Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιρντής - Νιλους Καραθάνος 1951-1974* Βoκτήρα- Dότρια Σανρίδου L Συλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)*
Αp φύλλου 630-12.033
050 ε
|Μετά από σχεπικό δημοσίευμα του .Π. Το
Το πρόγραμμα εκδηλσεων
του ΣΦ.Γ.Τ. Δράμας
Αναδρομή στην παράδοση
ΣΕΓΑΣ ΑΜΟ
Βραβεύτηκαν
οι κορυφαίοι
του Δραμινού στίβου
από τον Γ.Γ. Β. Σεβαστή
Καθάρισε .)
η αντιδήμαρχος
Αθλητισμού
του Δ. Δρά μας!
Θυσίες αιματη ρές
Λογοτεχνική βραδιά
αφιερωμένη στο νέο βιβλίο
του συγγρα φέα Ι. Ζουργού
.Οι ρετσίνες του βασιλιάν
και αναίμακτες
Ο Λαός διατηρεί ό,τι τον συνδέει με
την παράδο σή του
Της Πολύνας Γ . Μπaνά
Προέδρου του ΣΦΤ ράμος
Του κ. Γ. Κ. Χατζρnοuλου, τ. λυκιάρχη
σελ. #η
σελ. δη
σελ . Τη
σελ. η
Μιλάει στον nΤy ο πρόεδρος του ΤΕΕ AΜ κ Απ. Παυλίδης 1 Βγή κε η προκήρυξη από το Υπ. Πολιτισμού για ανάδειξη ανα δόχου
Η αναστολή του ΦΠΑ και η μείωση
φόρου στις οικοδομές εργασίες
βοηθούν τους μηχανικούς
: Πoς θα λετουρήσουν οι εππροπές μημανικν για βοήθεια στους | στην πλατεία Δικαστηρίων Δραμας
Εργασίες αποκατάστασης
του τεμένους Αράπ-Τζαμί
Δήμους για το Φιλόδημος"
# Ξεκινούν σύντομα οι εργασίες συντήρησης του ζωγραφικού διάκοσμου
Του θανάση Πολιμένη
ΤΗΗΝ ΤΡΙΠΗ 14 Ιονουαρίου, πραγματο- κληθούνοι αρχπέκιονες του Νομού Δρόμας
παιήθηκε η Τρτη για το 2020 συνε- να δηλσουν ενδιαφέρον και αντίσταχ
δρίαση της Διουούσας Εππροτής του υπάρχει το Συμβούλο Πολεοδομκν θεμά
παρατήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου των κα Αμφιαβητή σεων (ΣΥΠΟΘA ) , στο
Ελλάδος Ανατολικής Μοεδονίας (TEΕ ΑM ) . σοίο προβλέπεται η συμμετοχή του ΤΕΕ με
σπότε και θα βγε νέα ανακαίνωση για να
Του Θανόση Πολυμένη
ΤΙΣ 8 Νοεμβρίου 2019, eίχαμε δημοσεύσει σχετικό ρeπορτάζ με δηλσεις της προίσταμένης Συντήρησης
Αρχαίων και Νεωτέρων Μημείον του Υπ.
Πολιτσμού κας Μερτζάνη, σχετικά με την
πρτη φάση αrοκατάσπασης του ΑράπΤαμίστην πλατεία Δικαστηρίων της Δρά
άτομα.
Ερωτμενος w υιάρχι κάπαος
λόγος
τον σποίο στη Δράμα δεν
υπήρξε ιδια ίτερο ενδιαφέρον τονίζει
πως όχι, και επισημαίνει -Υπήρχε ένα
καθεστς που δενήταν Τολύ ξεκάθαρο,
σε ότι αφορά καιτην αμαβή των εκπpο
Πρόκεται για το πρτο έργο , το παίο
αφορά στη συντήρηση και αποατάσταση
του ζωγραφeού δάκοσμου, μαρμάρνν
μεταλλικνw και κεραμκν στοχείων του
πρην μουσουλμανικού τεμένους, προΌπολογισμού 469300 ευρ.
Όπος είχε τονίσει τότε η κα Μερτζάνη,
οι σχετικές εργασέες θα μπορούσαν να
ξεκανήσουν στα μέσα του τρέχοντος lανουαρίου 2020. Σε χθεσνή επικοινωνία
που είcαμε με την ίδια , μας είπε ότι ολοκληρνονται αυτές ις μέρες κάποες τελευταίες πρακηρύξες γα αναδόχους για
διάφορα εργαλεία και υλικά που χρe άζοντα κα το αργότερο στς αρχές Φε
βρουαρίου, το εξειδικευμένο συνεργείο
θα βρίσκεται στη Δράμα, προκεμένου να
ξεννήσει τις πρτες εργασίες .
Εργοσίες αποκατόστασης
Όταν ολοιληρωθεί η πρτη φάση της συντήρησης του
ζωγραφικού διάκοσμου θα ξεανήσουν στη συνέχεια οι
εργασίες aποκατάστασης του τεμένους Αράπ-Τζομί.
Στο πλαίσο αυτό, δημοσεύθηκε ήδητις προηγούμενες
ημέρες κα στον -Πρωνό Τύπο , η προκήρυξη για την δηλσες άτως παρουσάσεις ββλων και πολλές όλλες
ανάδειξη αναδόχου των εργασν αποκατάστασης , ο
οποέες εμπίπτουν στην κατηγορία των ακοδομικν και
ηλεκτρομηχανολογικν έργω .
ο εργο έχι εκτμμενη αξία όπως αναφέρετα πληρηατοκατάστοσή του , είναι αυτή που φαίνετα στις
806 451,61 ευp (mλέον ΦΠΑ και χρηματοδοτείται στό φωτογραφες τις οποέες έδωσε xθες στη δημοσότητα
το Ειχειρησα κό Πρόγραμμα-Aνατολική Μανεδονία-μοω του προφλ του στο διαδέτυο , οδήμαρχος Δράμας
Θράκη- του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Οι προσφορές για τους
ενδιαφερόμενους αναδόχους του έργου, λήγου
στις 29 Ιανουαρίου και η
αποσφράγιση των φακέλων
θα γνει στις 4 Φεβρουa
ρίου .
σnων κατά τη συμκτοχή τους
Τδο .
αυτά . Τρα φαίνεται ότι αυτό πάμε να
το δευκρινίσουμε και να το εφαρμό
: σ '
σουμε από εδ και στο εξής, στε να
υπάρχει μα στουgεδη αμοφή για τη
συμμετοχήσ" απ τασυμβούλια
Δεδομένου ότι είνα εθελοντική κατά
κάπαιοτρόπο η συμμετοχή, κάποοι συνάδελφοι δεν ενδιαφέρονται Συν το γe
γονός ότι προβλέπεται κα η υπαβολή
πόθεν έσχες για όσους συμμετέχουν
στις Επτροπές , σπότε και εκεί ίσως έχουμε
Η συνεδρίαση έγνε στην Καβάλα και μετά
από οχετική συήτηση για διάφορα ζτή- ζητήματαματα nou στασχολαύν τους πολιτικούς μηχανικούς των Νομν Δράμας και Καράλας , Παιλιδης η επόμενη συνεδρίαση της ΔΕ
στολούθησε και η κοπή της βοσυλάπτας
Τόσο για τα ζητήματα που ατοσχολούν
τους μηκανικούς των δύο Ναμν, τα θέματα
ου απασχόλησαν τη συνεδρίαση της Δικούσος Επτροπής του ΤΕΕ AM , όσο και γα
Φλα ενδιαφέροντα ζητή ματα, μλάει στον μόνμες εππροπές, -Συμφωνήσαμε , λέα ο
Πρωνό Τύπο ο πρόεδρος του ΤΕΕ AΜ .
Απόστολος Παυλίδης Ο oπoίος μεταξύ ζουν καθημερινής και τακτυής παρακολούάλλων επισημαίνε ότι, η επόμενη συνε - θησης θα πρέπει να γίνουν μέσα από
δρίασητης Διαικούσας θα γίνει τις επόμενες σύστοση τακτικν επτρατν για ευρωταά
ηέρες στη Δράμα, προκμένου να υπόρχε προγράμματα, για γραφείο ευρόσεως εργα
υσορραπία ανάμεσα στις δύο πόλεις. Ο κ
Παυλίδης, αταντάa επίσης σε ερωτήσεις σε νέους συναδέλφους, να υπάρχουν δητου nΤ για το πς θα λεπουργήσουν α λαδή επαφές μηχανκν, α ατoες θα ατο
επιπρoπές μηχανν Του θα συσταθούν για σχολούνται α αί μέρους ζητήματα. Κα γ'
βοήθεια προς τους Δήμους για μελέτες ένταξης στο πρόγραμμαΦυλδημοςΘέματα της Διοικού σος
Αναλυτικότερα, ερωτμενος για το noa eίνa βαακό έργο του ΤEE , άπως το όι έpθέματα συζητήθηκαν στησυκεδρίαση της Δακούσος Επτροπής την περασμένη Τρίη σύνη για κάπαιο τενικό τημα: ατό μα
14 ανουαρίου, σημινει ότι αρχκά έγνε υγρασία που έχει κάποος , ατό μα καστε
συζήτηση για τη συμμετοχή στο Συμβούλιο χνία πou έχει στην οκοδομή του και ζτάει
Αρχεκτοκής όπου συμμετέχει με έναν εκ
πρόσωπο και τον αναπληρωτή του ανά έχουμε ξεννήσει την επικαροποίηση του
Νομό σε Καβάλα και Δράμα .
Όπως μάιστα είπε , φάνημε ότι στη
Δράμα δεν υπήρξε διαίτερο ενδιαφέρον ,
Σημαντικό είνα εδ ότι όπως λέει ο κ
Eικόνες από ην πελική απο κατόστα ση
του αράπ- Τζαμί της πλατείας Δικοστηρίων.
θα γίνει στη Δράμα, στε να uπόρχει μα
ισορρoτία μεταξύ των δύο Νομν
Μόνμες επιτpoπές, πραγιατογνωμοσύνες
και Μητρο
Άλλα θέματα που συζτήθηκαν, είναι οι
Αξζε να σημενσουμε ότι, πράκει ται για ένα έργο , του
ατοίου α μελέτες έχουν ολοκληρωθεί από το Δήμο Δράμας, και μετά από την αποκατάστασή του με τοτέλος των
εργασιν , ο Δήμος θα έχει στη διάθεσή του ένα σύγχρονο εκθεσιακό και συνεδριακό στολίδ , το οποίο θα
μπορεί να χρησμοrοηθεί ως χρος πολπισμού, για ε
eέσεις φωτογραφίας και ζωγραφικής, για διάφορες εκκ Παuίδης, ότι κάποα θέματα mou xρή
σίας σε νέους συναδέλφους, για υιοστήρξη
εκδηλσες.
Η τελική μορφή που θα έχει το αράπτζαμ μετά την
αυτό θα βγει προκήρυξη τις επόμενες ημ
Όσο αφορά τις πφαματογνυμοσύνες,
κ. Μαμοάκος
χονται ιδιτες κα ζπάνε πραγματογνυμοΣ
aίτηση πραγματογνωμοσύνης, Π' αυτό
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
σχετικού καταλόγου των πραγματογνωμοσuΠάκας-Μοσμονίδης
| σελ.5η |
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 2521 0-221 12 & 25210-20806
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΕΙΟ
ΔΡΑΜΑΣ
BEPTINAE 2IRA
ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΡΑ 9u.
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηoη
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη -Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νέες υπερούγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Δημήτρας.
Πeτpdsoλος
19 ΙΑΝοVΑΟΥ
ΠΡΑ δμ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Αμαυn
. Επνίδον
. Ψηφιακή Μαστογραφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης απεκόνσης
η εξλίξη στηw εέταση του μαστού
. Υnέpnχος Μαστού
Biseς
Πολοζιάνης
Ορpiaς
1αnαδ07ουρΝ
Λευτέρης
AΤμηρέπουος
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μονητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρηχo-iplex oγγείων
Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκνότητος
. Οpθonaντoηράφος
μάδσsdλου
Ομμάτα Δακρωμένα
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνοα λα 6ας αζοπιoη,
μαθράτστροάντο
ας luiας λέρουόνυ
ΛΗΜΟΣΑΙΑΑΙΟΔΗ
Χορηγός Επικοινωνίας
ΠΡΩΤΝΟΣ
TUΠΟΣ
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fax 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890
www.Doinos-voosar

Τελευταία νέα από την εφημερίδα