Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Ιανουαρίου
Κοδημερινή οικονομική είδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ: 6967
Τιμή: 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453.ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX:2310 9522333
e-ΕΦΚΑ:
Στροφή στην ελάφρυνση
μισθωτής απασχόλησns
Ερχονται
οι εξπρέν
Ψηφιακές
συντάξειs από
την 1η Ιουνίου
ωση των πρωτογενν
πλεονασμάτων" .
Ουσιαστικά η κυβέρβέρνηση με τα μέτρα νηση προχωρεί σε
που προωθεί σταδιακά στροφή της , οικονομι .
κής πολιτικής , στηρί.
μένα , επταχύνει την ζοντας τη μισθωτή
εργασία και τη μεσαία
τάξη , καθς μέχρι
ταχύτερα πρότινος τόσο οι ειση.
γήσεις όσο και οι απο φάσεις ήταν υπέρ των
έλευθέρων επαγγελ τρόπο αυτό όλους ματιν . Συγκεκριμένα,
οι ελεύθεροι επαγγελ
Στροφή στην ελά .
φρυνση της μισθωτής
εργασίας κάνει η κυEOKA
από φέτος . Συγκεκρι
SHEAVEN
κατάργηση της εισφο ράς αλληλέγγύης, εν
προχωρεί
στη μείωση των ασφα.
λιστικν εισφορν ,
ελαφρύνοντας με τον
Ως επανάσταση χα.
ρακτήρισε ο υπουρ.
Υός Εργασίας Γιάννης
Βρούτσης το νέο σύ.
στημα απονομής σύνταξης , που θα τεθεί
σε λειτου ργία από
τον προσεχή Ιούνιο .
Μιλντας στο Οpeη
TV, ο Γιάνης Βρού τσης αναφέρθηκε
συνέχεια στην 11
τους μισθωτούς αλλά
και τις επιχειρήσεις.
Όπως ανέφερε ο
που τα αντίστοιχα πο σοστά στις χρες του
ματίες επωφελούνται πρωθυπουργό , καθς
κρίθηκε ότι θα πρέπει
η οικονομική πολιτική 0ΟΣΑ διαμορφνοννα εστιάσει στη μι σθωτή εργασία , στη
μεσαία τάξη και στις
επιχειρήσεις.
λοιπόν, αποφασίσθηκε
η ταχύτερη μείωση λογίας από φέτος θα
των ασφαλιστικν εισφορν . Είναι ενδει- ληλεγγύης που κατα κτικό
ασφαλιστικές εισφο - εργαζόμενοι , εν το
από την αλλαγή της
πρωθυπουργός στη φορολογικής κλίμακας
καταβάλλοντας μειApha , n φορολόγηση ωμένους φόρους κατά
στη μισθωτή εργασία 1.300 ευρ , όταν για
παραμένει αναλογικά έναν άγαμο μισθωτό οι
μεισεις δεν ξεπερ νούν τα 200-250 ευρ.
Μάλιστα , μέχρι πρότι .
νος υπήρχαν εισηγήσεις για μείωση του
ται στο 8,2% και 14,4% ,
αντιστοίχως .
Με βάση τον σχεδια.
σμό της κυβέρνησης,
στον τομέα της φοροσυνέντευξή του στον
Έτσι,
υψηλή . Θα ζυγίζουμε
Ποιοι Πρέπει αν χρειάζεται η πρό .
να σπεύσουν
να βγάλουν
κωδικούς
TAXISnet
μειωθεί η εισφορά αλσθετη μείωση της εισφοράς
επιχειρήσεων . Η δυνα .
| τότητα για τη μείωση
της εισφοράς αλλη.
λεγγύης θα προκύψει
από την απόδοση της σματος),
οικονομίας και τη μείτων
βάλλουν 2,3 εκατ .
τέλους επιτηδεύματος έ Των εργαζομένων 2021 καταργείται . Το
(ακόμα και στο πλαίσιο
του κοινωνικού μερί
κάτι που
απορρίφθηκε από τον
ανέρχονται στο 12,8%
του μισθού, εν το κόστος των εργοδοτν
στο 20% , τη στιγμή
κόστος , όπως αναφέρει αντατος παρά .
γοντας του
συνέχεια στην 10
Login
Ο ΑΦΜ θα
είναι ο νέοs
αριθμός
Password XXXXxX
Επίσκεψη στην εφορία τους θα πρέπει να
χιλιάδες
απρωτάκια- στε να
προμηθευτούν κωδι.
κούς ΤΑXISnet στε
να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ
Πρόκειται για νέους
που συμπλήρωσαν πέρυσι το 180 έτος ηλι
συνέχεια στην 2
κάνουν
ταυτότητα
Σελίδα 9