Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
KOAKOE
ριpΡFAEP
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙ ΚΗ
TETAPTH
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟ ΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12429
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38
ΑΘΗΝΑ
Οι βασικοί πυλνες του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου
Ποιοι κερδίζουν από το νέο ασφαλιστικό
Παγκόσμιο χρέος:3,2 φορές
το παγκόσμιο ΑΕΠΙ
Χάκαραν
ταξιδιωτικό
πρακτορείο
Το παγκόσμιο χρέος αναμένεται να σκαρφαλσα σε
νέο ιστορικό υψηλό ξεπερνντας τα 5257 τριο. τους επό .
μενους μήνες , σύμφωνα με Τις τελευταίες εκτιμήσις του
Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού νσττούτου . Το lF προ .
δοποιί ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το παγκόσμιο
χρέος θα υποχωρήσει σύντομα.Το συνολικό χρέος αντ
στοιχα σε περίπου $32.500 για τον κάθε έναν από τους
7,7 διο . κατοίκους του πλανήτη και είvαι πάνω από 3,2 φορές το παγκόσμιο ΑΕΠΣύμφωνα με τους υπολογισμούς
του ,το συνολικό χρέος των νοικοκυριν , Των κυβερνή
σεων , των χρηματοοικονομικν και μη χρηματοοικονομι
κν εταιρικν τομέων κατέγραψε άλμα περίπου $9 Τρια .
μόνο το πρτο τρίμηνο του 2019 .
| ε σταδιακή αντικατά,σταση έως χαι 15.000
Ικαρτν προχωρούν οι
τράπεζες , σε μια προσπάθεια
να εξαλείψουν τις επιπτσεις
της υποχλοπής των στοιχεί ων πελατν τους που καταγρά .
φηκε σε εταιρεία ταξιδιωτικής
πρακτόρευσης .
Σύμφωνα με την Καθημε
Qινήν πρόκειται για ελληνική
εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χρο των online πωλή .
σεων τουοιστιχν υπηρεσιν .
Αν και τα κρούσματα χρεσεων
πελατν ια συναλλαγές που
ουδέποτε πραγματοποίησαν
ήταν πολύ λιγότερα , οι τράπε
ζες υποχρεθηκαν να λειτουρ.
γήσουν προληπτικά και εκτός
από την ταραχολούθηση ν
των εν λόγω καρτν , προχω.
ρούν σταδιακά στην αντικατά.
στασή τους , ακυρνοντας όλες
τις κάρτες πελατν τους που εί.
χανήδη πραγματοποιήσει έστω
και μία συναλλαγή στον σχετι .
ντός των ημερν , αναμένεται να τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονι- κή διαβούλευση το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Στο vίσ, με
ταξύ των άλλων θα προβλέπονται και τα εξής:
-Θα αυξηθεί κατά 50% ο συντελεστής ανταπόδοσης για το ακομ
μάτιν της ανταποδοτικής σύνταξης που θα λαμβάνουν , όσοι
αποχρησαν ή θα αποχωρήσουν με πλήρη ασφαλιστικό βίο
Διευκολύνεται η έκδοση βίζας
για επιχειρηματίες
Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία που διευκολύνα
την είσοδο στην Ελλάδα επιχειρηματιν από τίτες χ
ρες Με την τροπολογία , που εντάσσεται στο νομοσχίδιο
του υπουργίου Εξωτερικν με Τίλο Ρυθμίσεις για την
αποχρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπα .
iκή Ενωσηp, ασάγετα νίος Τύπος θερησης ασόδου .
Όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση του Γενικού Λ γιστηρίου του Κράτους επί ης Τροπολογίας θεσπίζετα
Το Εντυπο πρόσκλησης με ανάλημη ευθύνη φιλοξεv ας για τους σκοπούς θερησης χορήγησης εισόδου Σέν.
γκενο ως δικαιολογητικό για την εξέταση στημάτων χορήγησης θερησης ασόδου για επιχερηματικό επαγγελμα.
Τικό σκοπό , στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι πολτες τρίτων χωρν δεν μπορούν να πιστοποιήσουν εξ
ιδίων Τις σχιτικές προϋποθέσεις .
40 ετν , εν οι οι αυξήσεις στο τελικό ποσό της κύριας σύνταξής τους θα ξεκινούν και θα κλιμακνονται από τα 30 έτη και
έπειτα.
-Aίρεται το πλαφόν κύριας και επικουρικής σύνταξης στα 1.300
ευρ , που είχε ως αποτέλεσμα τις περικοπές στις επικουρικές
συντάξεις (μεσοσταθμική αύξηση 90,5 ευρ).
-Αυξήσεις στο εισόδημά τους θα έχουν και οι συνταξιούχοι οι
οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται , καθς αναμένεται να μειω θεί η περικοπή του ποσοστού της σύνταξής τους, λόγω απα σχόλησης, από το 60% στο 30%.
κό ιστότοπο.
ΣΕΛ.3
Πρόστιμα 33.500 ευρ
για παρεμπόριο
Αύξηση 12.6% στην κυκλοφορία
Χτο 2019
Τέλη κυκλοφορίας: Πληρνονται
μέχρι σήμερα
ΤΙΕληνική Στατιστιχή Αοχή ανακονύνει ότι κατά το
Lμήνα Δεκέμβριο του 2019 κυκλοφόρησαν για πρτη
φορά 11.129 αυτοκίνητα ( καινούρmα ή μεταχειρσμένα
εξωτεριχο ) , παρουσιάζοντας αυξηση 21,0κ.Την περίοδο
Ιανουαρίου - Δεχεμβρίου 2019 κυκλοφόρησαν για πρτη
φορά 214.940 αυτοχίνητα έναντι 190.847 που κυκλοφόρη
σαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2018 , παρουσιά ο
ντας αύξηση 12,6
Γα την αντιμετπιση του παρεμπορίου στο σύνολο
της επιχράτειας κατά το χρονικό διάστημα από 2 Ια νουορίου έως 12 Ιανουορίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 254 λεγχοι χαι βεβαιθηκαν 29 παραβάσεις. Ελέγηθηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν χιλιάδες είδη πα (σεμπορίου (2362 τεμάχια). Επιβλήθηκαν πρόστιμα για
aλειψη παραστατικν εμπορίας και παράνομης διακίνησης , άλλευψη αδείας κ.α. ύyος 33.500 ευρ .
Σήμερα Τετάρτη 15 Ιανουαρίο , εκπνέει το χρονικό πε.
ριθριο που έχουν οι ιδιοκτήτες I άστε εξοφλήουν
τα τλη κυκλοφορίας 2020 ή να προχορήσουν στην κα
τάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας των οχημάτων τους
στις ΔΟΥ.Η εκπρόθεσμη πληρωμή των τελν κυκλοφορi
as ή η μη πληρομή τους επισύρει πρόστιμο στο 1006 των
τελν που αναλογούν στο όχημα .