Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Ιανουαρίου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ : 6963
Τιμή : 1.00C
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Πρωτογενές nλeόνασμα
Υπέρβαση
στόχου κατά
560 εκατ.
το 2019
Στο κυνήγι των οφειλετν
και οι εφορίεs
Αγριεύει- η , εφορία
και στοχεύει πλέον στα
περιουσιακά στοιχεία
των οφειλετν του
Δημοσίου για να δια.
σφαλισθούν τα έσοδα
του προύπολογισμού .
Στο στόχαστρο της
εφορίας έχουν μπει οι
οφείλέτες που δεν εναρχν μπαίνουν οι
οφειλέτες Πou αγνόησαν τη ρύθμιση της τε
λευταίας ευκαιρίας .
Αυτό σημαίνει ότι τα
πράγματα
λεύουν περισσότερο
για το 1,8 εκατ. οφειδυσκοκΕ σΕ , σ: κ5
λέτες της εφορίας ,
στους οποίους μπορεί
να επιβληθούν αναγ
καστικά μέτρα , δηλαδή
κατασχέσεις και πλει στηριασμοί . Σύμφωνα
με τη νομοθεσία, τα
ακίνητα που θα βγουν
πλειστηριασμό
αναρτνται στην ηλεκτρονική
Στα 4,96 δισ. ευρ
διαμορφνεται
2019 το πρωτογενές
πλεόνασμα στον προUπο
αρμόδιο για τη Δημο σιονομική Πολιτική τραπεζικν
υφυπουργό Οικονομι.
κν Θόδωρο Σκυλα κάκη να επισημαίνει
σε δήλωσή του ότι
"τα προσωρινά στοι χεία εκτέλεσης του
συνέχεια στην 11
τάχθηκαν στην ευνοϊκή ρύθμιση των 120
δόσεων , εξ ου και προ
χωρεί σε κατασχέσεις
με τον
λογαρια.
κάθε εκτιμητή από 150
έως 1.00ο ευρ , ανάλογα με την αξία και
την κατηγορία του ακι
νήτου . Στην περίπτωση
έχουν τη δυνατότητα
να σταματήσουν τους
πλειστηριασμούς και
τα αναγκαστικά μέτρα
που επιβάλλονται εις
σμν αλλά και των ακ νήτων που διαθέτουν.
1,8 εκατ. οφειλέτες
Από τις 15 Ιανουαρίου
έως τις 26 Φεβρουα.
ρίου θα βγουν στο
σφυρί 27ακίνητα
( αγροτεμάχια, μονοκ τοικίες , διαμερίσματα)
και αναμένεται προσε.
χς ο αριθμός να αυξηθεί σημαντικά . Από
το υπουργείο Οικονομικν αναφέρουν ότι
το επόμενο διάστημα πιστοποιημένο εκτι
οι πλειστηριασμοί και
οι κατασχέσεις θα αυξηθούν και προφανς ακινήτου. Το ελληνικό
αραντάρν των
πλατφόρμα
των συμβολαιογράφων
10 ημέρες πριν από
την έναρξη της διαδι
κασίας . Η τιμή εκκίνησης για τα ακίνητα των
οφειλετν του Δημοσίου είναι η εμπορική
αξία, η onoίa προσδιορίζεται από τον δικαστικό κλητήρα ή ιδιτη
nou για δύο συνεχόμε- βάρος τους από τη φονες φορές ο πλειστη.
ριασμός
άγονος, θα μεινεται
ρολογική
Οσοι δεν είχαν αρρύθ.
μιστες οφειλές την 1η
διοίκηση.
κηρυχθεί
η αρχική τιμή πρτης Νοεμβρίου 2019, μποΕκδοση βίζas
για επιχειρη
ματίεs ενπόs
15 ημερν
ρούν να εξαλείψουν
τον κίνδυνο κατάσχεσης μέχρι την ενεργοποίηση
πάγιας ρύθμσης των
24-48 δόσεων, εντάσ .
σοντας τρα τις οφει λές τους στην
προσφοράς είτε με ε σήγηση της Ανεξάρτη.
της Αρχής Δημοσίων
Εσόδων είτε με εισή.
της νέας
οποιουδήποτε
από τους επσπεύδοντες .
μητή ακινήτων , ανάλογα με την αξία του
Πς σταματούν
Ωστόσο, οι οφειλέτες
Δημόσιο
πληρνει
συνέχεια στην 10
Ενίσχυση
εξωδικαστικν
μηχανισμν
ρύθμισηs χρεν
zητούν οι τράπεζεs
Πιο εύκολη φιλοδοξεί να κάνει την εί .
τρίτων
χωρν που έρχονται
για να συμμετάσχουν
σε συνέδρια, εκθέσεις
και επιχειρηματικές
συναντήσεις τροπολογία για τη θεσμοθέ τηση της λεγόμενης
Businesss Visa που
κατέθεσε , χθες , ο
αναπληρωτής υπουρ
συνέχεια στην 2
πολιτν
Σελίδα 9