Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όυ Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Παρελθόν ο Σωτ. Μπότσιος
από το Νοσοκομείο Σπάρτης επισκέφτηκαν ο Mητροπολίτης η Κλεψύδραω
Προσωρινός Ν. Καλογεράκος> σελ7 | Μάνης και ηροσκυνητές oελ10 του Χ. Βασιλάκου
Παρουσιάστηκε
Τους Αγίους Τόπους
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤH ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 | Έτος 241 Αριθμός 5007 1 Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ 2731061253 Fax : 2731081250. e-mailinfo @lakonikos.grwww.lakonikos.gr
Πανελλαδική έρευνα της ΕΣΕΕ
Μετακινείται
η μονάδα εκτάκτων
στο Νοσοκομείο
Σπάρτης
αΠαγωμένηνn ηγορά
στις γιορτές
Με Προγραμματική σύμβαση
μεταξύ της Περιφέρειας Πελο nowήσου και του Γενικού Νο σοκομείου Λακωνίας θα
καλυφθεί η δαπάνη για την με
ταφορά της μονάδας εκτάκτων
Περιστατικν σε χρο της Νοσηλευτικής Μονάδας Σηόρτης
Αυτό έγινε γνωστό μετά τη συνάντηση nou είχε την Τρίτη
14/1 στην Τρίπολη ο ηεριφε ρειάρχης Πελοποννήσου Π ναγιτης Νίκας με τον
οσκούντα καθήκοντα διοικητή
του Γενικού Νοοοκομείου Λακωνίας Νκο Καλογεράκο,
συντονιστή διευθυντή στη Γυναικολογική Κλινική της Νο
σηλευτικής Μονάδας Σηάτης
Η εκτιμμενη δαπάνη ανέρ χεται ηερί τις 200.000 ευρ.
nooόν aπό το οπoίo n Περιφέ .
ρεια αναμένεται ότι θα καταΒάλλει τα 23.
ΕΚΤΤΟΣΕΙΣ
ΕΝAΤΚΕΛΗ
Χαμηλότερος ο τζίρος για τα μισά καταστήματα συγκριτικά με πέρυσι
Anογonτευτικά ήταν τα anoτε - Συνομοσπονδίας Εμπορίου &
λέσματα της κθιερωμένης Πε - Επιχειρηματικότητας [ΕΣΕ .
ριοδικής έρευνας γιο την
κίνηση της ογοράς , κατά την όσα επισημαίνει η ΕΣΕΕ, ο τζ
εορταστική Περίοδο των χρι - ρος αυτής της Περιόδου αντι στουγέννων και της Πρωτοχρο - στουκεί σε σημαντικό Ποσοστό
νιάς, nou διενήργησε το
νστιτούτο Εμπορίου και Υnnpe - Πολλν επιχειρήσεων , καθς
σιν (NEMY της Ελληνικής Πρόκειται για την κορυφαία περίοδο nωλήσεων για τις επιχει ηροβαίνουν σε σημαντικές Προpήσεις του λιανικού εμπορίου μήθειες για να γιορτάσουν . Μάκαι σημαντικής αύξησης της λιστα , στην Ελλάδα και Πιο
κατανάλωση σε όλο τον κόσμο. συγκεκριμένα στον ιδιωτικό
Οι Πωλήσεις αυξάνονται ση- τομέα πλέον το περίφημο
μαντικά , δεδομένου ότι οι άν - "δρο Χριστουγέννων- σχεδόν
Παραδοσιακά, σύμφωνα με
Παράλληλα, n Περιφέρεια θα
ενισχύσει το νοσοκομείο της
Σπάρτης και σε άλλους τομείς
ιδιαίτερα σε ιατρομηχανολογικό εξοηλισμό , ηροκειμένου
να καταστεί ηλήρως λετουργικό .
Όnως τονίστηκε , Πάντως
μετά τη συνάντηση , οι επενδύ .
σεις στο υφιστόμενο νοσοκομείο θα γίνουν με λελογισμένο
τρόπο , δεδομένου-όηως τονισε ο nεριφερειάρχης- ότι σε
τέσσερα χρόνια θα napαδοθεί
ένα νέο υπερούγχρονο νοσοκομείο στη λοκωνική ηρωτεύουσα , ως δωρεά του
1δρύματος Νιάρχου. . Τον σχεδιασμό του νέου νοσηλευτικού
ιδρύματος έχει αναλάβει ο του
διεθνούς φήμης Ιtαλός αρχιτέκτονας Ρέντζο Πιάνο.
δρα , καθ ' ολοκληρία κατευθύνεται
του ετήσιου κύκλου εργοσιν θρωποι αγοράζουν
στην αγορά.
διακοσμούν τα σπίτια αλλά κι
τους χρους εργασίας τους και
συνέχεια οελ . 9
Αυτοψία στον Ταύγετο για την αντιμετπιση των κατολισθήσεων
Επιχείρηση θωράκισης
της Ε0 Σπάρτης-Καλαμάτας
Αυτοψία σε σημεία της na - Πιo έλεγχο, ο κ Αναστασόπουλαιάς Εθνικής οδού Σπάρτης - λος υλοποίησε σχετική δέ Καλαμάτας Ιμέσω Ταύγέτου ) , σμευσή
όπου naρατηρούνται κατα- συνάντηση nou είχε στις 19
Πτσεις Βράχων, Πραγματο- Δεκεμβρίου 2019 με τη συντοnoinσε τη Δευτέρο 13/1 ο νιστική επιτροnή των χωριν
αντιπεριφερειάρχης Μεσση- του Ταύγέτου , τους πρόεδρους
νίας Στάθης Αναστασόπουλος , κοινοτήτων και τους προμαζί με κλιμάκιο από η Διεύ- έδρους των nολιτιστικν συλθυνση Τεχνικν Έργων της λόγων της περιοχής
ΠΕ Μεσσηνίας. Με τον επιτό μετά
θα τα καταφέρει
ο Μητσοτάκης;
ουνέχεια σελ 9
της Βασιλικής Σιούτη
-> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα