Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
(O) EATA
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
XPONIA
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα που αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ-ΣΑΜΟΣ.
δρυτές . Διευθυντές : Μκonn A. Δούκος ( 1916-1952).
κστας Μ . Δούκος ( 1932-1970) , Μικαήn K . Δούκας ( 1970-1997 , Κστας Μ . Δούκας ( 1997-2007
διοκτήτης εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμηρλής. Διευθυντής : Μάνος Κ. Στεφανάκη
Σάμος, Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020
Αρ. φύλnou : 4213
ε 1.00
104 χρόνια Σαμιακόν Βήμαν
Βραβείο του Ιδρύματος
Αθανασίου Βασ. Μπότση
Και Πάλι υπουργείο για το μεταναστευτικό!
Στη Σάμο ο υπουργός Νότης Μηταράκης
Την ψφτη δoκοoη ό0ον οορά τη dnμοσομpοφα στη xρα μος, tαβr and
to ρuμα npοoγuγrς Δημοοιογροφtoς Αανοσοu 60α Moτon Μστά ην aν napoα oες ο Μονωο οκθήουφοuε να tουμκ στο θέματου npooφυγκού-μετανοστευτικού οφού η αντμταιoή του εξατολουθεί να στροξετo
340 anovoμή tων ετήoν βροβεν, noouoio toυ noopou Δημοκpoτος Υμ την ponγοuμνη εομόδαο nouθυmouωνoς κ κo Μπτooτoκn , oρΚοντοc ωc unoupyo toν κ Ντη Μοτοράκη
κ Προκόnου Παonouou , το -tομακόν Βμα.
μέκαr στημής σε aaγtς nou δν δοpoponοοuν σε tpoE την κατόσταση ουσοστκά onως η εnavασύστοon του unoupytου Mτανότευσης και Ασύλου noυ
Το Εδοκό Βpoβείο γa το Eoμοκoν Βήμα" noρέ Λοβε ο δντές τoυ Μόνος Στεpoνάκες onό toν npdαδρο tης νωoης Sοκτητν noomooύ Τpοu κ Αντνη
Mουντάκη Αρoτερά ο nρdεδρoκ tou Δοπεκού Συμβουλiοu τou Κρματος
Αθoνόoου Βoo Mοoton κ . novoc Κοpoγννης Οuτo. Βooiinς Κουτρουμάνoc)
Η τεhετή attn noρουσία του Προ κυiοφορίος ου , onμriνοτος μα
tδpou της Δημοpoτίος, κ . Πpooηoυ hoμpή nopeio στον tντυο Τuno
Πounonounou , συς 7 το σnovuμa tηκ
Τetopτης ης 15ης vouepiou 2020 60pούτα ως η ψση δάκpon
στο Μέγοpο topoγou , ΛΜon A στον κάρο της δμοoοροφίος στη
ματικν Ενonωv Δυνάμεων NEN
Εκ των βoopeuθέντων της φετνής
εxenuonς onoveμnς μία εx tων Ενoης 16ιοmmν Enopoακοd Τipou
ορoεερων εpoμερίoν tης xo ELET δευουής-ομοοοpp
ρoς , το oμοκoν υrμo, tn 1ομου , φος του Νμσου υμαtυς . Κuνος Να σuEνεθεί όι το tν Μye υrοuoγείο εt κατοργreel μετό ες εκnογές tnς α δοστόoe nou opveι to ξτmμa tου μετονοστευτου rpoopuγου ο.
nou δισνύει toν 1000 xρόνο tnk κ teφoνύκης . Ν υνέχε σ ecn 0 0 nu 2010 ς ooπο- Ο: Μότης Μτοοάκη. pοntιtς νοού ου , ynoov toν npueurουογό eε ουτiν tmν αopoon rpoεiμiνου νο popnoε
Το βραβεία του δρύμοτος Mnoton
στον κάρο tης δrμoσογpopioς στη
xpo μος Το ροβείο noρέΛοβε οpό
τoν κ Αντνη Μουντάη npoάο ιK
t and
Μ όομαρτtpo rωv κατοίν taς taμου στις 21 0κτpρoυ 201% στην nhaεεί Δημοpου στο Βoo, γa o μετονοστευτική ,
ν φύνηε νο ατoeί unν κυβέpνon nou oovέoοe να κείar vuκλκά για tηv sniuon tou δτήμoτος Ο νέος unoυργός 6o nμέει να oeoe μονκον
ον etA νο φέρει ροοστά anoτελioμoτα Η φωτογpοφία της συγκίντρωonς είνo του Ν Δρonoντη.
α δοστόoex nou noφνeι το πημα tου μετονοστευτκού npoopuμού οδ
γnoov τον ηpunoupγό οε αυτήν τmν anopoon rpoeιένου να ηponpro
ήtoν έως otμερα υpunoupyός Εργociος και Konνwvv Yno0ocων aρμόδος τaκύtaτa to pepvεκό σείιo nou εix oακονωθeί τον Νοξμppο. Τις teneu
για eέμoτο κονωνής ooφononς εν ο κ npyoς Κουμουτούκος , pouneutής toiες nμtρες ουξήerκε η έντοoη στα νηo , όnοu ουveοuν να κατοpθνου
B1, Βόpoυ Τομέα Αθmνν , nou ήτoν σνonnpuτής unoυργός Μετονοστευτς rpoopurες κοθς ο κάτοκο, κοα φορος σντδρούν Εντόσες orμεκνοντο κo
nonroi ανonapάvει χptn avormmpotn unουpγού Μετονέστευσης κα Αούnou oε nepoκές της rneφωτικς κaρος συς onοες e anοpoστεί ν δημοpγn
στο ντοουστοδέν unoυργείο , ο νtος unoupyύς 0ο royμστοnοoε μο ono tς 6ούν δομές φnoεviος ο κυβερνηός εηpόοunος κ Στinoς ntοος δo
κα ομεe o το εv noν unouprelo εie κατρνreeί μετά tκ εxnονές της
Ξεκίνησαν και Πάλι
οι σχολικές μεταφορές
Anό την Τετόρεη 15 lavουορου, ξενnooν κα nd or κκμοφορές cou | npτες του επoiφεις στη Σύμο συνοδευμενος ono τον ειδικό γpoμμπέο Πρu , το εξής: # Kstpnon , ono την nρrη στηημή οκοnoenσε δοφορετκή nowή
ΚΤEA Σμου ento andαnόφοon γom δοδικοσία tωv oooohστικν μέτρων | της Υηooonς κ Μάνο Λογooέn κ 0 εnoεφ0ούν tmv nεpon εpού onou σπο Προoφupό τονοστευτκό nua Με ένο ononrpuμvo σκίδιo nou po.
Dου εξδωε η nρdedpoς Πρωτοδν του Μονομελούς nρuτoδu Σaμου pospούν με εντουκούςρυθμους οι.
moooop om tou npορnματος
rporapouν με εντουκούςρυθμούς οι εργοoς κατοευς toυς
Η Περιφέpoo Βopcou Αγoiou νιo το νέο unoupγείο
αετoι οs τooepς όδονες οη των ουνpων μος oτouvon διοδοον
οσύλοu . Aυξημένες επιστροφές , κηeστά rpoνκρηooτή κίντρα Κοι ono συτό ,
Το οοφonστικό μέτpο της neppέρε . Η nερφέρo Bpείou Ayeίoυ με ανοοoon της oοpετίε τονορισμό ως roup rpου0ντος noponnio tnv anoouμpόρηoη tων νnouv nou oνουν tο μεγο .
ο 0ooooυ Ανοοu nοος το ΚΤΕΛ 0α vodστο νεοούστατο Υneupτο Μετονόστευος κ pnou τοuνηοτη poυθευ eεοο popος στην υοδoή rpoopovων και μετονοστν, onό και με τη δvoεκδοστον στς 5 οpρουοpου , vo τήχίου κ Νόtn Μπτοpon κο rpooβnnε σε μο άμεοη κοι σγοστή ουντprοa noίnoη του npoβnήματος σε όο το διθνή fora Ατό nou onoτεία εio ητω
uoε δeμευoη ano τoν ανreppe . σο orrposμα της μετονοστιυοκ κοοοωo.
ρeopm tάμου, κ 0οοim novoupφoη
τεpη unononon oυτού του ακαδίου .
Η ουνχ στη o s
τ κ| Μνήμες 2ου Παγκοσμίου Πολέμου
Απενεργοποιήθηκε θαμμένη βόμβα
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
κατοβλη0oύν μέχρ 10 Φε80ουοiοu
2020.
Εν τω μταξύ στόon εpγοσίος ttε
nporrpoξυ η ΕΛMΕ tομου μ ατμα Μα ομα nonoo ήτον 0ομένη α σεδόν 90 xρόνα βρrκον ουμηoΝτες μος στην npoή κοντά το.
v oο.
των μαθτν .
Ξυπνήσαμε . .
και δυρεον μεταύon 10 δηυντό σηλεta κστά τη δάρκα εργοον ανοκστοσκυίς σε οκύneδύ touc
Tην ρα nou η pa μος tχeι anoneστεί πo τm
Δάοκεpη tou Βepoiοu γα to puκό δημε, μα
anopoon nou έι npοκoέo έντονες ανοδρόστις,
η orνa εroepe να διαδρομοτίoe ομeκό ρό80
συς εξελες δnnoνοντος μέοως nν oopς o
ο onoieς onoφooες nηpeoύν 0α nperei να έουν και
τrν έγpon ης Eδδος
Η Enoοφa χοpcop στην Anva την nopooεu 174.
Η oυνέ
συ oιΑ, 9
Επέστρεψε στα καθήκοντά του
ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης
Σάμου και Ικαρίας κ.κ. Ευσέβιος
τpiα 20pο npv tmv κpίoμη Δόσκεφη στο Εερoio
δεν ενέε μόνο συμpοnσpούς oΛo onotEnei μιο onμνκή κηon στη δnuμatn oonέpα
Enέστpεψε στα κρατικά του κοoκοντα ο Σεβooμότοτος Μnτρomotης Ιάμου
bopioς κα Kοpoν κκ 6υotpoς.
samostines σε
τoυς οοθενεί ono μέρους όλου tοu
εnστημoνκού και νοonhtuκού rooοού , tο onoo aroτεei Emoο για
to αφrκό μας woύ και npoς toύτο
κουκλμε0α tν Kupά
Eneuuούμε εnorς w κoοόρoυμε
τw apo μος , διόυ ουύοουμες ο Ηpός
Knpoς μος και ο notές μος Λοός εe .
φpοoe την oγuva tou κ εν npootun
εδ6ετο urέp utioς κo θείος poeίos
tou natpeς κοι nομενόριου τoυ , εvo
nehet tτον εxtνo, o onoio έν μέοω Η ανοκupn της poμpος nρoyματonoters κατό
tou Αyίου Δδεκnημlpoυ n04oov,
eitε δ της nopouo του
Enovωνίος , wο ηpoγμoτoουν οτο να βueo
Πρόοno μος tην εντowν tou sioυ Η enepηon onouavpυνος κοι εξρυδετέρωon tης
μος oνmoe κα uoέφοo0
Ο ρστpoης Χοφτόρ κοι n emvκή κβpνmon
θnouν νο δείξουν oυ η Aθήνα δεν μηορεί να μείνeι
ως 0εστής ας εεεngες στη Yεκoνή pa , ος εκ
τουτου , ο Χοφτdp όταν 0ο μεταβeί στο θερονo
φέpe σικ anooeuέο tου και τις ennmts 0σεις
γο το puκό δτημo κάνοντος onό τv neυρό του
οοφές nς η όηοo nonn ύon ea npέn να έεi
τmν έγpισn και της ΕΛoδoς, δαpοουμε στο Ing
Το ppaoείe o n όφn tou στρατάοχη Χονtop
στν Emo5ο δημουρνεί νο δεδομένα κα δruμo
xές εtenξεις Νες rμέρες rpv την κpίοuη δόσton
εν Κυpo
nponnmικά oν0nκov ο nepoiς nου p
σοντοι σε οαίο 150 μέτρωw αo tο oημείo nouυ
pέorE n poupo ενo την ευm tς εniρεon
εξοuseτέpooης κo κατοστpοφς tης poμpος ee
ο ΕΛΜΜκός Ιτρατος κα ην εuοuνn thpnonς tης
toς , τm rpootooο tης nepoυoίος κοι τηρμon
η δaρκιο εργοον ότον η 0v τηnots oε στονται οε αtο 150 έτρν οo tο onuo nou
τη δάρκεια εργοσων ότον η ovo oπίλnοt, oε
οτικμενο το onοίo oς δonioτοον εnpeο
txtς εξελeκ Ν.
του Βεponνου Eτmv δrnωμoτn oοκέρα noη unop tου Booou Etν δrnn oοκίpo nn unoe
κουν nonnd oέματα ηpος συormonη ε no npoφοτο
κουν non otματα ηος οonση no npόοφoτo
τmv avορνuon tου Εpντογόν oυ στέν στρατόστην
τν aνooνuon του Ερντογόν όυ στέν στρστό στην
μ.όμβος nou εντonion στmv nonn tης toμου , onoΑβuη oι εpeuνmοκό στόφος σις nepς της συμο
Aun, με onopooη δημoρου , δεν νποοmoν.
nponmτεικό, ο σολκiς μονόδες 10 & 20 Noγω
yeb taμου και tο s0 Δμpικό Εoheο tuou ρ
spoς ουέντpωoης στον onoio μηορο0ν να nopo μεουν α nonitaς μέp το ntpος της εrψron
οσe το Δεμαριοοκό Mγορο tpou . E
της κυκλοφοpo , η Mn Αστινοuία.
CΜστκε 43, Enovaκόμpαντες εK ta κηpaonε με εητυδα στην npoor χροομ
Μστ0.κt34, Enovaκόμpαντες tK ta ΚΑnpon μ4 εητυδο στην nepoxή Nοpοurc Ο
pe το εtης κο0ς εξ0oμε εx μος
neptδους ν0 tm uta μος
xpονής nepodou , eniouuouμε 6α της ευκοpίa tης o0δου μος στο νio ttoς στηoε τmw 0 ΑΔΙΕ κοι την ομό0ο 600 tου Τoγατος
nopouonς να ευmρστnoυμε εκ μέoης 2020, κο0ς ουμηpνouμε με τv Εκκοθοpίσεως Νορρnδuv Erpoς πrΝ, oouς
καρδίος τους ατρούς και to vo- κopn του θεού εκοοnέντε έτη (25)
Α ηροουno tου οομείου nopovς δοκονίος στο σprό μος μείο 1όμου , το EKA0, τmν ny tμου , τους nNteς
μος Ανος novttΝωνν στη τομο Nnod , eέΛω
φωνος με την Τpinonnη Ano w ntεupo της η nva,
nepd tς nέoες της κpipνnσης νο εξοοφanie μα
opκno- στην δοοψη του Βεponivoυ, nou noρα δοοοά μενε σnpoυnm όno το χpona, φoτο
teAκό νo μην κατοφέρν να nuίoει την rερμανia
ακς 6εν npoonnoήκομε , Μoδ με τmν toio tia
στε οι γεπονικές ορες της Λpης κα θα trpons α
μοστε στο Βερονo- είne duotε ο npubunouεγές
noμoντκό μος κοθήκοντo και με τmv Δημος Ανστόλς Εάμου με ονοκοίνυon tοu εuκop
χάρη tου 0εού εon vtε ttη (25) enonς tw EΛnwη Αστυνομα, to revaό Μοoοκ δ00en oκoς 6εν ηpοοnnon
pooοταν
Μo μ mν ποα εiα νο εκppάoω δo μέον od . να τmw unodεnμatoί συνεργρoiα με ς Αρίς και
a ως τους ρonoτες αpο
υφοpον rpος όnοντος ς ευρμονες | tonpoouno nonΟς Προστοος του Δημου ΑνΟ
τν noν ου ρο
των nontν nou peiάοντο μετανnon ppκόtoν
το Aeωoοοtο tou Δμου , στο Parkn9 onevovti
ono τmν nupοσpeστιή Υrpeoie εν to tpγo τη
Αστυνομισς Δε0ουνοης tάμου , όο0 οφορά tmv έκ
κeνoη της npooνοφεροείoες nepon ouνεδρομε
το npooικό της nonτσς npotοoος tou aμοu
τonns Lάμου.
μος Ανοτοις 3όμου βpdθς ano τmν rpon
και Βooκή θεhνη , notehyo και υopισtίες μος για τηvouunoρόστοοw tohwnς Σάμου ,
και Βotκή θenm, nobeoro κα
είμοστε στο Βepoλvo- είne dnnuoτε ο npωeunoupyoς
mαντεήτοι το Αm
κ nepn καpponopo , κοpδooγo , ενoς εκόστου στη δopeα της δο
να τmν ουoοστκή toυς oκονο κα
ν ν οφοφoe κα οom A
φpοντδο toυς , Α32E να oειδtί
στην συνεντευξη του στον Apra
Εστω και με καουστέpnon η thmm rnωμαt
φoίνετα να uno anό τον moοργο Αυτό βο
εγκυμονείκνδύνουκ o0ς το ξumημa αοτεί pόνο
ξεμουδιοοματος και επoνopοp των οιoθnoeων .
Aυπό δενννρίζουμε oν έαι εητευ ei mnpuc .
μοσίος μας ουτης κοι νο ευoμν στηm oε ουoημένη tnpunoκnη ενoge τmς enopnεγκορδίως nntpn toν φωομό και
mv xόρ0 tou fnφονέντος κοοu μως npογματononon: μ onongη tυa την Τρη.
ι nς γo τmν εξοudετέρωon tmς poμpος Η εrnεpnon
14 ανουορίου, ono to εδo nμaοo nupotexνουp νoν tou ΕΛKO pατού και στο noiο tης
τmpnonς uw διε0νον putonωv οoφoneίoc
όυ κού, η tη δopεo της νοonei npoς όλους
Aηστσομε ro φτως ψηnd κατ' όμφδ ονοφρει σιο μηνμ τoυ
εr σγοο κα ωpetίa
Ανατολκης toμou. Εnonς tγwε npooopoή δακonn
της κunoφορίος των οmμότων γω της μεταφο κατ όμφω ονοφέpe στο μίνυμό tou
enne6o nροοφορος και αοvος npoς ο Μrεponotnς μας
ρός nonoού noneκού unκού

Τελευταία νέα από την εφημερίδα