Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σε Κινέζους οι 7 στις 10 χρυσές βίζες
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
IKONOMIKH
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1 983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 996@ote net.gr
ΑΦ 5643 Πέμπτη 16.01.2020
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Επέστρεψαν
στα κέρδη οι
σύμβουλοι
Οι νέες εταιρείες
>>> Τελ
>>> Τελ.
| Εεχωριστές θυγατρικές για τεγικές υmρεσίες, αl
Centers και καταστήματα εξετάζει ο 0ΤΕ
Οι ΑΠΕ μέρος μόνο της λύσης για μηδενικές εκπομπές αερίων
Μεγάλη αύξηση κύκλου εργασιν χαι κερδοφόρο αποτέλεσμα για πρτη χρονιά μετά το
2014 σημείωσε -σύμφωνα με
πληροφορίες
εισηγμένη
ωσύμβουλοιΕΣΥΜΒ 0,00% .
Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας
τα έσοδα υπερέβησαν τα 3,5
εκατ. ευρ, έναντι της πολύ
χαμηλής επίδοσης (1,56 εχατ.
ευρ) που είχε σημειωθεί το
2018 σε ενοποιημένη βάση Οι
βασικότερου λόγοι για
μεγάλη περυσινή βελτίωση των
οικονομικν επιδόσεων της
εισηγμένης ήταν:
Η πολύ χαμηλή βάση σύγιρ .
Πός θα ασφαλίονται
οι μέτοχοι στα ΚΤΕΛ
πέρυσι
Εuρ εταιρεία
σης του 2018.
. Μια σειοά σημαντικν έργων
που ανέλαβε η εταιρεία στο
εξωτεριπό (δύο συμβάσεις στο
Καζακστάν υπολογίζονται αθοοιστικά στα 7,5 εκατ. δολάρα ).
Η κάποια τόνωση της εγχ
ιας αγοράς μετά από
περίοδο ύφεσης, λόγω της χρονικής ωρίμανσης του προγράμ .
Τι σημαίνει αυτή η καθυστέρηση
' μια μακρά
Ευς κα 20 μήνες φάρμακα στο
αερίμενεν
ματος ΕΣ ΠΑ.
Σύμφωνα με χύκλους προσ
μείμενους στην εταιρεία , οι
ΕυρωσύμβουλοιΕΣΥΜΒ 0,00%
ξεκινούν τη φετινή χρονιά με
υπόλοιπο ανεπτέλεστων συμβά σεων που σηματοδοτεί ανοδιή
πορεία οικονομικν επιδόσέων, απόμη και σε περίπτωση
που δεν κερδηθούν νέα έργα.
Ωστόσο, το 2020 ανα μένεται να
είναι μια ιδιαίτερα <ζεστήν
χρονιά για την εταιρία ( και τον
πλάδο των συμβούλων γενικότερα ) για δύο λόγους.
Πρτον, γιατί αποτελεί την
τελευταία χρονιά του τρέχοντος
ΕΣΠΑ (2014-2020) και έτσι η
Ελλάδα θα πρέπει να τρέξε
προκειμένου μέσα στην επό μενη τριετία να αποροοφήσει
περίπου το 70% του Προγράμ
ματος που εξακολουθεί να
βρίσκεται σε εκρεμότητα! Αν
τελικά , η uρατική μηχανή δεν
Επισπεύσει τις διαδιια σίες, τότε
ηχρα θα κινδυνεύσει να χάσει
απόμη παι έξι δισ. ευρ τα
οποία της προσρέρονται δωρεάν μέσω των Κοινοτικν Κονδυλίων . Κύυλοι της αγοράς
αισιοδοξούν πως η χυβέρνηση
θα επιδιξει την εκμετάλλευση
υαι. του τελευταίου ευρν.
καθς έχει θέσει ως βασική
πολιτική της προτεραιότητα την
6νάπτυξη της ελληνικής οικο
νομίας.
οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση
σε καινοτόμες θεραπείες , που
είτε είναι πιο αποτελεσματ κές , είτε πιο ασφαλείς από τα
Καθυστέρηση εισόδου στην
ελληνική αγορά από 180 ημέρ
ες μέχοι και 20 μήνες (πριν
από τον Ιούλιο του 2018 ) εμφανίζουν τα νέα σκευάσματα σκευάσματα που ήδη κυκλοφ
που έχουν καταθέσει οι ραρ
μακοβιομηχανίες και τα οποία
εν έχουν πάρει θετική
αξιολόγηση από
Αξιολόγησης και Αποζημίω - πολλά από αυτά τα σκευάσμα
σης Φαρμάκων Ανθρπινης
Χρήσης (HΤΑ), έχουν μπλοκάρει στην Επιτροπή Διαπο- Συστή ματος
αγμάτευσης.
Σήμερα πάνω από 130 σκευά σματα έχουν πάρει το πράσινο χαμία ένττωση.
φως από τον ΗΤΑ και έχουν
ξεπεράσει τα χρονικά όρια ανταγωνισμού ( αθέμιτου) , μετοχοι των αννυμων
που ορίζει ο νόμος (των 180
ημερν ) . Τουτέστν παραβιά
ζεται ο νόμος από το ίδιο το
κράτος που τον θέσπισε.
Ως ελεύθεροι επαγγελματίες θα ασφελίζοντει οι μέτοχοι
των εταιρειν ΚΤΕΛ. Ανεξαρτητοποιείται η ασράλισή τους
από το ποσοστό συμμετοχής τους στις ΑΕ αλλά και από το
εάν είναι οδηγοί ή όχι. Τι προβλέπει απόφαση του υφυπουο
γού Κοινωνικής Ασφάλισης Νότη Μηταράχη.
ορούν στην αγορά .
Παράλληλα, προκαλείται
επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο σύστημα υγείας , γιατί
Επιτροτή
τα αποζημινονται κατ εξαίο
εση μετά από προέγιριση του
Ηλεκτρονικής Τη δυνατότητα ασφάλι- Αννυμες Εταιρείες των
ΚΤΕΛ και ανεξάρτητα
από το εάν οι ίδιοι οι
Προέγκρισης. Δηλαδή στην
προγματική τιμή τους , χωρίς "ελεύθεροι
στον ΕΦΚΑ, ως
επαγγελματίες, αποκτούν
μέτοχοι είναι ταυτόχρονα
και οδηγοί των λεωφορΚοινού είων , σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υφυοι
Δημιουργούνται θέματα
εταιρειν
Ταμείου Είσπραξης Λεωκαθς η Πολιτεία παρεμ
ποδίσει την εισαγωγή και
εμπορία των προαναφερθέν- φορείων (ΚΤΕΛ Α ) , πουργός Εργασίας και
των 130 σχευασμάτων στον
θετικό κατάλογο για πάνω
από 180 ημέρες που ο νόμος
ορίζει ρητά .
ανεξάρτητα από το ποσοστό συμμετοχής τους στις
Κοινωνικν Υποθέσεων
Νότης Μηταράκης.
Τι σημαίνει όμως αυτή η καθυ στέρηση και ποιους επιβα ρύνει:
Πρωτοχικά τους ασθενείς,
Created by Universal Document Converter