Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Ιανουαρίου
Κδιμερινή οικονομική ειδική ερτμερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6964
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ΟΑΕΔ:
Ζεστό χρή μα
σε ανέργοUS
για νέο
ξεκίνημα
Αυξήσεις στιs συντάξειs
μετά τα 30 έτη ασφάλισns
ψηφιστεί .
Αλλαγές και ανατρο πές σε συντάξεις και
εισοδήματα για Πάνω
από 4 εκατομμύρια
ασφαλισμένους στον
ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ,
συνταξιούχους και ερ.
γαζομένους, περιλαμ
DEOKA
Το τελικό σενάριο
φαίνεται
ακλείδωσε - και αφορά
τα νέα ποσοστά ανα πλήρωσης βάσει των
οποίων υπολογίζεται
το ανταποδοτικό σκέ βάνει η ασφαλιστική λος των συντάξεων ,
προβλέπει σύμφωνα
με πληροφορίες , της
.Kο αυξήσεις από α
30 έτη και μία μέρα
ασφάλισης, στε μετά
τα 40 έτη ασφαλιστι κού βίου το συνολικό
ποσοστό αναπλήρω .
σης να ξεπερνάει κατά
τι το 50% . Η δομή του
συστήματος υπολογι.
σμού του ανταποδοτισκέλους των
συντάξεων παραμένει
βούλευση, εν έως τα ίδια . Αυξάνονται όμως
Φεβρουαρίου οι συντελεστές άνα.
πλήρωσης , από τα 30
έτη και πάνω , με στόχο
να οδηγούν σε αναπλήρωση 50%-50,5%
για 40 έτη ασφάλισης .
Να σημειωθεί ότι σή μερα, για τα 31 έτη
ταγματικές, θα έχει ασφάλισης, η συνολική
Νέο πρόγραμμα ενί σχυσης της επιχειρηματικότητας
νέων σε
γων βάζει σε τροχιά ο Κοινωνικν
μεταρρύθμιση
σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουρ.
γείου Εργασίας και
Υποθέ ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα σεων , αναμένεται να
θα παρέχει επδότηση anοσταλεί σήμερα στη
ανέραναπλήρωση ανέρχε.
ται σε 27,79% , φθάνει
της τάξης του 40% για
τα έτη ασφάλισης από
έως και 17.000 ευρ
Γενική Γραμματεία της
σε 2.500 ανέργους Κυβέρνησης , προκει
τα 33,81% για τα 3530 έως 35 και κοντά
έτη ασφάλισης και τα
42,8% για τα 40 έτη.
Πλέον , το σενάριο που
φαίνεται να επιλέχ.
θηκε από τον υπουργό
Εργασίας
Βρούτση , με τη βοή.
θεια και των αναλογι
στικν προβολν ως
προς το ψος της συνταξιοδοτικής δαπάνης
σε βάθος χρόνου, που
περιλαμβάνει η απαι
τούμενη αναλογιστική
μελέτη, προβλέπει πο
σοστά αναπλήρωσης
στο 50,5% για τα 40
έτη ασφάλισης . Από τα
41 έτη και άνω και για
κάθε έτος ασφάλισης
εξετάζεται μικρότερη
προσαύξηση, καθς
φαίνεται πως εγκατα .
λείφθηκε το σενάριο
της ειβολής πλαφόν
Στον τομέα των επκουρικν συντάξεων ,
δεν προβλέπονται αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού τους . Οι
συνέχεια στην 10
για να ξεκινήσουν την
δική τους επιχείρηση.
Στόχος του rpο
συνέχεια στην 11
μένου στη συνέχεια να
πάρει τον δρόμο προς
τη Βουλή . Στο ενδιά.
μεσο αναμένεται να
τεθεί σε δημόσια διαΓιάννη
Τραβά
την ανηφόρα | εκτιμάται ότι ο νέος
ασφαλιστικός ανόμος
Βρούτση", που θα αν.
σειρά
των φαρμάκων | διατάξεων τουνόμου
στα 42
η αγορά
τικαταστήσει
Κατρούγκαλου. nou
έχουν κριθεί αντισυνχωρίs συνταγή
Ξεπερνά
Τη- .
8 στu 0
τα 300 εκατ.
τίοn. Π - .0
Αν και με ρυθμό χα.
μηλότερο από άλλες
χρες , του εξωτερι κού , όπως στη Με γάλη Βρετανία , όπου
no 'nn
Lετε Ε
οnογαριασμός
| των ρευματοκλοπν
του 2018
φροντίδας είναι πιo
διαδεδομένη και στη.
ρίζεται και από το δησύστημα
υγείας , η αγορά των
συνέχεια στην 2
μόσιο
Σελίδα 9