Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κ ΣΠΟΡ
nAOnOηκEο ΟΝΤΙΑ
ΠΙΝΑΚΟΕΚ
ΜΠΟΡΕΙ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΤΗΣ KUPIAKΗΣ
μεPHΗ ΠΕΡΕ ΕΜΗ EePa ς Ρnaι
ηOυ w . nuε1a
&. KOITLOYMNAL
Η ΑΝΝΑ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ ΑNΕΤΡΕΨΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΑ ΤΟ -ΥΠΕΡΟΠΛΟ ΜΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΡΟΦΗΕ
Σην Πάτρα σάμερα
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ
ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ 56.
με αζίντα για to 2020
Φ εί on ev
ob ΟΣ
0eo κΗ
κ ούoε pu w
330μφν
Kναur α
ΑΚΜΕΙΟΣ
χο. Aο0Υ
AΡΝΑΝνΟΥ
Λυτοί nou γιουκάρουν
έρχονται με anoστολ
Δpoτος d5ovo9pόο κο oμppoν nepόμονο οo ης tnμoος υγος, n pκή opoς
κα npoδpoςτoυ opoo ωoou npν Aνa Mopoo, nepouσοα Sς noyuμα ao D δpο
uκ Δοόoου Eoς μο6opopnn nό oε στέon μποδpoση ς οανeοίος ση μος Aού
εnuo o ωο μο0e o0οοςunopoμμοε όn ο μppή oο0ος δεν α σo
ovoo ή λο μοoοσφοpnd Τν Aν noμου αό δονmφμοo
anpe prρι M
KΤm ηow
ον μe
oοui >
τΝΕΤΣαν
ΝΑΙΣΕΟ
μTΡΟΝ mHΟ
Πόοο κοντά είναι η
Ελλάδα στη διάσωσn:
ΟΑΜpς eος n
νοpaς punx ον tκo e
Εξελίοσεται σε Μπρα-ντεφερ
Anφo να δn unlpr -npo
oμ pοa . a ος
onppκiρκuκαοα
αοφpp
ς τ pκ
ΜONΔEΗ
Eχαναν tς βουτιές τους ,
ΣΥΝΗΨ
Το σύνθημα δόθηκε
έκοψαν ηv Πίτa τους
Στη φάκα οι novικo
ομς σm pe
pυνud ωνοί
αosκος
κονίκα υK
m 5 ωv
κyονδ
των χρηματοκιβωτίων
Η 4 up oooοp
pw ov npo t με
φnνορ
ommwp nκ xuorψa yeo
000 υoων nνο
e p ηmp
Κέντρο Λογοθεραπείας)
Kαστuμοίτn A Eένη HA Μρ
Eυκαιρία
να δείξι
τ αξίa
ppa0μμ)
μο Εpeμεia
καλο τp στο 2010
ν ΑΟ o όm