Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Εθ Καθιμερινή Εφηερίδα τms Hnεiρου-1δρυτήs Ευθ. Tzάλλαs-Ειoς 930-Αρ. ΦίΜου 24726- Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020-0,60 Ε
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ:
ΠΟΛΙΤΙΣΜ ΟΣ
Μια εκδήλωση τιμής
για τον Αντνιο Μάντζο
Προσοχή μη χαθεί ο
δρόμος για τον ίτλο
Ένα έργο Πουμιλά
στο σήμερα
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ θ
ΣΕΛΙΔΑ 12
Βραβεία σε τρεις
αστυνομικούς
Λάθη , Που ξεκινούν από το παρελθόν και συνεχίζονται μέχρι σήμερα, οδηγούν σε καθυστερήσεις
και Ποωγυρίσματα το έργο επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού των Ιωαννίνω
ΦΤΑΙΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ,
ΦΤΑΙΝΕ ΚΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ..
Tpεις σστυνομικούς οι οπiοι ο
δεξαν με διάμορους φόηoυς νρ
γο της Ελληνικής Αστυνομίας βροβευσε ηΕνωση Αστυνομικν Υπαλ .
λήλω ωoνννων, στο ηεριθρο
της εελογραnολογστικής γενικής
της ουνέλευσης το περασμένα Σέρ
βατο.
ΣΕΛΙΔΑ 4
Δεν κινδυνεύει
το Φωτεινό
Σην εκτμηση on δε συντρέχουν
άμεσα λόγοι ανησυχίας γα τον οικισμό του Φωτεινού , όπου έχαυν
neporpnθeί έvoνα κοτολοθητικό
φαινόμενα το τελευτοίο διόστημα ,
κατέληξε κλιμόκιο επιστημόνων με
τάσπό αυτοψία.
ΣΕΛΙΔΑ 5
Υμηλές Προσδοκίες
και για το 2020
Προσδοκίες ότι oξηση διακίησης επβατν θα συνεχισκί ια το
σεροδρόμο tωawivων και το 2020.
δημιουργεί ο nρογpαμματσμός πή
οεων τοόρτερ από χρες του εξωτερικού από ην άνοιξη, αλά και οι
συντανισμένες κινήσας για ένταξη
νέων τοκτκν ηήσευν .
ΣΕΛΙΔΑ Τ
Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020
24,6 εκ. ευρ για
ο Εξοικονόμηση
Κατ Οίκον Ιb
Σε προσπέθεια απόδοσης ευθυνν μεταξύ της σημερινής και της Προηγούμενης δημοτικής
αρχής εξελίχθηκε η συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο, χωρίς να δίνεται απάντηση
στο ερτημα γιατί αποσuρθηκε από τον δίαγωνισμό ο Πρτος μειοδότης
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
2ΗΤΟΥΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΚΑΚΑΒΙΑ
Συνεχίζεται
η αναζήτηση
στην Αρτα
Μικρές
Αγελίες
Ταλάθη δε διορθνονται με νέα λάθη
Μα σειρά σnόλαθοσμένους χεερισμούς εδ και χρόνια, nου ξεκινούν από τον ακολοβόν σκεδιασμό
ης όνιας Οδού έφεραν ως oπoτέλεσμα τη καμίκρυνση του τήματος Ιωάννινα-Κακκαβό ενός σn
μοντικού οδικού άξονο για την οσφάλεια τωοδηγν ολλά κα τς αναπυξακές δυνατότητες της Πe ριοχής Μετά τν πρνη σντίρασn του rεpιφερειόρχη Ηπείρου Αλέξανδραυ Καxριμόνη, αλλά και τmν
σνάληψη Πρωτοβουλιν από τους φορείς της nepιoκής, noυ ζήτησε με έγρoφα του ο δήμαρχος Ζ
τοος Μιχάλης Πλίάκος, ηραγματonaήθηκε χθες σύοκεψη στην Περιφέρεια Ηπείρου με τη ουμμετο .
χήτων δημόρχων των άμεσα ενδιαφερόμενων δήμων και aταpοσίστηκε να ζητη εί άμεσα ουνάντηoη των τonκν αρκν με wν ηρωθυπουργό και τον υπουργό Υnαδομν Προκειμένου να γίνει οαφές.
npoς την nαλτική ηγεoία όια φορείς δεν είναι διατεθειμέναι να δεθούν κάκητωσηο στο φυoκό ανnκείμενο του έργοu .
Ενοάστα
Πολήσεί.
εμonς
Έναν ακόμη ιδωικό χρο , Πέραν Τις έκτασης στο Χ νόπουλο, εξετάζει το υnοuργείο Αμυνος ως nρος την
καταλληλότητό του για τ bημισυργία δαμής φιλοξενίας
Προσφύγων . Πρόκειτα για w ηρπνεργοστόσιο Ζοκό πουλου στην πεpοή των Σελλάδων του δήμου Νικολάου Σκουφό
ΣΕΛΙΔΑ Ε
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗ ΘΑ ΑΠΝΕMΗΘΕΙ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ αΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΘEMATΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ AGRENDA
Καλέστε στο
Αγροτικά βραβεία με γιαννιτικη εκπροσπηση .
2651026300
ΣΕΛΙΔΑ 6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα