Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΤΟΛΗ
anatolh
TPITH
ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatoihcom
Έτος ιδρύστως 1932
Αριθμός φύλου
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ . ΚΟΖΥΡΗ
Ιδρυτής : ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
18.735
Σελίδα 6
Σελίδες 24-25
Κοπή της πίτας
στη Μονάδα Φροντίδος ΗΜκομένων Λατοίδας
ΑΟ Βραχασίουκαι ΑΕΛυγιας
στην κορυφήτων ομίλων της Β' ΕΠΣΛ
Ο τουρισμός δίνει θηση
στην οικοδομική δραστηριότητα
. Απολογισμός των
απελθόντων Διοικητν
των Νοσοκομείων
Αγ. Νικολάου και
Ιεράπετρας
Μεγάλη αύξηση οικοδομικν αδειν στην Κρήτη
Σελίδες 3 και 9
εργασίες γύρω από αυτό,
άλλωστε η σχέση του είναι Υπάρχει και στο Λασίθι ταιριν -έχουν και αυτά
άρρηκτα συνδεδεμένη με αναστροφή κλίματος και τη δική τους σημασία στην
την ακίνητή περιουσία .
Πα την Κρήτη δε ει- δραστηριότητας , παρόλο στούμε και σε περαιτέρω
και στη φορολογία των ε .
νεται και στα μέρη μας.
Pετορτάζ:
ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
. Η νέα Διοικήτρια του
Νοσόκομείου Νεάπολης
αύξηση της οικοδομικής άνοδο αυτή, Και ευελπ Eνθαρρυντικά για την
οικοδομική δραστηριότητα δκότερα κατά το δεκά
στην Κρήτη είναι τα στοχεία που ανακοίνωσε η ooυ 2019 εκδόδηκαν στην
Ελληνική Στατιστική Αρχή
(ΕΛΣΤΑΤ) αναφορικά με τις Κρήτη 1218 ουνολικά οικοαύξηση της..
Αναφορικά με τη μείωση
στον αριθμό επιφάνειας
και στον όγκο των οικοδομικν αδειν σύμφωνα και
με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
τον μήνα Οκτβριο 2019 σε
πανελλήνια κλίμακα , τονί ζει πως μnopεί nx nέρυσι.
να έγναν κάποιες μεγάλες
επενδύσεις πou αύηoαν
όγκο και εμβαδό, εν φέ .
τος ήταν περισσότερος ο
κόσμος που μπήκε στην οι κοδομική διοδικασία.
-.Ο αριθμός των οικο δομικν αδειν έχει τε.
δεχθούμε ότι δεν υπήρχε λικά σχέση με το nόσοι.
και το μέγεθος της κάμ - μπανουν στη διαδικασία.
Και μπαίνουν περισσότεΑπό κοντ ακολουθούν Πόλοιπη Ελλάδα τα χρόνια ροι ΜΠoρεί Πέρuσι να ή .
ταν μεγαλύτερα τα , έργα
nou έγιναν , όμως φέτος η
μεταβολή αγγίζει ηερισ .
σότερο κόσμο. Και δείχνει
Όπως αναφέρει ο κ . Χω- ότι ηλέον όλο και περισ.
σότεροι ασχολούνται είτε
με την ανοικοδόμηση .
μηνο Ιανουαρίου- Οκτωβ
Σελίδο 6
ζοντας αύξηση κατά 28.9%
συγκριτικά με το περυσινό
αντίστοιχο πεντάμηνο- άΙάνουαρίου .Οκτωβρίου
2019 οικοδομικές άδειες
Σύμφωνα με αυτά και
σε πανελλήνια κλίμακα , το δειες nou αντιστοιχούν σε
μέγεθος της Συνολικής ο, 236,7 χιλιάδες m2 επιpo .
κοδομικής Δραστηριότη - νειας (αύξηση 21%) και
τος (διωτικής . Δημόσιας ) 11394 χλιάδες m3 όγκου
ανήλθε κατά τον μήνα ο - (αύξηση 28,73 ). Ενα ποo κτβριο 2019 με βάση τις στό nou τοnoθετεί το νησ
εκδοθείσες οκοδομικές ά . μας στην κορυφή της σχε -.
δειες, σε 1840 οικοδομκές τικής λίστος των περιφε .
άδειες , nου αντιστοιχούν ρειν nανελλαδικ .
σε : 391.7 χιλιάδες m2 επ φάνειας και 16903 χιλιά δες m3 όγκου, Παpoυoίασε
δηλαδή αuξηση κατά 126%
στον αριθμό των οικοδομι - σε αύξηση τα Ιόνια Νησιά
κν αδειν , μείωση κατά και η Περιφέρεια Αττικής.
6.0% στην επιφάνεια και
μείωση κατά 12.0% στον ό - nήρξε και η μεγαλύτερη
γκο , σε σχέση με τον αντί - πτση τα χρόνια της κρί
στοιχο μήνα του 2018
Το δεκάμηνο Ιανουαρίου τρα έχουμε σοβαρή ά.
. Οκτωβρίου 2019, η Συνο λική Οικοδομική Δραστη - βασικό λόγο της ανόδου μική δραστηριότητα, όπως εισκευη, στην οικοδομή
ριότητα εμφανίζει , στο συ - αυτής , τόσο στην Μεγανολο της χρας , αξηση λόνησο όσο και εν γένει.
κατά 8.6% στον αριθμό σε επίπεδο χρας , τον
των οικοδομικν αδειν τουρισμό Είτε μέσω Eενο - και ενεργειακή αναβάθμιση ση-επιοκευή-αλλαγή χρή(κατά 3,7% στην επιφάνεια δοχείων. διαμερισμάτων , μέτρα και μικρές μεισεις σης , σημεινει ο κ . Χωκαι κατά 56% στον όγκο , είτε μέσω σπιτιν- aitbr .
σε σχέση με το αντίστοιχο
δεκάμηνο του έτους 2018)
2018.
. Οπως σχολιάζει στην A- ριότητα και ιδιαίτερα για
ΝΑΤΟΛΗ ο πρόεδρος του
ΤΕEΠΑΚ Μιχάλης χωρα - έχει μεγόλη σημασία το
φάς, τα στοιχεία αυτά δεί - νίζει
χνουν ότι-υπάρχει μια aναστροφή του κλίματος.
για την αντληψη για την
οικοδομική δραστηριότητα, Λασιθίου επίσημα αντί καθς τα προηγούμενα στοιχα στοιχεία της ΕΛ χρόνια υπήρχε μια μεγάλη ΣΤΑΤ δεν υπάρχουν , ω κουλιά στον κλάδο . Σγά - στόοο ο πρόεδρος του
σιγά ο Ελληνας ξαναστρέ - ΤΕETΑΚ σημεινει πως
φεται στο ακίνητο και στις η άνοδος αυτή αnοτυπo. Τοπικό Συμβούλιο Νέων
στην Ιεράπετρα
Σελίδα 10
Ο πρόεδρος Του ΤΕEΠΑΚ Με.
χάλης Χωροφάς
που οφελουμε να παρα.
. Η Ελλάδα ψηλά ως
τουριστικός προορισμός
και με δυναμική γα
μεγαλύτερη αύξηση
Βοσικός λόγος
ανόδου ο τουρισμός
ψης που υπήρχε στην υαυτά της βαθιάς κρίσηςΣτην Αθήνα όπου υΕπαιξαν ρόλο
και τα μέτρα
ραφάς , τα μέτρα nou nρoσφάτως ελήφθησαν και
σης , λέει ο . Χωραφάς
Σελίδα 28
σχετίζονται με την οικοδονοδο. . αναφέροντας ως
η κατάργηση ουοιαστικά καυς δεν μopούμε να
του ΦΠΑ και τα σχετι - Yνωpζουμε εάνο αριθμός
ζόμενα με την ανακαίνιση των αδειν είναι ανέγερΕΙΠΑ
EΘΝΙKΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙ0
nou αφορούν στον ΕΝΟΙΑ ραφάς
Επρόδεηκες διμσεις Κηματολου δα δοντα Εις
-Ο τουρισμός πραγμα.
Τικά δίνει μεγάλη θηση
στην οικοδομική δραστηΤον Μρτο του 200τα Γρφία Κτιμαογράφησης
Laser-Eye
την περιοχή της Κρήτης
Aγου Κκολου /εράπτιρες / Νάτοίης / μίς / Τερμάδον
www.laser-eye.gr
ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ LASER M7
ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΜΥΩΠΙΑΣ-ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑΣ
Στο Ν. Λασιθίου
Τμηματικά για το νομό
Eπρόκημες δημσες πέρον του aρήiυ 220 Διμπορόνα
ΑΣΤΙΠΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ
ΠΑΤΕΙΑ ΕΛΕΟΕΡΙΑ ΕΓΑΡΟ ΝΤΟΡΕ
ΗPΑΚΛΕΙΤ E8-245550
ΛΑΜΑΤΤΟΡΑΚΣ ΟΡΕΟΣ
πβaλοτ στο γαρο λγον Ναολόυ τα σα υπόλατο
pοpία τόν ταγα ω δότημα συντονwwAτοyού.
ΧEΡΟΥΡΤΟΣ 008ΑAMΑΤΡΟΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα