Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 63ο -Αρ. φύλλου 17.679. Τμή 0,60 . Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020
Γραφeία: Φ.Τζαβέλλα 11- ΩΑΝΝΙΝΑ 4533 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fax 26510 30.350. http:/wwwρroinosiogos.g. [email protected]
Δέκα χρόνια ταλανίζε την πόλη των Ιωαννήνων η υλοποίηση του έργου. .
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣΙ
ΕΗΡΙΑΛ ΧΩΡΙΣ ΤΕΙΟΟ
Ο ναπάνητατα εφoηματικά για ην αιφνίδια ατοχρηση του αναδόγου Καρός να υλοποmθεί πρόταση πρην φοτητν του .
Ο Δημοτική Α9χή και Αντιπολίτευση ερίζουν για τις ευθύνες
ΟΝΤΑΣ Χέ0ηκον 5 υ σι τηναρμή γριματοδόηση| Το παλιό κτίριο του Πανεπιστημίου μας!
Ναμετατραπείσε Κέντρο Πολιτισμού
. Σήριαλ με αβέβαιο μέλλον
έχει καταντήσει rο tpγο της επέασης και εκουγχρονισμού Του
βιολογικού καθορισμού Ιωνν
νων, rου οmοίou η ιστορία ετeξ
νεται σε βάθος Τουλάχιστον δέκα
με την έναρξή της να τοΣηναξιοποίήση του εγκαταλειμμένου συγκροτήμαστος επακέρχεται ο ηθοποιός και
στηνοθέτης Πργος Νάκος καλντας τον Δήμαρχο Ιωowήων M. Ελισόφνα επιδιάξει
ην υλοποίηση ου έργου. Μπορείνα στεγαστείεκεί και η Δημοπή Πινακοθήκη
Α Δημαρχίος Νίκου
. Μπήκααμε σε νέα χρονιά , η
Κυβέρνηση άλλαξε όπτως και η
Δημοτική Αρχή Luaννίνων , ο και
ρός περνάεα, όμως Το εκουφάρ
Του κπρίου στην οδό Δομπόλη
που επί δεκαετίες στέγασε rο Πα
Γκόντα
ΙΡΕΠΟΡΤΑΖ
Τότε η Δημοτική του Αρχή, Μίγο
πριν τη λήξη ης θητίας ης, είχε ε
ξσφαλίστ η χρηματοδότηση του
έργου, Το σποίο στη συνέχεα πέρασε παλλές περαπέτεες , απεντάρθη
ΚΕ κα τελικά επανεντάχθηκε με με
κρότερο προύπολογισμό.
Μ εκεί που όλα έδειχναν πς
με την ολοκλήρωση του διαγωνσμού στς 28 Του περασμένου AυΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
Σ 111p 8
Επεηόντως πρέπει να βρεθεί λύση από το A.Σ. Της ΔΕΥΑΙ
: προκειμένου να προχωρήσει επτελους η αναβάομιση του
Βιολογικού Καθαριομού που ομερα λετουργείοριακά
- -------- -----------------------------νεπιστήμο ωννivων παραμένε
ως έχει, προκαλντας θλίμη και
αμηχανία σε Γιανντες και επσκέπτες .
Αυτό, παρά το γεγονός όι υπάρχει πρόταση για τν αξoποίηση
του κιρίου , ην οποία έει καταθ
σει προς τον Δήμο αρκτέκτονας ο.
οποίος υπήρξε φοτητής του ρύμαγούστου είν θέμα χρόνου η έναp
ξη των εργασν , η παρίηση Του ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ )
ορστικού αναδόχου (Κoνoπραξα
Να αξοπουηθεί το κτpο ης οδού Δομπόλη
pα πολτιστικούς oκοmούς ζητάει of Νάκος
((eνετη φωτό) , καλνας Τον Δήpαρχφ Ιωαr.
νiνων να αναλάβει δρση ..
ξαναβάζει το έργο σε νέες περπTEιες και προκαλεί έντονες αντmραθέσες μεταξύ Δημοτκής Αρχής
και της μείζονος ΑντΗ -11η σελ: Τος, με βόση την σπoίa το συγκρό
Ενέρχεται στα 131 εκατ. ευρ .
Με ταρατηρήσεις και τροτύσεις Ψηρίστηκε
οπροϋπολογισμός του Δήμου Ιωαννιτν
Υθαληφθύν υπόψη , είπο Δήμαρχος Μ Ελισάφ
---------------- --- --τημα μπορύ να μετατραπεί σε κέ ντρο πολmσμού της πόλης Σχετκό
ατημα εξάλλου υπέβαλε και ο Δή
μαρχος Μωσής Ελισάφ προς Τον
Πρωθυπουργά
Το θέμα αξοποίησης του κτιρίου
ης Δομπόλη επανοφέρα μέσω των
όσων δηλνει στον lΛ ο ννω
στός Γιανντης ηθοποός και σκηνοθέτης Γιργος Νάκος , υπενθυμο
ντας την ανγκη που
Στα κάγκελα τοπικές αρχές και φορείς
Σροδρές αντιδράσεις για το νέο σχεδιασμό
του οδικού όξονα μέχρι την Κακαβιά
/ Δημιουργείται ευρύμέτωπο διεκδίκησης του έργου
Εμαη τ uytπmρς η
Τρεις αστυνομικοί
με ξεχωριστό έργο!
. Στα κάγκελα βρίσκονται
. Στη σελίδα 12 |
4η σελ.
Του έγινε γνωστός ο νέος σχε
. διασμός Του Υποuργείου Υποδο
μν για
: ονα : tτράνο σε δίχν .
9, ό0 Spοd x Sηkdo SgmOL
Στην πύλη Tου Κάστρου χθες η εικόνα Του
Τα Γιάννενα τιμούν τη μνήμη
του Νεομάρτυρα Αγ. Γεωργίου
Κορυφόνονται οι εκόιλες Κειστή η αγορά χαι τα οχολεία
poπή Του οδικού ά -- Κακαβά, aπό
. Με ευρεί πλειοψηφία αλλά
και κριπική σπό nς παρατάζις της
Αντιπολίτευσης ψηφίστηκε ο προύπολογισμός Του Δήμου boawwΤν για Το 2020 κατά ην προχύε
σινοβραδινή συνεδρίσση Του Δηpoτκού Συμβουλίου
Την κεντραή εισή 11η σελ
Τρα ελέγεται και ιδίωπκή έκταση στην περιογή Των Σελλάδων
Αλαλούμ με το νέο Κέντρο
Προσφύγων στην Αρτα!
Την κάθετη αντθεσή πης σε κάθε ενδεχόμεεη αλλαγή εξδφρασε και
ο Δήμαρχοs Ιωaνivuν Μ. Ελισάφ .
: κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλου
Ο Δήμος ωαννπν , όπως Τον .
στηκε στο σμα, Βα 11η σελ.
eoο L MΡ
Viτουχία στους τοτικούς ορεί γι πς aφνιδιαστικς κινήσα..
. Η μείωminφη, 2 bνμρ.
1αίηή βυίμο της μιpς
ση Των μετα: ναστευτικν
ρον , η συ.
στή διαχείριση του σσύ.
λου και η δμιουργία νέων κέντρων,
τα οποία θα
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
Σελ, 12
246α. υρ αιότο Π Hτpo
| Του r. ΠΑΝΝΑΚΗ . 7
. Με την επσημότητα που αρμόζει στην περίσταση πμούν τα Γιάν
νενα η μνήμη του Πολιούχου Τους , Νεομάρτuρα Αγίου rεωpγίou. Οι e
ορrαστικές εκδηλσεις είναι όπως πάντα Τρήμερες κiπροσφέρουν
και ανθρπ.
νες συνθήκες διαβίωσης εναι οι
κεντρικοί άξονες mοu
μυήμμ έφοιοκμό
Σελ. 12 1
2η σελ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.ν
11η σελ .
Της Ημέρας
Ο Νεομάρτυρας
Αγιος Γεργιος
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Eυχάρισπα νέα από τους τραυματισμούς τους. . .
Γλίτωσαν τα χειρότερα
Σιόντης και Κάστρο
- Μάλλον όμως χάνουν το παιχνίδι με Λεβαδειακό .
Μια παθογένεια του
Πολιτικού μας συστήματος . .
> Του ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΔΟΥΛΟΥ, Οικονομολόγου
> Γράφειο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
Φιλάλογος - Συγγραφέας
. Στη βάση rοu στα
Γιάνννα επέστρεψε ο
ΠΑΣ μετά την ήπα- σπο
κλεισμό από Τον Πανα.
θηναίκό στο ΟΑΚΑ της
Αθήνας κα πλέον κοτό .
Ε την επόμενη ημέρα και
στρέφε την προσοχή
του στο πρωνάθλημα και
Το παιχνίδι της Δευτέρας
με Τον Λεβαδειακό .
Μπορεί
.Ο Νεομάρτυρος Γεργος γεννήθηκε το 1803 σπό φτωχούς
Υονείς (Κωνσταντίνος και Βοσίλω) στο χωριό -Τσούρχλ , σήμερά
Αγος Γεργιος, του Νομού Γρεβενν. Σε μικρή ηλικία, οκτ περίmου ετν, έμεινε ορφανός από τους δύο γονείς και την επιμέ
λaιa Του ανέλαβαν ο μεγαλύτερος οδελφός και η μεσοία αδελφή
του , οι οποίοι και αυτοί απεβίωσαν στη συνέχεια από θανατηφό .
pα επιδημία. Οπότε , ο Γεργιος σε ηλια 15 ετν nεpimouυ, έμει
νε μόνος και αναγκόστηκε να αναζητήσει εργασία, προκειμένου
να επιβσει .
- Αρχικά, προσκολλήθηκε σε κάποον αγά , πιθaνς της Πόλης Των
Γρεβενν , ως umoμίσ0ιος και στη ουνέχε0 Περιπλο - -7η σελ
. Σήμερα έχουμε αντιληφθεί όλοι , πολιτικοί και
πολτες , ότι το δημογραφικό είναι το σοβαρότερο
από όλα τα προβλήματα της χρας και χρήζει σοβαρής και υπεύθυνης διαχείρισης. Γιατί κάθε άλλη
πρόοδος , αν δε συνοδεύετα από αύξηση των νέων
και του ενεργού πληθυσμού, θα χει μικρή αξδα και σημασία, .
μέλλον κάθε αναπτυγμένης χρας εξαρτάται κύύρια από τον παρά.
γοντα της πληθυσμιακής mς κινητικότητας. Φαίνεται πως η κυβέρ νηση έχει συλλάβει το πρόβλημα και δείχνει προθυμία 4η σελ
12η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα