Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Ιανουαρίου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ: 6962
Τιμή : 1.00C
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τι σχεδιάζει
Ακίνητα: "Βραχυκύκλωμα"
στιs μεταβιβάσειs
- Μέχρι Πότε θα είναι Παγωμένεs οι αγοραπωλησίεs
για τη νέα
ρύθμιση χρεν
στο δημόσιο
Μπλακάουτ στις μεστις πρόσφατες νομοταβιβάσεις ακινήτων , θετικές ρυθμίσεις για
την ηλεκτρονική υnoβόλή των δηλσεων
μεταβίβασης ακινήτων
και βεβαίωσης του
φόρου, έχει αναστατ.
σει την αγορά ακινήτων . Μια αγορά η
οποία τους τελευται.
ους μήνες έχει Πάρει
τα πάνω της ενισχύον τας τα έσοδα προϋποτις γονικές Παροχές ,
τις δωρεές και τις κληρονομιές έχει προκα
Μέσα στο πρτο τρί . λέσει η αποχή πou
μηνο του έτους ανα μένεται να τεθεί σε
λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα
για την ένταξη όσων
επιθυμούν στη νέα την στιγμή στον αέρα ,
ρύθμιση που ετοιμά.
ζει το υπ. Οικονομι .
κν με τις 24 δόσεις.
Ήδη στα σκαριά είναι
η σχετική υπουργική
απόφαση με βάση την
συνέχεια στην 11
έχουν κηρύξει οι συμ.
βολαιογράφοι έως τις
26 Ιανουαρίου.
.Εκατοντάδες συμβολαια βρίσκονται αυτήν
αγοραπλησίες ακινή.
των έχουν παγσει, λογισμού.
προθεσμίες για την
αποδοχή κληρονομιν
χάνονται, εν οι φοροΟι
φορολογούμενοι βιάζονται να μεταβιβά - μικν επιχειρντας να Επτροπής Συμβολαι.
ογραφικν Συλλόγων
Ελλάδος με τον υφυπουργό Οικονομικν ,
Απόστολο
πουλο τέθηκαν προ .
βλήματα
αναζητήθηκαν λύσεις.
Σύμφωνα με ανακοί .
νωση του του Συλλόγου Αθηνν, Πειραις,
Αγαίου και Δωδεκανή.
σου , Γιργου Ρούσκα
συμφωνήθη καν τα
εξής:
κατευνάσει τις αντ ετοιμάζει
σύμφωνα με "ΤΑ ΝEΑ"
νομόθετικές βελτισεις στο νέο καθεστς
ηλεκτρονικν μεταβι .
βάσεων , το οποίο ανα σουν ακίνητα για να
λογούμενοι βλέπουν προλάβουν τη νέα δράσεις ,
αναπροσαρμογή των
αντικειμενικν αξιν
των ακινή των που έρχεται το Μάιο προκει .
βάσεις ακινήτων χωρίς μένου να γλιτσουν
να λήγουν τα αποδε .
κτικά
ενημερότητας
έλαβαν για τις μεταβιΒεσυρόφορολογικής
Τέλ0s
η φορολο-να έχουν υnoγράψεί
ταρία με τα
1.000 ευρ νικό σφυρί των πει
την πληρωμή μένεται
ένεργοποιηθεί έως το
τέλος Ιανουαρίου.
Η συμφωνία
Σε συνάντηση που
είχαν την περασμένη
εβδομάδα οι εκπρόσωποι της Συντονιστικής
τα συμβόλαια.Την ίδια
ρα σταμάτησε να
έξτρα φόρων και φου
σκωμένων
εξόδων .
χτυπά και το ηλεκτρο- Από την περασμένη
εβδομάδα οι συμβοστηριασμν . Η αποχή λαιογράφοι έχουν κατων συμβολαιογράφων τεβάσει μολύβια, εν
το υπουργείο Οικονοσυνέχεια στην 10
οι οποίοι αντιδρούν
ΑAΔΕ3
wEsdδογ
Τα προϊόντα
Που αυξήθηκαν;
οι τιμές τουs
Η φορολοταρία γίνε ται με βάση τις συναλ λαγές με πιστωτική
κάρτα των πολιτν
κάθε μήνα , όπου ανά .
λογα με τον αριθμό
των συναλλαγν βγαίνει και ο αριθμός των
λαχνν για κάθε φο
ρολογούμενο .
' Τέλος σκέφτεται να
βάλει το υπουργείο
Οικονομικν στην φο
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9