Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Eanatolhξ|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Erος ίδρύσεως 1902
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
18.733
ενη Σ
- Τρείς ομάδες του νομού μας
αποβλήθηκαναπό τα πρωταθλήματα μπάσκε
Σελίδα 28'
Εντός έδρας αγωνίζεται το Σάββατο ο 0ΦΙ
Κατολισθήσεις στον περιφερειακότης Μαρίνας
- Το Πρόγραμμα των αγνων στα τοΠικά Πρωταθλήματα.
Ασκηση Πίεσης για Τις Σχολές
. 50 χρόνια Ιστορικής
Λαογραφικής Εταιρείας
Ενεργοποιούνται οι Πανεπιστημιακοί Καθηγητές μας
Σελίδες 4 και 5
Ρπορτάζ:
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
. Απολογισμός από
τον απερχόμενο
Διοικητή του έργου
Τη συσπείρωση και ε .
νεργοποίηση των πανεΠιστημιακν καθηγητν
που διαθέτει το Λασίθι
προκειμένου να συστα θεί-μέτωπο . διεκδίκησης
και άσκησης Πίεσης προς
την κυβέρνηση αλλά και
επρροής στις πρυτανικές
αρχές , για την ταχύτεερη
δυνατή αποκατάσταση
της ανισοκατανομής και
ανισορροπίας των πανε Πιστημιακν δομν ες
βάρος του Ν Λασιθίο , αΠοφάσισαν ως ένα πρτο
βήμα , στη χθεσινή συνάντηση που είχαν στο
Δημαρχείο , ο Δήμαρχος
Αγίου Νικολάου Αντνης κολάου και Φυσικοθερα - στην Αθήνα και στη συνέ .τηση , υπερβαίνει τις υφ
Ζερβός και οι naveπμστη- πείας Ιεράπετρας ) του
μιακοί καθηγητές , Κων.
σταντίνος Δεμέτζος (κα - Μεσογειακού Πανεπιστη και στον Αγιο Νικόλαο με τικά μοντέλα , αξιοποι
θηγητής Φαρμακολογίας μίου και του Ινστιτούτου τους δημάρχους.
Πανεπιστήμιο Αθηνν , Οικονομικής Ανάλυσης,
Μιχάλης Κασσωτάκης ( v. Επιχειρηματικότητας και όπως δήλωσε ο Δήμαρ- ακαδημαϊκές τάσεις και
στιτούτο Εκπαιδευτικής Τουρισμού στον Αγιο N.Πολιτικής- Πανεπιστήμιο κόλαο , που μαζί με το
Αθηνν , Βασβειος Φθε - Τμήμα Διατροφολογίας υπάρχει ένα μεγάλο επινάκης (Καθηγητής Πανε Πιστημίου Μονάχου , σύμ- τον πρτο πανεπιστημι - στηρίζει , συντονισμένα πoίa ήδη ο ανεπτυγμένος
βουλος σε θέματα ο ακό nυρήνα στο Λασίθυ
κογενειακού προγραμματισμού κα εκπαίδευσης σταση αυτής της ομάδας πιστεύω
της Ομοσπονδιακής Γερμανίας και πολλν άλλων ταν ουσιαστικά του κα - βούληση και συμβολή, θα και τις ευκαιρίες πρeκρατν
Συμφνησαν να επικοινωνήσουν με όσους των Λασιθιωτν για την χήν και επείγοντος στό youρα μπορεί να βρεθεί
Περισσότερους πανεπι δρυση σχολν Τριτοβάθ. χου , να αρθεί δηλαδή η mo μπροστά, αφήνοντας
στημιακούς με καταγωγή μιας Εκπαίδευσης , που απόφαση της Υπουργού πίσω εκείνους που τον
από το Νομό Λασιθίου , οι συμπίπτει και με κοινή a - Παιδείας , για αναστολή αγνόησαν και τον nαρe
πoίoι να προσκληθούν πόφαση των τοπικν noσε μια κοινή συνάντηση λιτικν παραγόντων για λειτουργίας των νεοσύ
με τους δημάρχους του σύσταση μιας τέτοιας ε
νομού μας με στόχο το πιτροπής προθησης του Τμημάτων , η συζήτηση Υητές το φωτογραφικό
σχεδιασμό στρατηγικής αιτήματος προς το - των Ττριν Πανεπιστημι λεύκωμα του Δήμου Ασε ότι αφορά την κατά- πουργείο Παιδείας , όπως ακν με τον Δήμαρχο ε - γίου Νικολάου Στη ου κτηση του Νομού Λασι - είχε πρόσφατα αποφα πεκτάθηκε σε ένα ευρύ νάντηση παρέστη κι ο
θίου στο σύγχρονο χάρτη σιστεί.
της πανεπιστημιακής ε παίδευσης
| Πρτος στόχος είναι
η άμεση έναρξη λειτουρ - με τους Λασιθιτες na δευση Μια Εκπαίδευση, του -Εν Λασιθίων , καθς
γίας των δύο νέων Τμη. νεπιστημιακούς που θα που . όπως τονίστηκε καιο Αντιδήμαρχος Χ . Aμάτων (ΤΕοΑA Αγίου Ν- κληθούν σε συνάντηση κατά τη χθεσινή συζή , λεξάκης
του στο Διαλυνάκειο
Νοσοκομείο
Σελίδο 7
. Η προσαρμογή της
μελέτης για το δρόμο
Αγ. ΝικολάουΝεάπολης
φωτο ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Aπό oριστερό οι κ Φ0ενόκης, Ζερβός Δεμέτζος , Κοσοωτόκης
χεια, να πραγματοnon , στάμενες πανεπιστημιαθεί κοινή συνάντησή τους κές δομές και τα συμβα νεοσύστατου Ελληνικού
Σελίδα 28
ντας τις υπερσύγχρονες
ψηφιακές τεχνολογίες ,
Με τον τρόπο αυτό
χος κ Αντνης Ζερβός. απαιτήσεις καινοτομίας
θα φανεί στην πράξη , ότι στα αντικείμενα αλλά και
στα μέσα εκπαίδευσης
της Σητείας συνιστούν στημονικό δυναμικό που - πρότυπα με βάση τα ο (ιστος
κόσμος σχεδιάζει και κτί .
ζει την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Αυτά τα πρότυπα
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
την προσπάθεια του ΝoΗ πρόταση για σύ μού Λασιθίου . -Θέλω να
επεσήμανε Λασιθιωτν σοφν , ή - ότι με την δυκή τους
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΦΑEΤΟ ΠΑΓΚΑΣΤΟΥΕ
ΠΑΟΥΡΤ ΟΝΡLETΚGρΗΡΣ uG 24Ε
ΕΜΙΟΥΑΝ ΡΑΝΤΕΗΕΡRΟΥ Χn
ΕΙΟLESWII YTEΝ (ωΝΟ) 24ΜΣ
ΑΙΟΡΠΑΜΝΤΡΙΟΥ ΣΧΟΝΗ 5ΟT10 NE EΜΣΙ
τα καταφέρουμε .
Πέραν του κατ' αρ-μός Λασιθίου και έτσι σί
θηγητή Μιχ Κασσωτάκη.
για τη στήριξη του αγνα
πει να αξιοποιήσει ο Νo4%/Γ
καμψαν στη-μοιρασιά .
Ο Δήμαρχος προσέ .
φερε στους τρεις καθ και χρονική μετάθεση της
2,9E/TEN
στατων πανεπιστημιακν
πεδίο ευκαριν και προ- Διευθυντής Πρωτοβάθ .
Ο καθηγητής κ Κων , κλήσεων λόγω της μορ- μιας Εκπαίδευσης Μαν.
Δεμέτζος ανέλαβε να φής Πou λαμβάνει πλέον Μακράκης ο οποίος τους
η πανεπιστημιακή εκπαί , πρόσφερε το νέο βιβλίο
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
ΠΑΝΑ ΔΕΤΕ ΠΕΡΙΟΕΡΕΣ ΠΡΟΣοορE
ΚΑΝΤEΜΑΣLiKE TΣΕΑΙΔΑ ΝΑΣ ΤοΓACBOOK bc
www.fecbook.com/ onuponuaείο Mυλωνάκης
καταρτίσει
κατάλογο
Φρέσκα φρούτα και λαχανικά
Πληση λιανική -χονδρική Διανομή κατ' οίκον
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51-AΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΤΗΛ. 2841021711

Τελευταία νέα από την εφημερίδα