Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

3oC, 14:00

12oC, 20:00

€0.80

7oC - Υγρασία 65%-100% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:56 - Δύση ηλίου: 17:48

ÅñçìéÜ êé áêëÝñéá

Οι τελευταίες (;) ελπίδες της Κέρκυρας εναποτίθενται στην εκπόνηση των τοπικών χωρικών σχεδίων ώστε να αποτραπεί η μεγαλύτερη απαξίωση της. Η αναρχία μαζί με τη δίδυμη αδελφή της την
αυθαιρεσία έχουν σε πλείστες όσες περιπτώσεις καταστρέψει την εικόνα της. Όλα, μα όλα, τα μέχρι σήμερα χωροταξικά σχέδια για ο,τιδήποτε, καταχωνιάστηκαν στα συρτάρια των διοικητικών αρχών που τα παρήγγειλαν ενώ παραλλήλως και διαχρονικώς «ξεσκίστηκαν» οι
οριακές προβλέψεις ή άλλως τα «παραθυράκια», που μετατράπηκαν συνήθως σε καθεστώς κύριων ρυθμίσεων προς ίδιον όφελος με τις πολιτικές του βεβαίως προεκτάσεις! 3>>

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5044

ΔΙΧΑΖΕΙ Η ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΗΜΙΤΗ

Ðïëéôéêï-ïéêïíïìéêü èñßëåñ

Åíþ ï ÁíÜðôõîçò, ¢äùíéò
ÃåùñãéÜäçò, áíáäåéêíýåé
ôçí ðáñá÷þñçóç åìâëçìáôéêÞ ãéá ôï õðïõñãåßï ôïõ,
áíôéôéèÝìåíïé îÝíïé åðåíäõôÝò ãñÜöïõí óôïí ðñùèõðïõñãü åðéêáëïýìåíïé óõóôÜóåéò ôïõ õðïõñãïý Åîùôåñéêþí, ÄÝíäéá, ãéá ôéò
ðñïèÝóåéò ôïõò!

Ìå êÝöé êáé ÷ïñü ç ðßôá ôçò ÌáóêáñÜôáò!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τα χαρακτηριστικά ενός πολιτικο-οικονομικού θρίλερ
διατηρεί η υπόθεση του Ερημίτη,
που διέρχεται μια νέα φάση της.
Σε μια φωτογραφία της στιγμής, αποτυπώνεται στην απαίτηση της
NCH να εγκρίνει το δημοτικό συμβούλιο Βόρειας Κέρκυρας την υψομετρική μελέτη, που έχει καταθέσει
ώστε να προχωρήσει στα πρώτα
κατασκευαστικά της βήματα.
Σελίδα 5>>

ÏìÜäá
åðéêïéíùíßáò
êáé åíäõíÜìùóçò
ãéá ãïíåßò ìå
ðáéäéÜ 5-11 åôþí
áðü ôï ÊÝíôñï
Ðñüëçøçò 8>>>

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη κέφι και χορό η Κερκυραϊκή μασκαράτα έκοψε την πίτα της τη Κυριακή 19/2 στο καφέ μπαρ Dell’acque. 8»

ÄéáìáñôõñÞèçêáí ãéá
ôçí áíáãíþñéóç ðôõ÷ßùí -êáéïé åêðáéäåõôéêïß ôçò ÊÝñêõñáò
Ìå ôñåéò
áèëçôÝò ï
«ÄáìïêëÞò»
óôï ÐáíåëëÞíéï
ðñùôÜèëçìá
15>>>

Óôï ÷åßëïò
ôïõ ãêñåìïý
ï ÁÏÊÊ >>
13

Ç ÏÃÅ ÊÝñêõñáò
ðáñåìâáßíåé óôç
óõæÞôçóç ðåñß
áìâëþóåùí
6>>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα