Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
naλiμpηστον Αφιέρωμα
σε ιστορικό
εκδότη
Άρθρο του
Χρήστου Δ.
Βήττου
Εκδήλωση
Συνδέσμου
Γραμμάτων
pυοαΕΝΤΟΥ:6612
M0e nροφήας αστό
Dνpoμaτντο
Senba 6,
Σελδο
ΣεNδa
EATHE
XPONIKA
ΑΡMOΣ ΟΥΝΟΥ 585
ETOE 170 TIMH0,50€
Παροσκεuή 17.12020
ΑΓo ΑΝΤΟΝΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΟΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΝ
oheiiivw 22, Γρεβενά ] hh. 2462 097772, Fax 2462 0977 75 1 emt [email protected]
ΑΣΕΠ: Αναρτήθηκαν οι Πίνακες
κατάταξης για μόνιμες προσλήψεις
στην Ειδική Αγωγή
Στην ιστοσε λίδα του ΑΣΕΠ αναρτήθηκαν οι προσωρινοί αξιο hογικοί Πίνακες κατάταξης των Προκηρύξεων για τις μόνιμες
Προσηήψεις εκπαιδευτικν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.
Πρόκεπαι για τις Προκηρύξεις μόνιμων Προσλn ψεων 4.500 εκ
nαιδευτικν (4EA/2019 και 5ΕA/2019).
Αναλυτικότερα , ανορτήθηκαν οι κατατάξεις με σειρά nροτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα υποψηφίων εκπαιδευτικν
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (EΑΕ) κατηγορίας ΤΕ κnόδων
ΤΕ01, ΤΕΟ2, ΤE16 με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή (4EA/2019,
ΦΕΚ 18/21-5-2019 ) και κατηγορίας ΔΕ κλάδων ΔE01, ΔΕ02 με
εξειδίκευση στην Ε δική Ανωγή (5EA/2019,ΦΕΚ 19/21-5-2019)
για την Πλήρωση των κενν θέσεων εκπαι δευτικν Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιος Είδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (EΑΕ) ,
καθς και για την κάλυψη των λεπουργικν αναγκν της πρω
τοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαί.
δευσης.
Σημεινεται ότι από σήμερα , 16 Ιανουορίου 2020, μέχρι και
υς 27 Ιανουαρίου 2020 ( 14:00 ), θα γίνεται η υποβολή ενστά σεων κατά των εν λόγω Πινάκων , μέσω του δια δικτυακού τόηου
του ΑΣΕΠ (www.asep.gn, ακολου θντας τη δια δρομή: Πολίτες
- Ηλεκτρονικές ΥπηρεσίεςΕίσοδος Μέλους-ΕπιλογήΕΝΣΤΑΣΕΙΣ. Ακόμη, στον ιστότοηο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και
την υποβολή της ένστασης (Boήθεια- Εγκειρίδια ΧρήσηςΗλεκτρονική Ένσταση).
Κάτι μας έλειψε φέτος;
Davd Curts ( 1948-) . Deep s now (λεπτομέρεια) .
Στούρos Χ. Κοραγκούνns M.D.
Μαιεuτήρas-Χaιρουργοs Γυνακολόγοs
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
17 χρόνια
XPONIKA
Πρότυπο Μέντρο Μοιευτικής Γυνοικοnογίαs
ΕΥπαβonθούμενηs Αναnaραγωγής
ΣΤΟΚΑΣ
Ιατρού Ν. Καρναβά 1 40s όροφος.
οκΟΔΟΜA KA ΕΔΗ ΥTΕΝΗΣ ( Εμπαρικά Ελιμαία)
ΠΛΑΚΟΑ
ΓWOLANEΣ-ΣΙΕΡΑ ΜΟΟΗΣ TK: 51 100 Γpεβενά
ΛΑΜΑΡΝΕ
Τηλ: 24625 02144
ΜONΚAΥΛΚΑ-ΕΡΤΑΕΙΑΕπείγoντα : 6944
ΣΙΗΡΚΑ
296795
.guoς. Τέα n-Ψ0po Mοστού-Βoia
.noporoύθιon noης-Αoν δοφona-Dpaooaotoρόφημα
-0powφκαλοία-8po& Αpάtαος
.Μonβετκί καρουpμι: Aanφοooon Υoτερoooσ
Δερbon 4 Αντμετισ ooαμέσιτος -Υποβοπένύμιο Aonoω
νδατpος ppotγκυσο -Εξουμoτκή γομοnοton
ρνΟ ΛΕτονηΑΕ Τί-nopaυί 60.00-3.00 1800-2100
ΕΘNΙΚΗ ΑΝΤΣΤΑΣΕ0Σ 20
ΓΡEΒEΝΑ
Tna : 20620 28964 24620 23214
κη: 6977019452 -6952 25525 1
oτόν pονιβed