Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΡΟΔΙΑΚΗ
ΚΡΚ 9ΑΝΟΑΡΟΥ 2 ΗΜΕΡΗΣΑ ΠΡΟΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣΡΟΔΟΥ Τ
AΒΟΜΟ238
40 FEAIA
ΣΕΛΔΕΣ
Είναι κρίμα
να αμαυρνεται
η Ρόδος από
τέτοια άτομα
Πς διαμορφθηκε
η κίνηση του 2019
στο "Διαγόρας"
Βραβεύτηκε το Πρακτορείο
Gem Travel
Με τν υψηλότεpη δι κριση nou μnopeί α
anouned για mν npu
τοβουλία Aatessble
Rhodes.
Προκπτουν eρκετά και ειδιοφάρονα
ουμnερόσματα για τον τουριομό στο νηo
Aυπό τονίζαι με διλσες του ση Ροδοκ
u δοpnaσος Βέnς Τoroλούδη
nοτέρος
ΕΕΛ 7
6ΣΕΛ 5
Zητούν αρμοδιότητες
και Πόρους για να
αντιμετωπιστούν τα αυξημένα
Προβλήματα των χωριν μας
ΣΕA .
ΣΤΣΕΠΑΛΕΕΙΣ
ΤΑΤΟΠΙΚΑΣΜΒΟΥΛΙΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΕΗ
pΜrnον
0 riνnς Πaροσκευάς oε μια ε
βαθέων συνότευξη για τα nθn τa
λάθη και το έpγο tou σtw na.
Βσrοupysυν εnannλμιpκές 000 e
Εoop καtaspυ
uunlής eppapηtαέσηty
u ψα lein
ΠΛΤM6
Ο ΣEA 10
| ΞΕΙΑWA
Λυ κε
poeuiς
καθερσpό
DAY & NIGHT
ΠσΑΠ4
Έξι χρόνια κάθειρξη
για τη διευκόλυνση
ΓΥΑΛΕKΑ
5E, νεΕ
aΕχρress
CarWaa
ΔΕΝ χρειάζεταυ
σκούμσμ .
Eμβλίθηκε σε 54povo Anvaίο anό το opμόδιο δι
κοτήρο
ηΕυ oμαν
Ba1 ίεο
ΣEA Ο
Πλατεία 7ης Μαρτίου -Ρόδος
0.50E!
Τηλέφωνο κρατή σεων:
698 039 6302
AΗaλειδν 152. Ιaiuσύς Ρ5ς
m νεηανη πΕρ ο κgθeνα
#9- ΕMκ.