Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
KOAKOE
ζειρρFΑΕΡ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙ ΚΗ
TPITH
21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟ ΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
AP. ΦΥΛΛΟΥ 1243
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38
ΑΘΗΝΑ
Αθρόα η εκροή κεφαλαίων στο εξωτερικό το 2019
εξωτερικού 25,8 διο. αγόρασην οι Eλληινες
ομόλογα
5η αξιολόγηση: Ανοιξε
Θερμό
μήνυμα Χαφτάρ
σε Μητσοτάκη
η αυλαία για τα πλεονάσματα
Με την άφη την Τρέχουσα εβδομόδα των επικεφαλής των
τεχνικν κλιμακίων Των θεσμν στην Αθήνα και Τις Τριή μερες επαφές με τα κυβερνητικά στελέχη στο πλαίσο της
5ης μεταμνημονιακής αξιολόγησης , ανοίγει ουσιαστικά η
αυλαία για ης κινήσεις σχετικά με την οξοποίηση των κερ δν από ελληνικά ομόλογα (ΑNFAS και SMPS) σε ριμες
επενδύσεις και τη μείωση των στόχων για τα πρωτογενή
πλεονόσματα.
Ειδικότερα, tως τον lούλιο θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί δύο μεταμνημονιακές αξολογήσεις (5η και 6η) να λ φθούν οι αποφάσεις για τα ΑNFAS κα SMPS και να τεeεί επ σήμως στους Ευρωπαίους εταίρους το αίτημα για μείωση
Των στόχων των πρωτογενν πλεονασμάτων από το 2021
(Ατκή είναι η πρτη αποτίμηση της χυβέρνησης
για τα αποτελέσματα της Διά .
σκεψης του Βeρολίνου για την
Κυβερνητικές πηγές αναφe
ρουν ότι είναι θετικό ότι επιβe .
βαιθηκε η προσήλωση στην
εξεύρεση πολιτιχής λύσης για
το θέμα της Λιφύης, αλλά και η
δέσμευση όλων των συμμετε
χόντων για τήρηση του εμπάρ
γκο όπλων.
Θερμά ενχαριστήρια μηνύ
ματα στην Ελλάδα για τις δι.
πλωματικές προσπάθειες της
χρας μας απέστειλε ο Χαλί.
φα Χάφταρ: Ένας φος στην
ανάγκη είναι πράγματι φdo.
ια τις αναφορές Ερντογάν
ΛΛειθηκε κατά 1,7 δισ. το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσν
-Συναλλαγν στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019
και διαμορφθηκε σε 2,0 δισεκ
Την ίδια περίοδο αθρόα ήταν η εκροή κεφαλαίων στο εξωτερικό για
επενδύσεις σε ομόλογα , η οποία ξεπέρασε τα 25,8 δισ.
Το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσν συναλλαγν και κεφαλαίων παΧατζηδάκης: Ηλεκτροκίνηση και
φυσικό αέριο στις μεταφορές
Προθηση της ηλικτροκίνησης και της χρήσης φυσικού
aερίου στις μεταφορές και επίκταση της χρήσης των βιοκαυσίμων περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό της κυ βέρνησης στο πλαίσιο των δράσεων για μείωση των εκπο μπν αερίων του θερμοκηπίου , επεσήμανε ο υπουργός Π
ριβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης .
Ο κ. Χατζηδάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις δυνατό τητες σύνδεσης του Τουριστικού προϊόντος της χρας με
την ηλεκτροκίνηση . εΣτα νησιά τα ηλεκτροκίνητα οχήματα
δεν αντιμετωπίζουν ζήτημα αυτονομίας . Αξζανα προστεθα
στο brand των νησιν η καθαρή μετακήνηση .
Επανέλαβε ότι σχεδιάζονται κίνητρα για τα ηλεκτρικά οχή .
ματα με έμφαση στα εταιρικά αυτοκίνητα και Τις δημοτικές
συγκοινωνίες αλλά και συνολικά.
ρουσίασε έλλειμμα 1,6 δισεκ , μειωμένο κατά το ήμισυ
πλέον
το έλλειμμα:
περίοδο του 2018. Στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, κατα
γράφεται εισροή 3,5 δισεκ .
επενδύσεις χαρτοφυλακίου , η καθαρή αύξηση των απαιτήα των 3,3 δισεκ . που καταγράφηκε την αντίστοιχη
στο πρόσωπο Μητσοτάκη, ο κ.
Πέτσας τόνισε ότι ο Τούpκος
πρόδρος ενοχλήθηκε προ
φανέστατα από το γεγονός ότι
ήρθε ο x. Χαφτάρ αμέσως πριν
πάει στη Διάσκεψη του Βερολίνουν .
σεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην αύξη .
ση (κατά 25,8 δισεκ.) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και
έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού . Η καθαρή αύξηση των υποχρε σεν τους οφείλεται στην αύξηση ( κατά 2,4 δισεκ.) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και γραμμάτια του Ελληνικού Δη.
μοσίου .
Βιομηχανία:-7.9% του Τζίρου
τον Νοέμβριο
Αυξημένοι οι έλενχοι
για παρεμπόριο
Επιβράδυνση της αύξηση
των τουριστν το 2019
το χρονικό διάστημα από 13.01.2020 έως
Μoη 7,9% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου
LEgγασιν στη Βιομηχανία τον Νοέμβριο 2019 σε
σχέση με τον αντίστοιχο δείχτη του Νοεμβρίου 2018 ένα ντι αυξησης 7,6% που σημειθηκε κατά την αντίστο χη σύγκριση του έτους 2018 με το 2017. Ο μέσος Γενικός
Δείχτης του Δοδεχαμήνου Δεχεμβρίου 2013 - Νοεμβρίου
2019 παρουσίασε μείωση 1.2%,
9 αξηση του αpθμού των τουρστν στον κόσμο επ
Πβραδύνθηκε το 2019 στο 4, κυpίως λόγω της επι
βράδυνσης της παγκόσμας οιχονομίας, των γεωπολιτικν αβεβαιοτήτων και του Brxit, όπως ανακοίνωσε ο Πα γκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού ( WTO ) . Το 2017 και το
2018, ο αρθμός των τουριστν διεθνός είχε αυξηθεί αντίστοιχα κατά 76 και 6%.
M901.2020 ο πραγματοποιούμενοι λεγχο ( συνολι κά 353 λεηχοι) αυξήθηκαν κατά 75% σε σύρpση με την
προηγούμενη βδομάδα ( 06.01.2020 έως 12.01.2020) . Οι
παραβάσεις παρουσιάζονν αύξηση κατά 106% . Επιβλήθημαν πρόστιμα για έλλειψη παραστατιχν εμπορίας και
παράνομης διακίνησης, άλειψη αδείας κα. συνολικού
ύνους 31.900 ευρό.