Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η Παράκαμψη
Σκάλας-Βλαχιτη
και Πάλι στη Βουλή , σελ8
Όυ Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Είκοσι συλλήψεις
σε επιδρομή της ΕΛΑΣ
στη Λακωνία >σελ.7
Η Σκηνή Μεταξουργείου
ξεκίνησε για το 2020>σελ11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 | Ετος 24 1 Αριθμός 5008 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250 e-mailinfoelakonikos.gr. www.lakonikos.gr
Πληρωμές για
τα επιδόμαται
του ΟΠΕΚΑ
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Μικρότερος.0πληθυομός
της Λακνίας
Στο διάστημα αnό 24 έως 28
Ιανουαρίου θα καταβληθούν
το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ίΚEA , το επίδοα
nαιδιού , το επίδομα ενοικίου
και τα λοιη ηρονοιακά επιδόματα σπό τον Οργανισμό Προνοιακν Επιδομάτων και
Κοινωνικής
ΟΠΕΚΑ.
Η αρχή θαγίνει με τα ηρονο ακά αναπηρικά και διατροφικά
Ιανουσρίου, nou θa καταβληθούν την Παρασκευή 24/1.
Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου
θα ηληρωθούν:
- Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλ .
ληλεγγύης (ΚEA) στους δι καιούχους των οπoίων οι
ατήσεις εγκρίθηκαν έως 31
Δεκεμβρίου .
- το επίδομα ενοκίου σε
όλους όσοι υπέβαλλαν οίτηση
στην ειδική ηλεκτρονική Πλα φόρμα έως 31 Δεκεμβρίου .
το επίδομα nιδιού σε
όλους όσοι υπέβαλλαν αίτηση
A21 onό τις 20 Δεκεμβρίου
μέχρι τις 15 Ιανουαρίου .
Σημεινεται ότι αυτή θα είναι
η τελευταία ηληρωμή επιδομάτων Που γίνεται σε διαφορετικές ημερομηνίες , Όηως
Προβλέπει το σχέδιο νόμου,
nou κατατέθηκε στη Βουλή ,
πλέον όλα τα επιδόματα του
Οργανισμού Προνοιακν Επδομότων και Κονωνικής Αλληλεγγύης 0ΠΕKA) θα
καταβάλλονται την τελευταία
εργάοιμη ημέρα κάθε μήν .
Αλληλεγγύης
επιδόματα
μηνός
Προβληματίζουν τα δημογραφικά δεδομένα για όλη τη χρα
νολικού ηληθυσμού , έναντι νέοι (0 έως 14 ετν) αντιστοι 63,6% του ηληθυσμού 15-64
Μειωμένος κατά 0,15% ήταν το
2019, σε σύγκριση με το 2018 , ο
μόνιμος πληθυσμός της χρας,
λόγω κυρίως των λιγότερων
γεννήσεων anό τους θανάτους ,
nou εν μέρει αντισταθμίστηκαν
από τις μεταναστευτικές ροές,
Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα
έναντι των 10.741.165 ατόμων
της 1 ης Ιανουορίου 2018
Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλε - ετν και 22,1% του πληθυσμού
σμα της φυσικής μείωσης του
ηληθυσμού nou ανήλθε σε
33.006 άτομα (86.440 γεννήσεις
έναντι 119.446 θανάτων ατόμων
με τόπο συνήθους διαμονής
εντός της ελληνικής επικράτειας) και της καθαρής μετονά- έρευνα του Eurostat Statistics
στευσης noυ εκτιμάται σε Εxplained , ο nληθυσμός της
16.440 άτομα (θετικό ισοζύγιο) . Ευρωηαϊκής Ενωσης των 28,
Ο ηληθυσμός ηλικίας 0-14
ετν ανήλθε σε 14,3% του συ- θηκε σε 512,4 εκατ . ευρ . Οι
χούσαν στο 15,6 % του ηληθυσμού, εν το πρόσωπα nου
65 ετν και άνω . Ο δείκτης γή - θεωρούνται ότι είναι σε ηλικία
ρανσης πληθυσμός ηλικίας 65 εργασίας (15 έως 64 ετν ) αντι
ετν και άνω ηρος τον ηληθυ - στοιχούσαν στο 64,7% του Πλη σμό ηλικίας 0-14k ετν ) ανλθε θυσμού : Το noσοστό των
σε 153,8.
Tην ίδια στιγμή , σύμφωνα με
ηλικιωμένων (65 ετν και άνω)
ήταν 19,7 % (ούξηση 0.3 εκατοστιαίων μονάδων σε σύγκριση
με το ηρoηγούμενο έτος και αυ ξηση 2,6 εκατοστιαίων μονόδων
σε σύγκριση με 10 χρόνια πριν.
συνέχεια σελ 9
της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤΙ , ο μόνιμος
Πληθυσμός της χρς την 1η
Ιανουορίου 2019 εκτιμάται σε
10.724.599 άτομα [5.208.29% άν δρες και 5.516.306 γυνοίκες) ,
την 1η Ιανουαρίου 2018 εκτιμή Γα την Προστασία της ελαιοπαραγωγής της Πελοποννήσου
Κλειδίν η ενίσχυση της δακοκτονίας
Αμεσες ενέργειες από την Περιφέρεια ζητεί η Παράταξη του θ Πετράκου
Λήψη άμεσων κι αποτελε- Πετράκος και Δημοσθένης μου των αnασχολουμένων γε - χαμηλές τιμές nou nωλείται το
σματικν μέτρων για να αno - Δρούγκας
φευχθεί
ελαιοηαραγωγή της Πελοηον- σαν στο Περιφερειακό Συμ- στην υλοποίηση του προγράμ- φούν και από τη δακοπρονήσου για τρίτη χρονιά ζητούν Βούλιο, ζητούν ενίσχυση του ματος . Εχουμε υποχρέωση σΒολή και τρίτη χρονιά .
οι Περιφερειακοί σύμβουλοι Προγράμματος δακοκτονίας απέναντι στους ελοιοnαραγω - τονίζουν οι κ Πετράκος και
της Αγωνιστικής Συνεργασίας του 2020 , μέσω αύξησης της γούς οι onoίοι αδυνατούν να Δρούγκας
Πελοποννήσου κκ θανάσης χρηματοδότησης και του αριθ - επιΒισουν με τις ηραγματικά
Εξακολουθούμε
να βρισκόμαστε
σε ένα καθεστς
άρνησης της
Προγματικότητας
του Κστα Κωστή
ωπόνων , αλλά κι ενέργειες για
την aπoφυγή καθυστερήσεων
έξτρα Παρθένο ελαιόλαδο να
μην επτρέψουμε να κατοστραηλήγμα
Με επερτηση nou κατέθεστην
συνέχεια σελ 8
> σελ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα