Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρντής - Νιλους Καραθάνος 1951-1974* Βoκτήρια- Dόε α Στανρδου Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974*
Αp. φύλλου 6880-12.032
0.50ε
| Το Σάββατο στο Μουσικό Σχολείο Δράμος
Μια ποδοσφ αιρική διοργάνωση πρέπει
να αφήνε σκουπίδια πίσω της
Το πρτο χρυσό
Διχόνοια η κατάρα
Με 34 μαθητές
συμμετέχει η Δράμα
στον 80ο Μαθηματικό
Διαγωνισμό Ευκλείδης
Μια νοοτροπία που
μετάλλιο
της φυλής μας
δεν αλλάζει με τίποτα. .
Οδύσκολος καθαρισμός του Δημοπ| κού Σταδίου μετά από ένα ποδοσφαιρικό αγνα
της Αν. Κορακάκη
Γράφεο Ιωάν νης Μ Ασλανίδης
Αντ/γος ε α .
Επέτμος Διοκητής της Σ.3. Ε
για Το 2020
σελ . νη
cελ. Jn
σελ . 8η
σελ. 5η
Εκτός διαδρομής
της Ολυμπιακής Φλόγας μένουν
Δράμα, Ξάνθη και Κομοτηνή
Μιλάει στον Π.Τ ο ενικός διευθυντής της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ κ. Γ. Βογιατζής
Σε νέα φάση λειτουργίας
αναμένεται να μπει το Κέντρο
Διαλογής Ανακύκλωσης Δράμας
Στις 12 Μαρτίου η τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγος
ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ κ ι
Περιορισμένες στάΜΕ Ελόδο
Με τη μεταφορά των απορριμμάτων από τη ΔΙΑΑΜΑΘ οι Δήμοι θα μπορούν να στραφούν
προς την ανα κύκλωση και την καλύτερη αποκομιδή και καθαρι ότητα
θα γνει η φετινή δαδρομή της
Ολυμπικοκής Φλόγος , για τους
θερνούς Ολυμπιακούς Αγ
νες του Τόυο 2020 , και αυτό
έχει ήδη ξεσηκόσε αρετά
παράτονα αό διάφορος πόλεις της χρος .
Χαρακτηριστικό της φετιής
διαδρομής , είνα ότι οτός δια δρομής της Ολυμmaής Φλογας του 2020 , μένε στ ' ξ η
Πάτρα , αλά ακόμα και. η ομστηνή, η Ξάνθη και η Δράμ .
και όχι μόνο!
Αναλυτυότερα , η τελετη
αφής της Ολυμπιακής Φλόγας
για τους θερνούς Ουμmακούς Αγνες του
Τουο 2020, θα γίει στις 12 Μαρτίου στην σε φλογα κα ε npoχές που τα rpoηγούAρχαία Ολυμmία και από εxεί θα ξεκνήσει το
ταξ& της ανά την Βλάδα, πρν napαδοθεί
στους nωνες στο Καλλμάρμαρο Παναθη
νoκό Στάδιο στις 19 Μαρτίou .
Χαρακηριστνό της φετmής λαμηαδηδρο- Στην τελική ευθεία ο διανωνισυός από τον ΑΣΕΠ
μίας , είναι ότι μένουν ετός πολλοί σταθμαί
Του θανάση Πολυμένη
ΠΟΣ είνα γνωστό, εδ και αρκετό καρό έχει
|σταματήσει η επουργία του κέντρου δολοΨης ανυκλσιμν ικν της Δράμας στο
ανακυκλσμα υλικά των
πέντε Δήμον της Περιφεροακής Ενότητας Δράμας .
Ηλεπουργία έχgι διακοnεί npoωρνά , npoκεψένου
να ννουν κάποες εργοσίες εκεί , όπως και για το
ποιος θα είνα ο ακρβής μελλοντικός ρόλος του.
Στομεταξύ, η Αναπτυξισή Αννυμη Εταρεία Δια χείρισης Απορρφμάτων Αν . Μακεδοίας-Θράκης
(ΔΙΑΑΜΑΘ), έχα ήη δημοσκύσει διαγωνσμό για την
ανάδεξη αναδόχου , της μεταφορός των ατορριμμά.
των ατό τους 14 Σταθμούς Μετοφόρτωσης Απορρυ
μάτων (ΣΜΑ) Πou uπάρχουν σε όλη την Περιφέρεια
ΑΜΘ. Μεταξύ αυτν και των ΣΜΑ της ΠΕ. Δράμας .
Η ανάδεη του
δτη εργολάβου
αnoίo μεταφέρονται.
. και η
enΤΟ ΑFXE IΟΥ ΠT.
Οι περκοπές φαίνεται α έγναν για να φτάμενα χρόνα - πλν 2004-δεν είχε διοσ σει
1ΦαΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
Το Κόντρο Δαλογής Ανοκυκλσιμων Υλκν Δράμας Το οτοίο σήμερα δε
τουργεί
κα m μταφορά
σύμμεικτων και
Το ΚΑAΥ Δράμος
κ. Βογιαζή. Πρόσφατα σταμάτησε η λετουpγα του Κέντρου
B oς ν 240 μόνιμες προσλήψεις
oγης Ανακκλσμων Υλικν (ΚAY Aράμα , Σε oo.
σημείο βρίσκεαι σήμερα αυτή η κατάσταση και πότε ανομ ανακυλαμων υλικν , ανα μένεται να αλοληpuθεί ενός
του πρτου εξαμήνου του
2020.
Αυτό σημαίνε ότι όταν ξεσταθεροί , εν άμεσα αnoκλeίovτα η Πάτρα.
τα νησιά του Ιονου , η Δυτική Στερεά και η
Ήπειρος.
Η φετνή λαμπαδηδρο μία θα περόσε ατό
στοροούς χρους της Ελλάδος , όoς ο Μυστράς , α Μικήνες, η Ελευσίνα, η Σαλαμίνα , Οικατηνορίες και ο ειδικότητες που θα προσληφθούν
Θερμοπύλες, η Αρχαία Αμφίπολη, η Βep
γίνα, τα Μετέωρα , ο Μαραθνος, το Σουν, Του θανάση Πολυμένη
η Κνωσός ψας και θα ταξίδμει η φλόγα και
στην Κρήτη . .
Η Σπάρτη, η Τρίoλη, το Ναύπλιο, ο Παραάς , το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τα Χανά , ο ΑΣΕΠ νιατις nooλήψες στης φυακές υπάρχε κάnoa επίστμη ενημέρωση
Βόλος, η Θεσσαλονίη, η Καβάλα , η Αλεξην Nηpoοu Δράμας.
δρούπουη . η Βέροα, εαιαμεγλες πόλεις
που θα ταξ δpeι εnίσης η φλόγα , ε
γους που αφοpούν τη μεγάλη τραγωδία του
2018, θα eράσει κα στό το Μάτι .
Εα στό ις λίγες φοpές nou σολίττα
η Δυτ. Ελλάδα και η τεpος aπό τη Λαυ- νοτατα- το τοευτα ο στάδιο npw
δηoρομία, αά α έξημέρες τουταξίδοό ηή ano τη λεπουργία του . Αν κα σε τέ - ταυ.
ελληνικού εδόφους &
η φλόγα παντού , όmος έχgι opστεί από την
αρμόδια aτπροτή.
Χαρακτηριστικό είναι ακόμα ότι όσον
αφορά τη Βόρεια Βλλάδα και ειδκότερα τ
Μοεδονα και Θράη , η λαμπαδηδρομία θα η Ανonoνanό τις 20 Νοεμβρίου
περάσε από τη eεσσαλονκη στην Αρχοια ΑΨ-του 2019, εx γίνει γνωστό ότι το
φίnολη κα από εκεί στην Καβάλα και στην
Αλεξανδρούπολη, αφήνοντας εκπός διαδρομής τη Δρμα, την Εάνθη και την Κομτηνή .
σε αντίθεση όπως γνότων τα ηοσvούμεκα
χρόνα.
και πάλ
νεται
ειανα λατουργήσα
Ηλετουργατου ΚΔAY έχει σταματήσει Πρoς το παρόν. Την
για Φυλακές Νικηφόρου
νήσε η μταφορά αό το Ε πηθεί θα ενα η αακύκλωση στην Περφερειoκή Ενό
Παρασκευή, έχουμε μια σύσκεψη στην Αθήνα με την Βλληνκή
Αξιοnοίησης Ανακύκλωσης όπου το πρτο θέμα που
δτη εργολάβο, οι Δήμοι θα.
ααλλαγούν αnό αυτήν κα θα τητα Δράμας, κεί θα έχουμε τη υναπότητα να συτή σουμε
μιορέοουν ααφοοωθούν και
να ααεσουν το Προσοuκο
τους, τόσοστη συγομιδή των
ατορρψμάτων , όσο και στο
υπόλοο eyo τηςκαθαpoτη φάση nou είνα αpετάιδιαίτερη κα έχε διοφορoποτβεί πάρα
τος στις noεκςτους
κα με το σύστημα εναλλακτής διαχχίρι σης ια το πς θα ανrpος τον ΑΣΕΠ, npoκεμένου να npo χρήσει το διαγωνισμό των προσλήφουν αυτν .
. Αν κα rpος το παρόν πάντως δεν
τμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, να οούoουμε δηλοδή και
ηςrοστάσε
Η ανακύκλοση το τελευταίο διάστημα έχεε περάσει ε μα
ΚΑΝΕΤΑΙ πος μπαίουμε πλέον
στηντελική ευθεία, όοον αpορά
το ήτημα του διαγονσμού του
Πα όλα αυτά για ις υπo- ooτο οστος των ονακτημένων προίόντων .
χpeυσες της ΔΑΑΜ οα
σχετικά μ αυτό, ο πpτες πληροφορίες nou βλέnoυν το φως της δημοαότητας αυτές τις ημέρες ε ίναι ότι ο
Έχουν μπει νέα πράγματα στην εξ οωση αυτή πλέον , και προ
Το noλomαθo tpyo του ΚαταστήμαΔράμας nου έχα ταλα .
σταθούμε να κοδαποήσου με λίγο αυτό το θέμα και να δούμε
w για το κepoος moυ σιοo - ποa θα eίνα η στάση των συστημάτων διαχείρσης ατέναντί
μας και φυσικά να αιστμήσουμε κα να αξολονήσουμε το σύενωγια λο.
πωρήσε
μλάει στον Πρωνό Τύπο- ο
wνκός δευθυντής της ΔΙΑΑ,
ΑΣΕΠ και μάλιστα στ
φανεται όι ππέλους μηαίνει-neaτελευταίο στάστημα αχεpισης των αναυλσμον υλικν και να το επανα
σχδάσουμε
διο πρν ατό την επίαη ανακοlνωσή
ΜΑΘ ιργος Βογιατζής , ο
onoίος ευγονως δεχηκε να
μας μοήσει
Συγχρόνως περμένουμε σε συνεργοσία με την Περιφέρεια ,
ναδουμε τιχρηματοδ στοά εργολεία πάρχουν για να κάνουμε
τοες περυπτσεις , επειδή εδ στη
Δράμα έχφυν δει noλά τα μάτια μας.
καλύτερα να μη λέμε μεγάλα λόγια Αν
δεν το δούμε ν ανοίγει καλύτερα να
παραμείνου με συγκραη μένο!!
Σύμφωνα με τις πληροφopίες ο δια γωνσμός βρίσκεται στην τελευταία ευeoία και είνα σε υψηλή προτεροότητα.
εν ίνετα γνωστό ότι το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη , ήτησε 240
μόνμους υιoλλήλους για το σωφρον εnαρκούνγια να πά .
τις ατοραίτητες εργοσίες.
σελ.5η
240ο mρολήψεις
στικό κατάστημα Νικηφόρου , και όχ
258 όπως αρχυά είχενωστοποηβα.
Η διαδικασία για την επλογή του
νου προσωπκού θα ίν στα πρότυπα
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είχε
οριστικοποήσει το οίτμά του νατις
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
προολήψες στις Φυλακές Νκηφόρου
και θα έστελνε με εnκίyouσες διαδυα τuς KP018 .
Πάτκας-Μασμονίδης
σελ 3η
σίες το ατημά του
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΕΙΟ
ΔΡΑΜΑΣ
ΒETNAΣ Σ1Ε
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων .
ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ
OPA Su
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νέες υπερούγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Δημήτρηςr
Πετράαουλος
, 24η
Αργένηη
KYPLARAOM
19 ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ
OPA Eua
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
-Σαπίδου
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης απεκόνσης
η εξέλιξη στη εξέταση του μαστού
. Υnέpnχος Μαστού
Είκος
Παλοβάνης
oppiας
ΠαnαδόEMo:
Λετέρης
ΔηpΤράnολος
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μονητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρηχo-iplex oγγείων
Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστκής Πυκνότητος
. Οpθonaντoηράφος
Ομμάτα Δακρωμένα
B yaaχa ένα
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνοα 8λα ης αζυπιση,
μμαtpim ττο
εταναμpωου
ΗΗ ΟΣΑ ΟAΗΣ
Χορηγός Επικοινωνίας
ΠΡΩΤΝΟΣ
'ΤUΠΟΣ
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fax: 2521022413
email: [email protected]
ΒΕΝIΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890
www.poinos-tooer

Τελευταία νέα από την εφημερίδα