Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΟΤΙΚΟΣ ΑΤΩΝ
Καθημερινή Εφημερίδα ms Ηnείρου-Ιδρυπήs Ευθ. Tzάλλαs-Έτos 90-Αρ. Φύλλου 24728 -Τpim 21 Ιανουαρίου 2020-060ε
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟAΙΤΙΣΜΟΣ
Ένα roadshow για το
Active citizens fund
Με αlφιγένεια
κλείνει η τριλογία
Στο γήπεδο κατέβηκε
το φάντασμά του
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ θ
Στην περιφέρεια
η μερίδα του λέοντος περιφέρεια και υφυπουργείο Αθληπσμού να εξετάζουν Ποιa λύση είναι η mo οικονομικά συμφέρουσα
Δεν έχει κκλειδσει η απόφαση για τη μεταφορά του κλειστού γυμναστηρίου από το Ελληνικό , με
ΤΟ ΕΑΝΑΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΟΜΕΝΟ
Thv άnοψη ότι η περιφέρεισ είνα
αυτή nou πρέnει να nάρει η μερίδα
του λέοντος αnό το νέο ΕΣΠΑ εξέφρασε ο υφuπουργός Ανάπυξης
και Επενδύσεων Νίκος Παnαθανό oης, ο onalας είχε χθες ουνάντιση
τον ηρόεδρα και τη διοίκηση του
Enιμελητηρίαυ lωoνwwων
ΣΕΛΙΔΑ 7
Casus belli
τα πυχία κολεγίου
Αντιδρόοεις στό mν εκηαίδευτική
αλλά και την ακοημαϊκή κανότητα
ξεσήκυσε η ρύθμιση noυ Προβλέ nει τον διοριομό στη δημόοια εκηα 6ευση με πυκο Κολεγίαυ, xupίς
αναγνριση σπό τον Διsnιστημονκό Οργανιαμό Αναγνριonς Τίλων
Ακαδημαϊκν και Πληροφόρηoης
ΣΕΛΙΔΑ 6.
αΜαύρη Πρωτά
για τα Πάννενα
θλιβερή ηρωτά καταγρόφει n χ
ρα μας , nou nopouooζει οκεδόν δι πλάοια αναλογία Πρόupων θανάτων
ano iδδμενων οε οτμοοφαιρικούς
ρύπους , οε αdon με ταν μέσα όρα.
της Ε.Ε, εν omν nόληη των Ιωαννί
νων έχουν καταγραφεί οι toniκό μέγιστες ουγκεντροεις αιωρούμενων
σωμαιδίων.
ΣΕΛΙΔΑ 6
Στο τραπέζ Παραμένει η κατασκευή του Β' κλειστού γυμναστηρίου, όως Προέκυψε από τις δηλσεεις
στην κοπή Πίτας του ΠEΑΚΙ Θετικός ο υφυπουργός Λ. Αυγενάκης να συμβάλει στα σχέδια του ΠΕΑΚΙ
για μετατροπή μιας Παλιάς αποθήκης σε ένα σύγχρονο κλειστό Προπονητήριο για αθλήματα σάλας
Ανάδοχος
για τη στέγη
του Δικαστικού
Μεγάρου
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΠΑΡΚΟ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ
ΔΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ Η ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ανευ βαρν
και έτοιμο
για αξιοποίηση
ΓΙΑ ΤΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΚΑΚΑΒΙΑ, ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ 5
Απαξινουν
το συλλογικό τους όργανο
Αθλητισμός
r'EONIKH
Πολύτμος βαθμός
Ένα οοβορό ηρέβλημα υσλaιτουργίας της Περφερει σεής Ενωσις Δήμων Ηreίρου ανέδαξε πσυναμία συνεδρα onς του διακηυκού της ουμβουλου χθες το μευημp, και μάλστα για ένα οβαρό θάμα, onως αυτό της κατουκεής
του o ικού ξονα aπό Γνενα μέο Κοκαβρd Η ανεδρίοσn στόBηκε αδύνατον να πραγματοηαηθεί, κος napόντα ήτον μόλις δάκο από το 21 μέλη, εν Eεν κατέστη δυναόν ναβροθε να ατόμη μλας για να εmτuθεί αnoptα, nopd τa α5οικό ηλεφωνήματα Εται, μεό από αναμονή μιής καηλέον pας anαpoίoτκε n ανεβολή της
ουνεδρίοσης pα τν ερχέμενη Πέμπτ, σες 2ω μεοπμέρ, πμέρα nou δε προδιοροτείκα π αικδρίοο του νέου
Φορδο Διανείρισης Στερεν Angβλήτων Hneipou, με mv λnδα ου η φορό να υnόρξε μεγαλύτερη ανιαnόχριαη
ΣΕΛΙΔΑ 5.
για την Ανατολή
ΣΕΛΙΔΑ 13
Kαθρό κα έτoιμο νο αξοnoreei mpeς άφελος Της
τoπκής κανίας παρο5δετοι το Πaρκο Πυρανέλλο.
μετά την ανόρτησn της anάραoης με mν αιoί εξαρaτα σπό τον χαρακτηαομό του ως δόος Αυτό εn
αμανει η Εντιτα ΠοΝν- Νέο Τάνενας, στεύ 6αντος να καταχυρίσα τν anxn κατάληξη των
διαδικοαυν, nou εav ξοκινήσ eni των ημερν ης.
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΠΑΣ ΠΑΝΝΙΝΑ WBC
Επδυνη ήτα
στην Παράταση
ΣΕΛΙΔΑ 13
25.000 ΕΥΡΩ ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΟΕΙ Η ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΒΙΚΟΣ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Βήμα για τη χωροθέτηση και αδειοδότηση υδατοδρομίου
Εύκολη νίκη
Παρά τις απουσίες
ΣΕΛΙΔΑ 13
ΣΕΛΙΔΑ 6