Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H ∂ ¶π∫∞πƒ√Δ∏Δ∞
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

Τριτη 21 Ιανουαριου 2020

ÓÅËÉÄÅÓ

Áρ. Öυλλου 3513 Åτοσ 17ï/ Τιμη 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]

ÍÅÏ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÏ

Äçìïóêüðçóç STAR: ÌåãÜëï
ðñïâÜäéóìá 13 ìïíÜäùí ôçò ÍÄ

– Ôé ëÝíå ïé ðïëßôåò ãéá åëëçíïôïõñêéêÜ,
×Üãç, åíäå÷üìåíï èåñìïý åðåéóïäßïõ êáé
Óáêåëëáñïðïýëïõ

ÓÅË. 2

Ê. ÌçôóïôÜêçò:
Ç ìÜ÷ç ãéá ôçí áóöÜëåéá åßíáé
ðñïôåñáéüôçôá ôçò êõâÝñíçóçò

Ïé ôåëåõôáßåò áëëáãÝò
& ôá íÝá äåäïìÝíá ãéá
óõíôÜîåéò & åéóöïñÝò

ÓÅË. 12

ÊïðÞ ðñùôï÷ñïíéÜôéêçò ðßôáò ãéá áéñåôïýò
êáé åñãáæïìÝíïõò ôïõ ÄÞìïõ Êáñäßôóáò

ÓÕÓÊÅØÇ ×ÈÅÓ ÔÏ ÁÐÏÃÅÕÌÁ ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ

Åêôßìçóç äåäïìÝíùí ãéá ôç ÄïìÞ
ìåôáíáóôþí óôçí Ð.Å. Êáñäßôóáò

-ÅðáíÜëçøç ôçò óýóêåøçò óÞìåñá Ôñßôç ãéá ôïõò
öïñåßò ôçò Êáñäßôóáò

ÓÅË. 8

Ôïõñéóôéêïß ðñïïñéóìïß
ôçò Èåóóáëßáò óôçí éóðáíéêÞ
äçìüóéá ôçëåüñáóç
öùôü áñ÷åßïõ

ÓÅË. 7

ÓÅË. 4

Êï ðÞ ðß ôáò ãéá ôïí Éá ôñé êü
Óýë ëï ãï Êáñ äß ôóáò

ÓÅË. 5

ÄÉÐËÙÌÁÔÉÊÇ ÐÇÃÇ ÁÐÏ ÔÉÓ ÂÑÕÎÅËËÅÓ

Ëéâýç: Ç ÅëëÜäá Ýôïéìç íá ìåôÜó÷åé
óå áðïóôïëÞ åðéôÞñçóçò åìðÜñãêï & åêå÷åéñßáò

«Êáñáãêïýíéêá õøþìáôá»
óôï ÐñïÜóôéï Êáñäßôóáò
ÓÅË. 24

ÓÅË. 9

ÓÅË. 6

ìå…íïý ãéá üëïõò

ÊôÞìá ×áëßëç
Ðïëõ÷þñïò åðéëïãþí äéáóêÝäáóçò

Öáãçôü-Ðïôü-ÊáöÝò
ÁÍÏÉ×ÔÁ ÊÁÈÅ ÇÌÅÑÁ

18ï ÷ëì. Êáñäßôóáò- Ìïõæáêßïõ
ôçë 24410 34134

“ÐÁÑÅÌÂÁÓÇ”
ÊÅÍÔÑÏ ÄÉÁÃÍÙÓÇÓ & ÈÅÑÁÐÅÉÁÓ
ÄÉÁÔÁÑÁ×ÙÍ

ÊÏ ÃÉÁ É. ÓÏ ÖÉÁ

Åîùôåñéêïß ÓõíåñãÜôåò
ÅÕÁÃÃÅËÉÁ Ê. ÃÅÑÁÓÇ MSc
Øõ÷ßáôñïò Ðáéäéþí êáé ÅöÞâùí
Ëïãïèåñáðåßá, Åñãïèåñáðåßá, Øõ÷ïèåñáðåßá
ÓõìâïõëåõôéêÞ ÃïíÝùí, ÅéäéêÞ Äéáðáéäáãþãçóç,
ÏìÜäåò Ðáéäéþí, ÏìÜäåò ÃïíÝùí, ÊïéíùíéêÞ Ýíôáîç êëð.
Êïõìïõíäïýñïõ 13, Êáñäßôóá
24410 74422- 6974 273255

Έπειτα από 20 χρόνια επιτυχίας προχωράμε στο επόμενο βήμα.
Παρέχουμε στήριξη σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος
του Δημοτικού Σχολείου στοχεύοντας
στην πνευματική ανάπτυξη του παιδιού!

Διάγνωση, Αξιολόγηση και Παρέμβαση
Μαθησιακών Δυσκολιών-Δυσλεξίας.
Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης-Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
Πρώιμες ενδείξεις Μαθησιακών Δυσκολιών-Μαθησιακά Κενά
Ψυχολογικές επιπτώσεις των Μαθησιακών Δυσκολιών-Παρέμβαση.
Μαθησιακές Δυσκολίες στη γραφή, στην ανάγνωση.
στην ορθογραφία, στα μαθηματικά.
Τα παιδιά προετοιμάζονται σε όλα τα μαθήματα
της επόμενης μέρας με ιδιαίτερη προσοχή σε ελλείψεις
που μπορεί να έχουν.
Με ΤΕΣΤ ανίχνευσης δυνατοτήτων, με εξειδικευμένο
Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Ψυχολόγο, Ειδικό
Παιδαγωγό για τυχόν μαθησιακές δυσκολίες - δυσλεξία.
Μαρία Παπαγεωργίου - Χατζοπούλου

Εργοθεραπεύτρια N.D.T. - S.I./Msc Ειδικής αγωγής
Εκπαιδευτικού για μαθητές με ειδικές
μαθησιακές δυσκολίες
Êáðïäéóôñßïõ 44 Êáñäßôóá
Ôçë. & Fax: 24410 80120

Åðéóêåöèåßôå ôçí ÇëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá ìáò êáèçìåñéíÜ óôï: www.epikairotita.info



Τελευταία νέα από την εφημερίδα