Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
nou αγarna
τον τόΠο του
Πρenei να ξέρει
να δυοαρεoτεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βιτίτς Ειλτη lutn BAS ΤΕΡΑ-tι 50-4 φλο 1 Τμή040 αμό - γπιkημσή 149 Iovuία 20
ΟΗΚΟΝΚΑΘΕΝΟΜΟΥ
ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΕΙ
ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
1 δκηγόροι Γραφείο του Νόμου napeλ όν έγινε αντίτης Αρτας Πρέβeζας και όχι στο στοιχη npοondθεια να
αντίστοχο της Αρ - υnaχύεί το Κέντρο Υ.
Yείος Φιλιππιόδος στο
α Δι τος
στήρια διαμαρτυρό- Baχeίρημα tους 6. Νooοκομείο της Αρτος
μενοι γιαtί to Yno0n- τ εξυmηρετεί και ορι . Yeyoνς nou antτpe.
κοφυλακείο Φιλιn 9μένα , χωριά του Ν.
mάδας μεταφέρετα
στο Κτηματολογικό
Ψα την τελευταία
στιγμή όντος τότε βου.
Αρτας!
Και άλλη φορά στο λευτή )
ννεχαa στη σε. 9
| Dιαγωνισμός φωτογραφίας: και 1like
Οιδρασταμότιες το Ποίτικού ηροσωτικού
Προκήρυξη διαγωνσμού το Πρτο τφίμινο του 2020
μα τον ΑΚΤΙΟΑNΒΡΑΚΙΑ
κάτω του μετρίου κα|ρακτηpίετα ono συμno
hίτες το tρyo nou nopou .
οιάει το nono ooo
| nKo tmς nρepεoεΚ
onω unοστηptοuν ee
| επιδοθeί σε έναν άτuno
" δισγωνιομό φωτογpoφί.
| oς και ηpoounκnς npo βοθής ανευ ουσιος |
συνχεα ωτη Η
Σvνovτnση με τον Υnoupyo Υnobopav κ
Κωνστονυνο Καρομονή tte τν Τεtopτmo
Βουλευτής Μ. Atυκόδος 0ανόσης Καββο -|
δός npoκειμένου να ουnτήσουν το θέμα
Eης Υκo ρonε 2εξης tK tAeuteς
ξξες με η
νποο Aευκόδα κα ΟΛΛΟ εηκήματο nou anoαολούν τον νομά Εχετa στη σελ
ALike
ΑμΡoa 060 , το δρόμο 0
bioακ η μ μετί μιμα
Είναι μια εξαιρετική
επιλογή ..
Στην υποψηφιότητα της νυν
προέδρου του Συμβουλίου της Εnκρατείας αναφέρθηκε η Βουλευτής
Το nou
της noρο .
σκευήe tψτοο στο
noupreio Eξωτεραν ο
στρατάρκης Χoφa
Χοφτάρ,
το βρόδυ της ntuητης
βρέθηκε στηmν A0ήνα
σε μια εnίoκεψn με αρ .
κετά μηνύματα , καθς
nρoγματοnoeίto δύο
ο onoioς ano
Πμέρες nρν τη δισκε
ψη του Βεροnivου γα
τη βuη
| συνέχεια στη σελ, 16 |
της ΝΔ Νι. Μnκoγιάννη, λέγοντας
noς είνn μια εξmρετική επλογή.
Ευνεχενα στη σελ.