιλος γιγαντ - το συγκρότημα ξενοδοχείου και καζίνο Ciy of
να μεγαλνει στην Κρήτη, Dreams Mediterranean
τις ανακοινσεις για τον Οπως μάλιστα έγινε γνω- στην Λεμεσό της Κύπρου
δικού Αξονα. Ελεγαν δη Δεν είναι τυχαίο μάλιστα
λαδή πως με αφορμή την
κάθδο αυτή στο νησί θα
νεται , με την πλευρά του
Σελίδα 1
μηνν , εν εκτός Ελλά.
ρησης στην κοινοπραξία αλλά δεν έχουν εξαγγελ - της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το αΤΕΡΝΑ-GMR καθς ξεκι . θεί ακόμα. Είναι χαρακτη, εροδρόμιο στο Καστέλ , δας πάντα έχει τη Μαρίνα
νάει η υλοποίηση σύμβα - ριστικό Πως αναμένουμόταν τεθεί στη φάση της της Αγίας Νάπας στην
σης κατασκευής του έρ - κάθε μήνα από το πεγου.
Αν και δεν είχε επι κάθοδο του αρμόδιου υβεβαιωθεί επίσημα μέχρι πουργού Υποδομν για
χθες το βράδυ η πλη - να παρουσιάσει την α ροφορία, ωστόσο θεωρή , χιτεκτονική που θα έχει
. Πορεία διαμαρτυρίας
των εκπαιδευτικν
λειτουργίας , θα τονσει
σημαντικά τα ετήσια με .
ρίσματα από παραχωρή ,
σεις του ομλου, τα οποία
υπολογίζονται σε 90 εκαt
κύπρο συνολικού προύπολογισμού 164 εκατ , ευρ
αλλά και αεροδράμια , οδικούς άξονες και μαρίνες
σε κύπρο , Σερβία , Μπα χρέν και Ηνωμένα Αραρασμένο φθινόπωρο την
Σελίδα 28
Το αεροδρόμιο στο Καθηκε ότι αποτυπνει την ο ΒΟAΚ , σύμφωνα με τις στέλι. με συμβατικό προ βικά Εμιράτα
Ο κατασκευαστικός ό.
μιλος αποτελεί εταίρο
ευρ, είναι ένα aπό τα της Mohogan gaming &
entertanment και έχει την
χουν δηλσει με ξεκά- πένοαψε η εταιρεία τη προσφορά που επικράΠραγματική πρόθεση της επιλογές nou έχε κάνει υπολογισμό 480 εκατ.
κυβέρνησης να αναδείξει για το θέμα η τωρινή κυτη σημασία πou δίνει για βέρνηση , αφού όπως έ το έργο.
μεγαλύτερα έργα nou υΜάλιστα, υπήρχε και η θαρο τρόπο όλοι οι κυ - συνολική αξία των συμ
ιστός
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Σmη σελίδα 20
πληροφορία nou ανέφερε βερνητικοί παράγοντες ,
Πως μαζί με τον πρωθυ - ο πρoηγούμενος σχεδια nουργό στο Ηράκλειο θα σμός ήταν - γραμμές στο
είναι και ο υπουργός Υ.
ποδομν Κστας Καρα - λοκληρωμένη προσέγγιση
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
Λαίκή Τετάρτης στον Μυλωνάκη
ΠΑΤΑΤΕΣ
Κρήτης
ΜΗΛΑ ΦΟΥΤΖΙ
Καστοριάς
ΟΛΑ ΤΑ
MANTAPINIA 0.99€
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΕΗ!
fioretzistravel
χαρτί, και δεν ήταν μια οpωβωal hal Leio
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΡΟΝΗΣ ΣΤΙΣ 4/2/2020
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΣΙΔΩΡΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
Το Τουριστικό Γρoφείο Fiorotzis Travel διοργαννει
μονοήμερη εκδρομή την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020
στον Αγιο Ιoίδωρο στο Κάβο Σίδερο.
Το πρόγραμα
|-Ανοχρηση: Από Νεάπολη στις 0645 anό την Πλατεία,
στο Άγαλμα Στην συνέχεια από Άγιο Νικόλαο στις 07 5
από το - Λοσιθιτκο Φούρνο . (στον κόμβο , κατόπν από
την είσοδο της Μαρίνας του Αγίου Μκολάου στις 0715.
- Λeτουργία στον Αγιο Ισίδρο
- Φαγητό στη Σητεία
- Συνέχεια για κοφέ Lεράπετρα.
Πληροφορίες κ . ηργο Φιορετζη , τηλ 6977-645,794
και στο Τουριστικό Γρoείο Floretzis
Το KΙΛΟ
LKTEO
0.49ε
40.99€
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο.Ε.
ΤΟ ΚΙΛΟ
ΠΑΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΕΛΕΚΟ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ
ΤΟ ΚΙΛΟ
ΤΟ ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ Κτεο ΤΗΣ ΠΟΗΣ ΜΑΣΙ!!
ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΕΕΥΠΗΡΕΤΗΣΗ &
rA ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΙΟTΕΡEΙ ΠΡΟΙΦΟΡΕ
ΚΑΝTEΜΑΣ LIKE ΤΗ ΣΕAΙΔΑ ΜAΣ ΤΟ ΡACDOOKwook
www.feoobook.comm/ Omwponωλείο Μυλωνάκης
Φρέσκα φΡούτα και λαχεινικά
ΧΩΡΙΣ ΡANΤΕΒΟΥ
n ΟΥ 51Αop ΟΛΑΟΣΤ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 28410 21111
Dανοτ 1

Τελευταία νέα από την εφημερίδα