Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Εoσο φoυρ t | 0o w ωp
www.olympiob imn.gα
ΠΕαTΗ 1% ANOAOY 200
ΣΜΑΞΕΠ
Νωρίτερα
η καταβολή Τους
Ε ΣΜΕΤΑΙΑ ΜΕ ΣΜoro
ΓΟNEM ΚΑΙ ΔΕΥΟΝΤΕΣ
ΣΑΡΩΝΕΙ. ΤΗ ΧΩΡΑ
Εργασίες επισκευής
και συντήρησης
σε σχολεία
Αποκαλυπτική έρευνα
για τη φοροδιαφυγή
pa θo rpoύνο a wu
6pουοpοu 500, μά ατtpoη κu υτο
υppdEp ς ο K Ymew
Γoun κ u δe οue50ΚΑ
Χυ Xn
Eupα ς ς μολης κοντς
πηρόδου υπρούmο μτοΦ n4Κ
wo oupu πο0, ο iς.
ήμον npa λ ov
Χpoοόην nKopμντκ ηκαμ
ημας oής u pοo
cu τοτ aM ναλάνς tu0AMΝΚ
woνκύκο Βρύς o οτp
yoa μ ον Χon po
- ααάς νο cν ou Βu
6opaa Ko ής 4opο r 0KΑπου
mέρο αό o ΟΜ ε α
ΤΑΛ βούν σς 30loαpεu 500
ηα Παα ήμ
- αdκνα ή νο B0ΑΤm
pέp ς λο τός pμίζ ια m
Δημσο να nov aς 7 pku
tη ημpα Δια
τOΥ ΔΗΜΟΥΚΑΤΕΡΝΕ
4 ΝΟΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗIΝ K. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Cς ς ύμς τγήρας-0uς
κoκhςμνάες τυ ήυ Μpνη, νsoσηnν pο
πp omτής ς αοδεκς
δδ m u Κ.
ουοής pοδ,a u ς uπmpeoς u
Δήυ Καp o οupί με ς
κ ς α άκ οδ καοs
Enς σε α μ ος δυς
woρθν ουμρατμέ
Επανιδρύεται
το υπ. Μετανάστευσης
ΥΠΟΥΡΤΟΣ ΟΜΜΗΤΑΡΑΝΗΣ
Εηνοpση κου τpu M oάo
oκ Aοδου pοpeo pυπτργς
Κυράος άpυons
Crς oio ο βρpές ετρός
υατογς aο μήρ oα puο υpopμος a kanu ς Ap
or, enKς Μαάς
Τις μέι αήμηα nε ίς a, oaφom
οπuρς Εργoς α K wνΥ
σν roωτς Βρούος
Α tςυρός άmoσς .
Aοou o pa 81 φau
Τομα Arρν ο μtp oμaα Aστkpς
Υπupo Πρoίας τu nη . nopes
Κομεuοάας,
Σφpwομνοσεη Τς ρντρς η
cppoίακυmιpό Μρ ως
Aοou κmουληή pτ
Mο0ογ
Η Ελλάδα θα έχει
τη μεγαλύτερη
δημοσιονομική
επέκταση
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΜΚΡΑΤΑΣ
Την Αικατερίνη Σακελλαρόπουλου
πρότεινε ο . Μητσοτάκης
ΤΗΣ ΕΥΡΟΣΟΜΗΣ ΤΟ 200
Mκά απύην εpgοη ν νΗ
r, n φ9μ
δp μ όuκ noμας η
ΕΜo ηiο nK aobτς μm
μοpη δικονκή επiηm ,
ομpαμεmν mgoia Εποomς
Moodys
ΜΜήκή ρro η αia oε
αή wlodκ φ φη Ψ μα
Βμη μ ν κυπηρλ τuν μnηΜ
φanςpήpας α ονακup
Eneς ύοςη onομάιη
wεύp σop γαο
εne1 τος μς Εup ς π
- μ ρη υ ο ο apαo
πρo οηo opόρος tou,
no ΕNΑΗ 4ΧΡΟΝΗ ΝΟΜΙΚΟΣ
Την πp ο Eu
A nΣ ω
-ogpou ooSotplu u Soυα po λoia
"οουpoν μο
κόΜόρpα
Προpοuaη
ΓΑΝΚΤΟΒIΟMΗΧΑΗΑ
ΟΛΜΠΟΣ
Noondrg Hple
Σαap u
ποuo n pn
Τpός o0o.
Μπόνους 12 εκατ.
ευρ και επίδομα
o, Tμp
w wanοή mu
pπτptό στο
πpόoό
μμμ δν
ppτρο
ΕΜήoκ
γέννας 300.000 ευρ
ΣΤΟΥΣ ΡΤΣΜΕΝΟΥΙ ΤΗΣ
Μυς ους 13 σ apo yα ας prop
μαςηγοκ γoίς ouμ ο
bo o s ι ς μκ
Εφoνmς κ βσηpeο v
cuς νatν tnw v αopw.
nodna ηε στpoo a μpάυ
κ ο 00α κς proμάς
που σταν πο, Μ νας που
ήδηέυ Lyαpμ ημε aiή0
poo c0 γm oa c0po
δi, 1ω γo μo ico
HΤΙΣΠΤΗΠIΥ ΜΙΠVVIT
ΚΑΤΣΗΝΙΕ
-ΓΕΩΡΓΑΚΣ ΟΛΥΜΠΙΡΕ
ΤΟ ΠΡΟΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗο
Το έργο που έκανε η αντιδημαρχία
στις Τοπικές Κοινότητες
οι ΠΑΡΕΜΒΑ ΣΕΣ ΚΑΟΙ ΕΜΨΕΣ
ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ
ο ο οςόνoν κά η δpn g
ς σκ Μ Η K. no uρ
άμ όαp ta
στοτοοο 0 p γακ nό
Πopoηa, στν B aλαι η δοηη mς
Εpnς σ ς n α Το
nopa poς 10 poκή
opous pμηs ς u ν
omypoμήγo, μ Μn m
"o pήn
τuaμ a φ
Eεσπομαμό nν oo υ u
pu pαμήου αις θης uop hημερα μή Αpή n ς Μόος Κατμες γο
Το Maoμ, ο oτς
Γραμματιλες o μ ν poο
a ή ηmeo ομος πας αoπa
ceuv wαγuw nέ eμp oμαn
ατος νο ο opμοός ωao μο .
Α ο onuνεh μανα
D μ δημεία δήμα Μahντς
oα my monpούmpo τuή o ηνάa
mνppoη ονάn νv ν
pa obbrά μς αmoής ήμα
λά, οάμ 0 yu Υ οΜς
eς κασής δοunς τu prοα
mod ή κω ΔΑΗ μ, 44
αην κάλυμη n πorv δpφ o
ή o v Τoru Kοp
ΣΑΒΒΑΤΟ 18-1-20
umu 8 μμ,
"ΠΙΕΡΙΔΑ
Αμ δυτmirtς Ν. μέσm
rν εtb τη θΗnraιoοuν
Τη κορεντκά τμίμn του Eυ λtγυ
tni aι " ΕΙ ΑΙΑΤ ΕΙ"
WE O KIWI
ΤΕΡΠΟΣ
ΗΕΛ1 ΙΔΙΣL
Σος πρooκαλούμε στην Ημερίδα με θεμα
tσιnευνιε 8σ 9
"Αγαπάμε το Ακτινίδιο Πιερίας .
Συλλέγουμε Στοχεία Αναλ ουμε Δεδομένα,
Σχεδιάζουμε το Μέλλον
ΠκΕταηΗς Stonωλουνται αυτονομα διαμερισματα
|στην Λεπτοκαρκά. Παρίας από S2τμί
ίνε eθτμ εοντά στην θάλασσα.
ΕΠΔΟΜΑΓΕΝΝΑΣ :
Εnογγκλματικο uκίνηtΗ και
οικόπεδα rντός σχεδίου και στός.
στην λιπτοκαpυά και nλάκα
Aiκngραυ,
Σάββατο 18Ιανοoρίου 020
Medieranen Vilsge Hotel, Παραλία Κατεpnης
opa πpooελυση, uu i1υ π.μ
Αγaπάμε το Ακτνδιο nαρίας και το κάνουμε πρόξη
Στην Βουλή το νομοσχέδιο
ΠΑ ΤΑ 2000 ΕΥΡΩ
Καaίθη ση Βαλήονομο υuρiου Epai& Κoνν Υre
αwwμ a oμαγoτρης uς 2o pa γα κόθ πτπτu
γονmαην ΜαoύΗΤο0
Τoομ p α δootoς o w1000mάη
Πepr κ np όοα 0 0 p ps. ty
-po ς μο μοής σην λημή p δi υ
nμnς νονς ( ς p pv aa tς ο
π21510 11 , 6970 101 550
www.tersαυ.g, Intoσterpo.gr
ΓΙΑΛΕΝΟΣ SROHoo
iconshare