Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
που αγαnά
τον τόnο του
πρenei να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βοτήτις Ειδότης Δυθοτής ΒΑΣ ΣΕΡΒA . Εoς 50- A4 άλα 1127 Τμή 00 Εγρά πη 15 Ιαmouοpo 20
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΣΕΤΟΝΟΜΟ
ΤΑΡΑ ΖΗΤΟΥΝ ΤΑ ΡΕΤΑ
ΠΑΝΛΕn
ανυδρόσεις και εoν υ
mipξoν nταν annd για
το μότα του κόσμο .
Υnoupγοί του Αλέξη
Τotnpa ή8 an
ριάντα οκτ βου
hευτές του ΥP
ΖΑ κατέθεσον ρτηon στη Βou
. διομορτυρόμενο ια
τη λετουργία των κατα
Γράφει ο
Βρης Τσελίκος
το 2017
ως Anoμόνnoov κοι o
onoδtκθηκαν κλ αδικές
κα tpoκς oμε
βάσεις , noυ npopnenουν
κετοί αριστερζοντες ότι
toν σχετικό νόμ φήστημάτων της umbo σε
Πρέβεζα και nεpia ,
Aες tς Κυριακές του κυβάρνηση το 2017. Το
χρόνου .
Εέχοσον βέβαιο , ό, τ βέβαια δεν unρξαν
σε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ ως
, ουνεχόμενη εργοσία
την a
και το tο6βατοκύριοκα
νεχε τη ,
ΝιανλιΚε ΠΚαα ioyγείν ΚετνάσΟς
houpγός ο Νότης Μιτράνης
Την ίδροση υ| mouργείου Μετανάστευσης και Α .
σύλου ανκοίνω
σε χtες ο κυβep νητικός εκπρόου
nos Στλιος Π
τοα .
συνχεa στη σελ. 5
Διασωθέντες αλλοδαποί
μαία Μιίκα.
Tnέδεξεαν στς αρχές τρεις ως υπεύθυνους
Κατήφεια mικρατεί στην
Κουμουνδού.
Για το χειρισμού του μοιραίου σκάφους
ρου για της vωoτό φανετ oυ εί.
πιδόσεις του
ΣΥΡΙΖΑ στος
νοι ούμφνομε nhpopo
pίες 50 όνομα του αρn .
γου της onεpoς των διαυ νητν μετανοστν noυ
ανδtεtο μ0
δημοσκοπή.
ocis Το κόμμα
της αξοματ .
κής αντιnολiμε Dονε
φn φαγω τuν nouν.
10μφυνα με 000 tκουν a.
ναφέρει οι δοοuθέντες
κάnoο, emeano tπp .
βάοτκοΝ opuκd oε Λε .
φορείe ου κΠΑ οno tm
Α6tvo με thxo nρoορ .
ψό τmv nάργα .
Γοννέχεα στη σελ . 5
τευοης οε όλες
τις μέχρι τρα μετρήσeς της κοινής
γνuμης μτά tiς ακλογές του Ιoυλίου
καταγρόφει noooστά nέpξ του 20% και
μεούμενη δημοφιλία του Αλ. Τoίnpρα
Ευνεχεια στη φελΟ