Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όυ Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Βραβεύτηκε ο Λάκωνας
δημοσιογράφος της Αυσπρααναβίωσε στην
λίας 1. Κορομβόκης >σελ.
Η ιστορία της αρχαίας Σπάρτης Με έμφαση στην παράδοση
η Πίτα του Λυκείου
Ελληνίδων Σπάρτης > σελ.11
Πνευματική Εστία > σελ81
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σ68Βατο 18 Ιανουαρίου 2020 | Ετος 24 Αριθμός 5009 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731081253 Fax [email protected] www.lakonikos.gr
Ένα ατελείωτο εκθετήριο των χαρακτηριστικν του τόπου
Αναβολή
στο τουριστικό
πρόγραμμα
της Πελοποννήσου
Η Μάνη εκτίθεται ως
ανοιχτό-υπαίθριο μουσείο
Μετά από μαραθνια συζήτηση στη συνεδρίαση του Πε ριφερειοκού Συμβουλίου
Πελοποννήσου , την nερα σμένη Τετάρτη (1511, αnoσύp
θηκε τελικά το θέμα nou
αφορούσε την έγκριση του
προγράμματος δράσεων τουριστικής Προβολής και ηροβολής - Προθησης των
ογροτικν ηροϊόντων της Πε
ριφέρειας για το 2120
Όηως έγινε
την ερχόμενη εβδοΗ καινοτόμος πρόταση Πou προωθούν Δήμος Αν . Μάνης-νστιτούτο Σπάρτης
to 20ZU.
: Yνωστό, ενδεχοΤο φιλόδοξο εγχείρημα για την
ανάδειξη της επικράτειας της Δρόσεις με τους Πολίτες, του onoτελεί μοναδικό naράγοντα τριας κ . Αντωνίας Μοροηούλου
Μάνης ως ένα ανουκτό-υnαί - Πράσινου Ταμείου . Όπως είπε διαμόρφωσης μιας δυναμικής -η onoia έχει ήδη πραγματοθριο μουσείο αναλαμβάνουν ο
Δήμος Αν Μόνης και το νστι - για μια Πολύ σοβαρή ερευνη-να ξεπεράσει τα όρια του τοn - την Μάνη με εθνική και διεθνή
τούτο Σπάρτης, κατόπιν εισήγη - τική Προσπάθεια noυ θα οδn- κού μνημείου.
σης της ηροέδρου του γήσει σε ένα εξαιρετικά
νστιτούτου κ Αναστασίας Κα - σημαντικό έργο για την περιοχή σία των δύο ηλευρν , επικε - Πoυ είναι αστική μη κερδοσκονελλοπούλου για την υποβολή της Μάνης, Η μοναδικότητα και φαλής φορέας θα είναι το πική εταιρεία
σχετικής ηρότασης στο ηλαίσιο
της Προκήρυξης Καινοτόμες Πολιτιστική
nραγματικότητα με την επίβλεψη της Καθηγήμάδα
συνεδρίαση του σματος γα
το συγκεκριμένο θέμα.
Αν και συζητήθηκε αρκετά το
τοκτικό αυτό θέμα , nροέκυψαν
ερωτηματικό και ζητήματ , με
αnοτέλεσμα η ηεριφερειακή
να υπάρξει νέα
ηκ. Κανελλοηούλου, ηρόκειται στην περιοχή , η onoίa μπορεί Πoιnσει έργα και μελέτες για
απήxησn- και συμπράττοντα
Στην Προτεινόμενη συνεργα- φορέα το νστιτούτο Σπάρτης
η αξία της Μάνης στην ελληνική
συνέχεια σελ . 8
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
ορχή να ο
1 anooύpει τοι
10 έέμα και
να ικανοηοιήσει έτσι το αίτημα
Επμελητήριο Λακωνίας
ορισμένων noρατάξεων της
αντιπολίτευσης nou ζητούσαν
επίμονα αναβολή για διάφορους λόγους η κάθε μία.
Σε κάθε Περίπτωση, ωστόσο,
όηως σημείωσε ο περιφερει άρχης Παναγιτης Νίκας , η
(Αγκάθιαν για το ελαιόλαδο
η Προθηση και η τιμή
Περιφέρεια Πελοηονήσου θα
Τα αιτήματα Παναρίτη στο ΥΠΑΑΤ
συμμετάσχει onωoδήnoτε στις
Τα συσσωρευμένα ηροβλή ματα nou αντιμετωηίζει η αγορά
του ελαιολάδου θέτει στον
εκθέσειeα
της Ειδικότερα, ο επικεφαλής
του λακωνικού επιμελητηρίου
Προβάλλει το Πάγιο ζήτημα Πρoστημα, καταθέτοντας Προτάσεις
την ευθύνη ηρωτοΒουλιν και
άμεσων ενεργειν για την επ λυση των άμεσων αλλά και γε νικότερων Προβλημάτων του
εθνικού μας Προϊόντος-, τονίζει
μεταξύ άλλων ο κ . Παναρίτης
ουνέχεια σελ 9
, στις onoίες έχει ηρογραμματίσει την naρoυσία της
τη συνεδρίοση του συμβουλίου ανέβηκαν οι τόνοι ,
εν δεν πouσίασαν οι λεκτι για την επίυσn τους
Στην ιδιαίτερα δύσκολη αυτή
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης θnσης του ελαιολάδου, όσο nερίοδο nou αντιμετωηζουν οι
και Τροφίμων κ . Μάκη Βορίδη , κοι τις nαρενέργειες nou ηρο - naραγωγοί του ελαιολάδου
ο Πρόεδρος του Επμελητηρίου ξενεί η πτση της τιμής του απευθυνόμαστε σε σας με την
Λακωνίας κ . Ιωάννης Πανορί - ηροϊόντος το τελευταίο διά - Πεnoίθηση Πως θα αναλάβετε
κές αντιηαραθέσεις και χαρακτηρισμοί.
Ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας
του Παναγιτη Τουνόκου
> σελ. 3
ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ ΖΑΚΑΚΗ-ΒΛΑΧΑΚΟΥ Ι ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
Αγησιλάου 116, Σπάρτη / τηλ . & fax 27310 26690 // κιν, 6987 737 850

Τελευταία νέα από την εφημερίδα