Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Ιανουαρίου
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ: 6965
Τιμή: 1.00ε
Κιδημερινή οικονομική eιδική cgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Οι e-δαπάνες
που θα μαs
γλιτσουν
από έξτρα
φόρο 22%
Κόκκινα δάνεια
- Ποιοι κινδυνεύουν με πλειστηριασμό
μετά τιs 30 Απριλίου
ο εξωδικαστικός μηχα.
νισμός ρύθμισης επ χειρηματι κν
οφειλν . Στο διάστημα
που εμφιλοχωρεί θα
λάβει χρα ευρεία με
ταρρύθμιση του θεσμι πλαισίου
Με πλειστηριασμό πε ριουσιακν του στοι
κινδυνεύει
χείων
όποιος κόκκινος δανειΥπάρχουν ευνοημέ - ολήπης δεν ρύθμίσει
νοι και αδικημένοι ταχρέη του και δεν ενπλατ ταχθεί στην
φόρμα
από το μέτρο που
προβλέπει την υποκού
χρεωτική εξόφληση προστασία της πρτης αφερεγγυότητας σε
εναρμόνιση του εθνι κού δικαίου με την
σχετική κοινοτική οδηγία της 20ης Ιουνίου
Η δικηγόρος Αριάδνη 2019. Προς αυτή την
Νούκα περιγράφει στο κατεύθυνση κινήθηκε
και η σχετική δέ .
κατοικίας έως τις 30
δαπανν ύψους μέχρί
Απριλίου οπότε και θα
πάψει να ισχύει τουφιστάμενο πλαίσιο.
ετήσιου
πραγματικού εισοδή.
ματος με ηλεκτρο νικά μέσα πληρωμής.
Ποιοι είναι όμως
αυτοί; Αυ τοί που ευνοούνται είναι όσοι
συνέχεια στην 11
τους υπερχρεωμένους είδους δανειακές συμ καταναλωτές, και υπο - βάσεις , (στεγαστικά
μόνο την καταναλωτικά , επαγέναρξη εφαρμογής γελματικά , επιχειρημα
τικά δάνεια ) καθς και
χρέη στο δημόσιο και
τα ταμεία . Χρέη που
δεν δύνανται να υπαχ.
θούν στο νέο πλαίσιο
είναι οι υφιστάμενες
σιο θα αφορά φυσικά και μελλοντικές απαι.
τήσεις εν ενεργεία ή
πρην εργαζομένων ,
απαιτήσεις διατροφής
συνέχεια στην 10
enikos.gr την επόμενη
μέρα μετά την 30η σμευση των ελληνικν δεικνύει
Απριλίου και το τι μέλλει γενέσθαι με όσα
φυσικά ή νομικά πρό σωπα βρεθούν ατροαρχν στο Eurogroup
του περασμένου Δε
των διατάξεων, περί
απαλλαγής από τα
χρέη και στους κατα γός πρόσφατα δή. ναλωτές το συντομό
κεμβρίου .
Ο αρμόδιος ΥπουρΕξοικονόμηση
Κατ' Οίκον
-Νέο Πρόγραμμα
250 εκαι . ευρ
- Πότε έρχεται , τι
αλλάει στα κριτήρια
στάτευτα- απέναντι
στα χρέη τους .
Την 1η Μαΐου 2020 νομοθετη θεί ένα εν αίο πλαίσιο για όλους,
παρά το γεγονός , ότι η
κοινοτική οδηγία δεν
| για όσους έχουν κόκ - περιλαμβάνει δεσμευτικούς κανόνες για
λωσε ,
τερο δυνατόν.
Έτσι το θεσμικό πλαί .
παύει η ισχύς του θ σμικού πλαισίου προστασίας 1ης κατοικίας
πρόσωηα με ή χωρίς
επιχειρηματική ιδιότητα καθς και νομικά
πρόσωπα και για κάθε
κινα δάνεια καθς και
Τελεινει
η εισφορά
αλληλεγγύns
έρχεται και μείωση
ασφαλιστικν
εισφορν
πρόγραμμα
"Εξοικονόμηση
Κατ'Οικον", συνολικού
προϋπολογισμού 250
εκατ. ευρ, ετοιμάζε .
ται να πφοκηρύξει το
υπουργείο Περιβάλ.
λοντος και Ενέργειας
δίνοντας τη δυνατό.
τητα σε χιλιάδες νοι
κοκυριά να
Σελίδα 9
συνέχεια στην 2