Πρωτοσέλιδο Forza:Recognized text:
Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ # 16 4) ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡIΑΚΟ 18-19/01.2020| ΤΙΜΗ 1.40E
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
FORZA
ΑΒα και η Εάνθn βάσει
εγγράφου τns Ε.Ε.Α.
Που Παρουσιάζει η
FORZA από την υπόθεση
Βέροιαs, Apn, Καρυπίδη
από το
καηΡoακ Ε8 ΕΥΚΑΜΑΤ ΟΥ 44Μ3έοων
4π5 3MΑ UΥAδεικαν
9ι% oo94s ς
Κιτασκευάζουν σκευωρίες λέγουτας
Μtw eeοδε νήφο 3ειa (4 εaeμSεo 3hιt Pατρος
aγyλa:ws θλητιο4 κοo κογ κρολ η.
330aA5 ta K ΕχΚ %6 4540ξ 554275 6 xeooν.
Sxu eeκρso hekιτένκ o 4%cyαν x.
1s on.316: καyκυενς κα
Δοεχ Μαζερο
2eye Sράδο
N syρίδη
95s 1ρκ
ΨΕΜΑΤΑ
Koroaνλν λονο
Srχάφ Πopeκοφ
Aερχορι pς
Ieprsa itsia
3oes39αωικό Μe
Ακχληχαμά τιe Meoς
&eγολ ate
Αsεxsερυς άο
νομ Μενoa
Sκaρi9αροντ0 λος
ovpex su ρο9οio της, Ανόtn 33034δον 2p-%&
%. Κοφφo , s 3p κ% δλ
pεyo pω, tfs&.3Φt6 aαyολ ανηφο τς A8
xea 8, sο τος Παk txt oa ΑΚ, ow s ouος
κοw κ φανοαντς τoν χω14 %s
% epεe tto ns x* 330 o 4λον t +όκtς
κα s+ ηγα, &Sois.s κκοoλ τα ax4sς ι
Χροgν εκ . oxsτφ4ς 14 Sκλενea:
e eed:520ή τe
saδ βoxa oο τ ο , 5ya okuro& ωρα
(2398 Exρα, Εxxχωλιοαο 4δε o .λs