Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΑP, ΦΥΛΛΟΥ 27459
Οι ΗΠΑ
διατάζουν, η
Ελλάδα εκτελεί
Εξι Πρόσφατες Περιπτσεις
Στο <κόκκινου οι τράπεζες
των data analytics και
άλλων αναδυόμενων τε
χνολογιν σε όλο το εύρος του τραπεζικού τομέ
α, με ελεγχόμενο τρόπο
7. Αδιάκοπη και απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιν στους πελάτες ,
τα ενδιαφερόμενα μέρη
ατυφλήςν υπακοής
Τις πρόσφατες περιπτσεις που δείχνουν την τυφλή υπακοή της Ελλάδας
στις ΗΠΑ , βάζει στο μικροσκόπι όν του
το Sputnik. Είναι η χρα μας ένα προτεκτοράτο των ΗΠΑ ;
Μια σειρά πολιτικν αποφάσε ων της
χρας σε εσωτερικό χαι διεθνές επίπεδο
φέρονται να έχουν αμερικανική κσφραγί δαν . Το Sputnik μίλησε με τον Δημήτρη
Καλτσνη, αναπληρωτή καθηγητή Θεωρί
ας, Κράτους και Δικαίου
στο Πάντειο Παν επιστήμιο, ΣΣΛΛΑ
και τις αγορές
8. Προσαρμογή στις επιπτσεις των ταχέως
μεταβαλλόμενων γεωπολιτικν ισορροπιν
9. Αντιμετπιση των
επιπτσεων της κλιματι κής αλλαγής στις τράπε ζες και την κοινωνία
10. Ιχανοποίηση των νέων και διαρκς
εξελισσόμενων αναγκν των πελατν,
μέσω της παροχής εξατομικευμένων υπηΚαι όμως 0ι
Γερμανοί
συνταξιούχοι
τραπεζικό τομέα τα επόμενα δέκα χρόνια.
Στην έρευνα συμμετείχαν 115 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από 43 χρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.
Οι κορυφαίοι κίνδυνοι
1. Αντιμετόπιση μιας πιθανής παγκό
σμιας οικονομικής ύφε σης
2. Ομαλή λειτουργία σε ένα διαρχς
αναπτυσσόμενο και μεταβαλλόμενο οικοσύστημα
3. Προστασία της ιδιωτικότητας και
διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατν
4. Αντιμετπιση ενός πολέμου στον
κυβερνοχρο
5. Διαχείριση της αναπόφευκτης μετάβασης του τραπεζικού κλάδου στην τεχνολογία cloud
6. Βιομηχανοποίηση χαι ενσωμάτωση
Δέχα προκλήσεις θα κλη θούν να α.ντιμετωπίσουν την επό μενη δεκαετία οι
τράπεζες , σύμφωνα με νέα έρευνα της ΕΥ
και του Institute of Internation al Finance
ρεσιν .
Βάσει στοιχείων της τελευταίας δεκα
ετίας , οι πρωταρχικοί στόχοι των τραπεζν που διαχειρίζονται χρηματοοικονομι κούς κινδύνους, επικεντρνονταν , αρχικά, στη βελτίωση της ποιότητας και διαθεσιμότητας κεφαλαίων και ρευστότητας.
Χάρη στη βελτίωση των μοντέλων διακυβέρνησης και τη συμμόρφωση με τις ρυθμι
στικές απαιτήσεις, οι τράπεζες είναι σήμερα πιο υγιείς σε σύγκριση με την προ
χρίσης εποχή , έχοντας καταφέρει να βελμεταναστεύουν
( ΠF) με τίτλο: 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα