Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Εoσο φoυρ tr | 0o w ωp
www.olympiobima.gr
ΔΕΥΤΕΑ 0 uwovAPOY 200
ΒΗΜA Sροrts
AΜΑΔΡΟΜΙ
Σεμια δόση στους
συνταξιούχους
ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Αυξήσεις άνω
των 200 ευρ
PEONIO
Mοpάσηκων γολa pαθμούς
ΑΛΟ .ΠEFK11
ΚΑΜΑ ΜΕΩΗ ΣΤΕ ΣΥΝΤΞΕ
Lεμαoη κβηβούα opop
ος wήκήνις oό 1ης e4u 010
οpoοuuός Εηγας nς
Dpύης , oρος ονood
-Δ0 ς τήμ untγωνα0 .
ς γa oς oηpσ awo ό
τυς Μοσπό η σ κυtτΝ Ηpu
D έηρος ni nMm
ΑΕΚΑΤΑΣ- ΜΕTEOΡΑ0-0
Νυpnς σwνpμm φuοnς
ΔΑΣ ΔΟοκΟNαοΣ ΤΙΝΤΣΑΝΗΣ 10
ΔΙΝΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΠΑΗΡΟΣΗΣ
ΚΑΤOΤΤΟΕ ΜΣΟ:
MAΣΚΕΤ- A2ΓAK
όνκο ή Μη
ΠΕΡKΟΣΑΡΕΝΟ ΑΣΤ
ΕΑΝΟ 57-58 την upάσoη
Αύξηση 50 ευρ
σε βάθος τριετίας
Το ΣΧΕΛ0 ΤΗΣ ΚYΒΕΡΜΗΣΗΣ
ΧΑNOA ΑΝΔΡΟΝ
Πouμεμχα ΜAoς
ΣΑΦEKΗΣ ΝΟΥΑΣ -ΑΧEΛΟ
Γαon μους 50 p σον oμο
pος ρος n poρpς
pόoς p ος o κ my
rααn (pος 50 ρ ον o μαό
αμς eς ντ δp oραpός
pόoς o ος o κ my
E cυowANTί ο pηpκός
o toeς Πoς μαpεγο μα .
αon o ος Μ, φuς
bulan
SAMDIS TEAMSA22-21
BOME-A2 ANAPON
Ηπa anόwν Τpuonόρο στην Βρα
wnnΟ EOAΣ.
Σοκ ΠEΡΟΣ 550
ΠΡΟOΗΜΑΑ Uα n
ολ 45
ΕΦΟΡΑ
Ποιοι δεν
χρειάζεται να κάνουν
ηλεκτρονικές
δαπάνες 30%
ΑΠΟ TΗΝΑΣΦΑΝΕΑ ΚΑΤΕΡΙΣ
Εξαρθρθηκε
στείρα που διέπραξε
45 απάτες
ΔΕΣΜΟΙ ΦΑΣΚΗ ΣΝΕΡΓΑΤΑΣ
Αντιπροσωπεία του Δήμου
Κατερίνης στο Μάινταλ
Ομς mopς ρopυμν
c mnpς πό πν μρaη να
κpuo % umpiυπρομύ o
ήμς με δooνς ορός οp αpοnς nν ηeς μ npoά
οφpdορίμανο u υπpα σς ατηe
pς οές oν oφouw ο α ατπάρσευν
νoδ4άν γάpας στο ος ον
συνoογν οuoiς 0s laτ μ0 οu
ανκ geuο ς
οηpeςuζαpν πpκoό η.
υοάηp pnς δom μη
μα r ε oαin ς τA. 3
ΠΑ ΔΗΕΤΡΟΜA
ΣΕ OΝΗ ΤΗχoΡΑ
Σo Mν
"pooηας oό m
Δήμαο Μ
ΜαtomΡ 0
Δήμτως Κn
κστας Κοuή,
ουτδιάος στό
Ανδήμαγο Τοu
Υpοo roνn
Σuνη poμo
ναπήpαν μέρος σην
pμόη δn ο oς στν o
μpuνnπos
πo καμς
μοήοκυ Μά
ΚΩΝΤΤΑΝΤΙΝΑΗΤ
pe HTα T ΣΗ
Ε.ΚΗΠΟΥ
120 ημέρες εντατικής
δουλειάς
ΜΕ ΣΤΟΚΟοπΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΚΑΙ ΒΕNΟΣ τΟΥ ΠΡΑΣνoΥ
ΑΠΟ ΤΗΝΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΝΔΡΟΥ
Προγραμματική σύμβαση για την
συντήρηση σχολικν συγκροτημάτων
Τςεpoς ατυ pov πpο u νa
ονpμκανα e η
κμp m rp, oηu στοw
Υmνon η πpοpoμ oη νοην e nutpou uήρηρη αμν ουpoημ nΕ
npag μ npo Κοτpς Μo - nεος Eος npoς Δήpu nooς- kpο
Η Πρo ρς Μool, onν yeηδρη κου pηo πpoπoοομο, 2ο , aό
nς ς υ nopμος Εva Πapppής Ενoo Πος pερά ppoiς
nέoμaως α ής γημδου μαύ-Tδαμ είρα στw aλ pou
Eu μ Πρκυία
| αporpο ς tς o,ΟΑμοpoς
Πpος κα Πpοοu τu Δήu
Καιps Boνiς Μκu
cuduo na nold ro grtokopun
concrete
Μπτόν
τηλ.: 2351D7625
κostopoulasoetonέρmai. σοn,
Κατεμνη
Χiζouμ οχόσς εμmmoοσύνης
Mι προ όντα πooτητας σης
λύτεpες πιμές καιτο
|ξειδιονμένo μος προσυτmκό , oος
εγόμaστε ο aτερο
eπoτλεσμα.
ΕPΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
T.2351039303 & 34886
konstadin idisalive.com
ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
niΣΤΟΠοΙΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΛΑ
Αθρωρι εία οχέσεις τους ..
ΠΡΟΣΚΑΗΗ
α ήτa Scinpη τμή αι αρά μου napoci
πι εγεnτου Οφθλμοooύ peiο με, mo ea nραγμανα πν
uw mpά n ς pσu anν
mu nindμυηapauων
Kpa 5laκpu o
-ρβao 25 αpio 9000 pa S30 μμ.
Eopa τe , aop.
au φs
- 5 φό
Nερ δες L Κνστοσννος
Mimpά
Boalte
σιn. 3 75inokem 11, ΕTEΡwίwwρουοάον το hrisives oο
3o ΣΤΟάν