Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρπής - Νικάoος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδοκτήρια- Εκδότρια Σαυρί ου 1. Ενή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (974)* Αp φύλλου 6880-12.031
|Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς
εργασίας από τον ΟΑ ΕΔ
Με 574 νέες θέσεις
κοινωφελούς εργασίας
θα ενισχυ θούν οι Δήμοι
και η Π.Ε. Δράμας
Αποχή
συμβολαιογράφων
M Χάντμπολ Γυναικν
Η ΔΕΚΠΟΤΑ
Προσοτσάνη-Βέροια
32-33
και στη Δράμα μέχρι
τις 26 Ιανουα ρίου
του Τζίμα Μαργαρίτη
τ. Δημάρχου
Πλήρωσε την απειρία της
σελ . 5η
φυλ. 3η
Θελ .Τη
bhg γs0
Μέσα από το πρόγραμμα της ιστοσελίδας followgreen.gr
Σε καλό δρόμο ο σχολικός μαραθνιος
<Πάμε ανακύκλωσην στα Δημοτικά
σχολεία του Δήμου Δράμας
> Στις 3 πρτες θέσεις τα Δημοτικά σχολεία: 11οι
Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΔΑ κ. Τσάκας αποκλειστικά στον <Π.Τ.
Αρχές φθινοπρου αρχίζει
το σκάψιμο για φυσικό αέριο
στην πόλη της Δράμας
Ξηροποτάμου και 16ο Δράμας
Του Θανόση Πολυμένη
ΠΟΛΥ καλό δράμο
φαίνεται να βρίσκεται
-το πρόγραμμα του
σχολικού μαραθωνίου με
τίτλο -Πμε ανακύκλωση
στα Δημοτικά σχολεία του
Δήμου Δράμας ..
Εντός του 2021 θα αρχήσουν οι πρτες συνδέσεις για οικιακό φυσικό αέριο στη Δράμα
Στα 120 χλιόμετρα το νέο δίκτυο φυσικού σερίου στην πόλη της Δράμας
Του θανάση Πολυμένη
ΓΝΔΙΑΦΡΟΝΤΑ στοχρία,
αλλά και ενθαρρυντκά,
σχετικά με το πόσο σύν .
τομα αναμένετα να έρθ. στη
Δράμα τοοοκό φισικό αtpo,
δί ει αnoκλεστικά σήμερα στον
Πρωνό τίποκ , ο διευθύνων
σύμβουλος της Δημόσας Επιχεί
ρηση Δικτύου Διανομής Αερίοu
ΑΕ (ΔΕΔΑΑΕ) κ Μάρος Τσάκος .
Όπως εισημαίνει ο κ Τσάκος
σις ερωτησεις του LTs, το οuνολικό δκτιο mου opχικά aαμtνεται να σκαφτεί στην
πόλη της Δράμας , θα αγζειτα 120 χιόμετρα , εν
στη συνέχεα θα εtεκταθεί
αναλόγως και με η ή
τηση. Όπως επίσης υποστηρε, α συνδέσεις θα
αρχίσουν να γίνοντα από
τα πρτα μέτρα οόμαmaρoλληλα με το ακάφψο
κα φυσικά αναλόγως της
ζήτησης που θα υπάρχεα
από τους ενδιοφεράμενους πολίτες,
Όσον αφορά το δεύτερο πρόγραμμα, το λεγόμενο και πλοτικό , αυτό
αναμένετα ετίσης να ξεκ
νήσει εντός του 2020, στο
πλαίστο του αποίου θα
συνδεθούν-με μκρές
μόνο επεχτάσεις-6ου
βρίσκονται ήδη στη ροή
του υpστάμενου δκτύου.
Αναλυτικότερα , ο κ.
Τσάκας απάντησε
Το 110 Δημοτικό Σχολείο Δράμας
αυτή τη σπγμή είναι την πρτη θέση.
αλουμίνο και άλλα υλκό
Όπως μας εξηγείο κ . Κυριακδης ο
πόντοι μαζεύονται ανάλογα με τα κλά
ακακυκλσμων υλικν που συγκεντρν το κάθε σχολεία Όταν ο Δήμος συγ
ΦΩΤΟ Π.Τ. Κεντρωνει τα ανακυκλσιμα υλικά ,
εκείνα ζυγζονται και κάθε κλό μετατρό
Κόδοιaνακίκλωσης στο 1ο Δημοτικό Πεται οεποντους και ο δεύτερος τράπος
εναι ότι όταν οι γοιείς των παιδιν κά
νουν την εγγραφή του στην ιστοσελίδα
Να θυμίσουμε ότι το πρόγραμμα του και μαζεύουν τους αταμικούς τους πόν
fdlowgreen , ξεκινήσει με συμμετοή ου τους, οι γονείς, έχουν το δικαίωμα , να
Δήμου Δράμα , μέοω του οποίου ο κάθε δωρίζουν ένα μέρος των πόντων τους
συμπολίτης μας μηορεί να εγγραφεί και στο σχολείο των παιδιν τους και μ '
να παίρνειπόντους όσον αφορά την ανα - αυτόν τον τρόπο δραστηροποούντα και
Σχολείο Δράμας .
πο αργά, γατί προtnψε η δοδασία ιδωτικοπο .
ησης της ΔΕΔΑ
Πap όλη την καθυστέρηση αυτή, οωρούμε ότ
μέχριτέλη Φεβρουορίου , Θα προλάβουμενα δημο
πρατήσουε το έργο της Περιpέρεος Αν. Μακεδο|νίiας - Θράκης, αλλά και των όλλων δο
Περιφερεν που είνα αντίστοχης ετομότηταςν.
Πότε αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι δημοπρατήσεις αυτές ;
Με κάθε επφανή καθυστέρη ση , υπολογίζουμε
περίπου στο εξίμηνο. Δεν νομζω όι θα πάει naραπάνω . Γα αάς , ορζοντας είναι τον ερχόμενο
Σεππέμβριο να σκάβουε. Εκεί υπολογίζουμε περί
κύκλωση που κάνε , στε να τους εξαρ - οι γονείς των παιδιν .,
γυρσει σε καταστήματα της πόλης μας,
αγοράζοντας διάφορα προϊόντα .
ζει τους πόντους που έχει συγκεντρσει
Μέσωτου δου προγράμματος του fd - κάθε σχολείο και αρχικά μέχρι σήμερα ,
Lowgreen , τpέχεν και ένα πρόγραμμα αυτοί που φαίνοντα είναι απ ' αυτούς
που αφορά τα Δημοτικά Σχολεία του που έχουν δωριστεί από γονείς των μα Δήμου Δράμας . Πρόκειται για έναν σχο- θητν . Επίσης, Δήμος Δράμας στέλνει
λικό μαραθuwο με τάλο Πάμε ανακύ - και τους πόντους που μαζεύονται από τα
Μαωση , του εκατοντάδες παιδιά αντίστορα κλά των ανακυκλσμων υλκν και προστίθενται στα Δημοτικά σχο
ίδα του fd lowgreen
Θα ξεκινήσετε από κάποια συγεκρμένη πόλη ,
ή το έργο θα ξεανήσα ταυτόχρονα στς μεγάλες
πόλεις της Περιφέρειας κ. Τσάκα;
<Ολες οι πόλεις θα ξεκική σουν παράλληλα, με
μονοδική δια φοροποίηση την Καβάλα, ματί εεi θα δοθεί 6ξοδος ατ τον ΕΣΦΑ, η έξρδος που παίρνουμε αέpιο , λίγο ιο
αργά Εtίθα έχειμα μικρή καθυστέρηση, η οποία
δεν οφeεται σ' εμάς αλλά έτσι πρέπει να γίνεε.
Ο διουθύνων σύμβουλος
της ΔΕΔΑ κ Μάριος Τσόκος
ευαισθητοποιούνται , εκπαιδεύονται και
μαθαίνουν να ανακυκλνουν με τον
οωστό τρό .
Μλντας στον -Πρωνό Τύπο ο αντι λεία του Δήμου Δράμας .
Οι πόντοι ανά σχολείο
: πapακάτωερωτήσεις τουΛ.Τ..
τηστημή κ. Τσάκα , σχετικά
τε ουτή 1
Αυτή τη σιγμή το σχολείο nou έρχεται
δήμαρχος Καθαρτητας κ . Κυρακίδης πρτο σε συγκέντρωση πόντων είναι το
τονίζει ότι το πρόγραμμα με τα Δημοτικά 11ο Δημοτικό Δράμας με θ.410 πόντους ,
σχολεία βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο εν στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Δη
και τα μηνύματα που παίpνουμε, είναι μοτικό Ξηροποτάμου με 8.402 πόντους.
ότι τα παιδά και οι δάσκαλοι είναι κατεν - Στην τράη θέση το 16ο Δημστικό Δράμας
μ 2300 πόντους Φυσκά η περίοδος δεν
Είναι ένα πρόγραμμα που λεπουργεί εκ - έχει τελεισει και α ανατροπές μπορεί
να έρθουν στο επόμενο χρονικό δι | με το πρόγραμ μα της Αν. Μακεδονίας-Θράκης;
"Σε συνεργασία με η Δια χειαιστική Αρχή της Περιφ
ρaος Αν Μoεδοίας
θpάκης
| σελ.5η
- τον Tεpφερα άρχη, ολοκληρνουμε κα
έχουμε σχεδόντελεει όλες
τις διαδικαστικές λεπομ ρες . Ολοκληρνουμε τα
τεύχη δημοπράτησης κα.
έχουμε πάει περίπου ένα μήνα
θουσιασμένο, μαζεύουν ανακυκλσμα .
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
παιδευτικά και για τα παιδιά , καθς μαθαίνουν
Πάτκος-Μοσμανίδης
να ανακυκλνουν χαρτ ,
στημα.
| σελ.3η|
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΑΕΙΟ
ΔΡΑΜΑΣ
ΒERTNAΣ 28
Αξονικές τομογραφίες
ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νέες υπερούγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Γrωpria
Δημήηρς.
Reτpdneoλος
με αυστηρη τήpηon
aΡa Suμ
ΑΡγέτa
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΡΑ Βu
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Εuηνίδσ
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης.
ηελίξη στην εξέταση του μαστού
. Υπέρnχος Μαστού
- iος
Πολοζιάνης
Ουγέας
andbaτCUς
ΛευτέρηΚ
Aμημπολες
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
Buas 0υ
Oμμάτα Δακρωμένα
. Μογνητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέρηχο-Τiplex αγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκότητος
. Ορβonαντοηρόφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
B yyaa w eνα
ΜΗΝΟ ΑΑΙ2ΟΔΗ
πάνοα διπλα 6ας αότεη
μμαθράπι τράντο
Χορηγός Επικοινωνίας
ΠΡΩΤΝΟΣ
TUΠΟΣ
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890
wwaciroο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα