Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

5oC, 14:00

13oC, 20:00

7oC - Υγρασία 62%-100% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:58 - Δύση ηλίου: 17:42

€0.80

ÂÜöïõí ïé ¢ñáâåò áõãÜ, ôç ËáìðñÞ;

Με μια κλασική κίνηση ο πρωθυπουργός άλλαξε την ατζέντα με
τις αρνητικές εντυπώσεις, που άφησε η εξαίρεση της Ελλάδας από τη γερμανική πρωτοβουλία για το «λιβυκό» ζήτημα, ανακοινώνοντας την πρότασή του για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Με την κίνηση αυτή, τα ελληνικά ΜΜΕ έστειλαν πίσω το «λιβυκό», προτάσσοντας τη νέα προεδρολογία. Η αντιπολίτευση υποχρεώθηκε να συντονίσει το βήμα της με τη «νέα» επικαιρότητα κοκ. Αν και καλά πληροφορημένες πηγές (σ.σ. μεταξύ μας, καλύτερες δεν γίνεται) λένε ότι η
γερμανική πρωτοβουλία εκδηλώνεται σε μια προσπάθεια του Βερολίνου να ενταχθεί σε μια ατζέντα που δεν υπήρχε πριν. 3>>

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5041

ΥΔΡΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΛΥΣΗ

"Ëåõêüò êáðíüò" ãéá ôá íçðéáãùãåßá
Éêáíïðïßçóç áðü ðëåõñÜò
ôùí åêðñïóþðùí ôçò Á'
ÂÜèìéáò ãéá ôç äÝóìåõóç
ôçò ÄçìÜñ÷ïõ üôé èá êÜíåé «ü,ôé ðåñíÜåé áðü ôï
÷Ýñé ôçò ãéá ìüíéìç & ïñéóôéêÞ ëýóç ãéá ôçí êáñäéÜ
ôçò ðüëçò»
ΑΝΤΩΝΗΣ ΆΓΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τη διάθεσή της να
δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα της στέγασης των νηπιαγωγείων στην πόλη της Κέρκυρας (και φυσικά να λυθεί η όποια
παρεξήγηση δημιουργήθηκε μεταξύ του Τμήματος Παιδείας του
Δήμου και του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών της Α’ Βάθμιας, όπως και της Δ/νσης Α’ Βάθμιας
Εκπαίδευσης) έδειξε η Δήμαρχος
Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων, Μερόπη Υδραίου, στη
χθεσινή -άτυπη- σύσκεψη, που
πραγματοποιήθηκε στο Μαράσλειο.
Σελίδα 5>>

ÔéìçôéêÞ
äéÜêñéóç
óôç Ìáñßá Êüíôç,
ðïõ óþæåé æùÝò
óôï Áéãáßï
4>>

Ôïõñéóìüò: ÏõôñÝ÷ôç ç
ÊñÜôóá, ÂéÝííç ç ÃêåñÝêïõ 8>>>

Ïñêßóôçêå ï íÝïò ÄéïéêçôÞò
ôïõ Íïóïêïìåßïõ ÊÝñêõñáò 3>>>

Ôï 5ï ÔïõñíïõÜ Öéëßáò êáé ÐñïóöïñÜò ÐáëéìÜ÷ùí 16>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα