Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

4oC, 14:00

12oC, 20:00

7oC - Υγρασία 60%-96% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:56 - Δύση ηλίου: 17:46

€0.80

×åéìþíáò åßíáé ìáíôÜì

Προνομιακό πεδίο τοπικής πολιτικής θεωρείται αυτό της Αυτοδιοίκησης. Πλουσιότερο εκείνου
του πρόσφατου παρελθόντος, εφόσον με τρεις πλέον Οργανισμούς στο νησί, αυξήθηκαν οι πρωταγωνιστές και έγινε περισσότερο πολυπαραγοντικό, τουλάχιστον απ’ όσο ήταν. Μόνιμα κουραστική και βαρετή συζήτηση σ’ αυτό, εκείνη για
τα σκουπίδια. Διανθισμένη με τις εσωκομματικές κ.α. ίντριγκες, με ψεύτικες ειδήσεις και χτυπήματα κάτω από τη μέση. Απειλεί να καταλάβει ολόκληρο τον δημόσιο χώρο/λόγο, εκτοπίζοντας κάθε άλλη αναφορά σε κάθε άλλη δραστηριότητα. Σε πολλών το μυαλό, αυτή η κακομοιριά ταυτίζεται με την πολιτική, παράγει λόγο, αναδεικνύει φερέλπιδες εκπροσώπους, αναπαράγει μέρος, μπορεί και όλο το σκηνικό! 3>>

Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5043

ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΠΕΡΑΣΕ ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΧΕΡΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

«¢ëëáîå óçìáßá» ç ìáñßíá Ãïõâéþí
Ãéá ôïõò äéêïýò ôïõ ÷ñçìáôïïéêïíïìéêïýò ëüãïõò, ï
ôïõñêéêüò ¼ìéëïò Dogus
ðïõëÜåé ôéò åðé÷åéñÞóåéò
ôïõ åðß åëëçíéêïý åäÜöïõò. Ìåôáîý áõôþí êáé ç
ìáñßíá óôá ÃïõâéÜ.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Άλλαξε χέρια η μαρίνα των Γουβιών κι από τον τουρκικό Όμιλο Dogus πέρασε στην ιδιοκτησία της αμερικανικής
CVC. Πρόκειται για fund, που
φέρεται να έχει αγοράσει στην Αθήνα το τελευταίο διάστημα τέσσερα, πέντε μεγάλα, ιδιωτικά νοσοκομεία. Όσον αφορά στις μαρίνες, τις πήρε όλες του Dogus,
σε Κροατία και Ελλάδα.
Σελίδα 5>>

«Âñá÷íÜò»
ôï êüóôïò
ëåéôïõñãßáò
ôïõ åñãïóôáóßïõ
áðïññéììÜôùí
óôçí ¹ðåéñï 4>>>

Åíôüò Ýäñáò
Þôôåò ãéá
Èéíáëéáêü êáé
ÁÅ Ëåõêßììçò

Ôá
ðïëéôéóôéêÜ
óùìáôåßá êáé
ç ïìÜäá ôùí
ÊáñïõóÜäùí
Ýêïøáí ôçí
ðßôá ôïõò 8>>

15>>>

Óå áðüóôáóç
áíáðíïÞò ï
ÁóôÝñáò ÐåôñéôÞ
áð’ ôïí ÏÖÁÌ
14>>>

ÂáñéÜ «ôåóóÜñá» óôçí ÐÜôñá

13»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα