Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
TOIIIKH
Ο Δημοσιογράφος
nου αγαnd
τον τόπο του
πρεnει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δοπίτης- Ειδτης- Δθντής ΒΑE ΕΡΒΑtrg 5ο-4 φλα 1123 Τμή Φ0 αιρμ lοpnκή 1Ιnνουία 20
ΠΑΤΗΝ ΕΠΙΟΗ
10ΥΛΟΥ
EΠΝΗΗ ΚΙΝΗΣΗΜΗΕΟΤΑΚΗ
ΝΑΓΚΑ ΚΑΙ. ΣΙΠΡΑΣ ΠΕΙ
ΠΕΙΟΕΤΑΙ
Τελογή του Τρκούτm , Aυτό διότι ριστικά . Η Aκ , Σ .
Πρωθυπουρ - η αντατη δικαστ κελλαροπούλου ως
συγκεντρνει δικαστικός δεν έχει
- κου Μητσο - Προσόντα nοu δύοκο - κομpατική ταυτότητάκη, στο πρόοωnο λα μπορούσε κανείς τα , Ωστόο0 χαίρet
της Προέδρου του να αολογήσει την διακομματικής εκτ
άρνησή του στο nρό μήσεως , κάτι nου δι.
τρτες
γού Κυριά , κός
ΣιΕ Aικατερίνης Σα
κεραλλοrούλου , α
οωnό της και
οφαλς προκάλεσε κατηγορηθεί για στε - αντιδράσεις.
, oε Κου , νόμυαλη εmογή με
μην φάνη ano
Oυως διμήνυοε μά.
. Μaου και Χaρ κομματικά χαρακτη, στα το μέγορο Maξ
Εύσκεψη για τις αρνητικές εξελίξεις
Στο Νοσοκομείο Πρέθαας
tooκεφn ηa tις eoνm
κές εleλΜες σε σκέση με
τις μετακονήσεις γατρν
anό το Μoooομείο npέp .
tος oε οτό της Aκο0ος.
μου στο σκεπτικό Μη της Αικατερίνης Σακαλ τοοτάκη, η Αιx . Σακελ.
λαροούλου είra εvo τική , προοδευτική , ο- αρχηγός της αξωματ - PIΖA anό to " Πουλό .
ξοκρατική
Την θετική ψήφο λξης Τοίupo, ο ooίος Υκάστηκε να κάνει at
του ΣΥΡΙΖΑ θa έχει τε χορακτήριοε , μεταξύ oo Aικά η υποφηφιό τη τα άλλων, "πράξη υθύνης
την anόpοoη tου κάμ.
λορoaούλο , όσως ανa - ματός του .
κοίνωοε εnίoημα xθες .
Φαίνεται ότι ο ΣΥ.
npaγuατοnoinoe xeς το
| μεσημέρι η τpμελής Em| τpo rκτρν του Νooo κομείου
συνίχεια στη σε.
nουλος ή τinoτa , ανα.
κής αντmολίτευσης Α
υνεχευ η ε
Κατερίνα Σακελλαροποίον: Η Πρτη μνακα
ποφάφια Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Με ένα σμπέρο
τφία πολιτικά τρυγόνια.
Με ένα ομπάρο τρία noλιτικά τρυ Η Aικατερίνη tακε .
Λopononoυ npoτόθn
νια mέτυχε ο πρω0unouυργός Κυριάος
Μητοοτάκης npotείνοντας την Αnκat
pίνη Σακελλαρonoύλου για Πρόεδρο
Δημοκρατίας
Από το Μαξίpου στέονται ιδιίτερα.
κε ano τoν Κυριάκο
Μητοοτάκη στο δάγ
Yελμα της Τετάρτης ως
unoψήφια Πρόeδρος
της Δημοκροτίος , Ενα
δικοστής , εν ano τον
Οκτpριο του 2018 υ
nnpεtεl στη θέση της
οτο συμβολιομό της ελογής να npo τείνε η Νέα Δημοκρατία την πρτη yw.
ναίκα Πρόκ8pο Δημοκρατίας καm npo φανς ο κ.Μητοστάκης 0ελει με αυτό
ηpotopίος tου Σuμpου.
niou tης Eικρατείος.
Ισννέχια στη υ5
τον τρόηo να δοη ένα mpοοωnικό κα
"πpooδευτικό, στίγμα.
ννεχετα στη σεA.