Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Που αγαna
τον τόΠo τoυ
Πρεne να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
iιoτήτης Ειτης Δυθντς ΒAS ΕΡ3Α taς 50A4 φλο 1f85Tμή 60 αρό ,tripη 15 lοnοεμαυ 2
ΠΕΝΗΤΝΔΗΜΟΣΙΑ ΑΛΛ
ΕΙΧΕ ΟΥΣΙΑ
HETIEKE
ήταν δημόσια , καθς η
Ynoupγός pοτίμησε
να ενημερωθεί Yia τα
-1 υπηpe Ερnς Τσελίκος ργα nου λαμβάνουν
σοκή επioκεψη της του Υnoupγείου Πο - χpa oτa apχαία μνη
Υπουργού Πολιτ , λιτσμού Γεργιo Δ μεία, χωρίς την mmpo .
oία δημοσοτρόρων και
παρaγo .
οικίλα σχόλια
| και αντιδρ oεις mpoκάλε
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ομού Λίνας Μενδνη
την Κυριική το πpωί
στην Πρέβεζa , ουνοδευόμενη anό τoν ΓT
δοσκάλου.
1α aρνητικά σγάλια nολτικν
αιτiάζονται στο γεγο - ν
νός όuu η επίoεψη δev
ννχασησλ
MΕrοντκς μu είανιορακ 1ρον βεερν
συν Ιια ρα ας τήπιπ; peμs
nστεύω ότι ουνολικά η enioκεφη
στικ ΚΠΑ enovapeβαos το γεyονo
ότι για τις ΗΠΑ η ΕΜ60 eν ένος
σεdοστος σύμμας ε
ο 0ερoΗν Μ
Iης σε
μα 4ας
νοε ο ηρωθunoupγός Κυροκος Μn
| τooconς μιλντος , στο nioo του ε .
pioομοu δείηvou tου ΕMmvoαμερκό,
ικου Εuηopoou Enμελnτpioου
συνέχ ωτη υ..
Δεν Πάμε καιλά...
Στην Υγεία κύριοι κυβερνντες ΙΜΚΜ ΙΚμα!
Να προσέξουν καλά οι κυβερνητι
κοί, διότι το καλό κλίμα nou όντως
Anό μέρα oε μέρα η
από ρα oε ρα θα ο .
vαλάβε,
καθήκοντα
νέος Διοκnτής του Νο.
οοκομείου Πpέβε ος .
σε μια nεpίoδo nou ο
αντδρόσεις των εργα.
ζομένων φανετα να α .
ναζωnupνοντα .
Πρ Ayo 26upo η
Τριμελής Enτponn lο
τρν tου Νοοοκομείου
Πpέβεζας εξέδωσε ανα .
κοίνωση ια το θέμα
του εντέΜeoe, to ο.
noto φοiνετoι ηuς δεν
εικρατεί μέχρι αυτή τη στιγμή γα
την κυβέρνηση , δεν αργεί να ανα
στροφeί
τελεooε ,
ιοννέχεα στη σελ . 5
νεχενα στη σελ