Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όυ Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Δύο νεκροί και
Όμορφη ατμόσφαιρα
35 τραυματίες στην άσφαλτο στην κοπή Πίτας του Ασύλου βραδιές λογοτεχνίας
Ανιάτων Σπάρτης ,σελ.10
Ξεκινούν
στη Βαμβακού , σελ11
της Πελοποννήσου σελ .
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤH ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετόρτη 15 Ιανουαρίου 2020 | Έτος 24 Αριθμός 5806 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ. 2731081253 Fax : 2731081250e-mailinfo Plakon ikos.gr www.lakonikos.gr
ΑΠΟκαλυπτικά στοιχεία της ΑΑΔΕ για το 2019
Επιχειρήσεις
της Πελοποννήσου
εντάσσονται στον
Αναπτυξιακό νόμο
Τρείς στη Λακωνία
Φοροδιαφυγής το ανάγνωσμα
στη Λακωνία
Περίτα 3,5 εκατομμύρια ευρ
θα διατεθούν συνολικά σε 10
εnχειρήσεις της Περιφέρεις
Πελοηοννήoοu , τα επενδυτικά
σχέδια των onoίων αξιολογήθηκαν θετικά και θα υπαχθούν
στο καθεστς της Γενικής
Enιχειρηματικότητας του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.
Η υποβολή των ηροτάσεων
είχε γίνει στο Πλαίσιο της 2ης
Προκήρυξης (DEK Β' 445
15-12-2017η για υπγωγή
επενδυτικν σχεδίων
9ος σε πανελλαδικό επίπεδο ο νομός σε παραβατικότητα
Εκτεταμένο είναι το μέγεθος 31 Δεκεμβρίου 2019 από τη φο - πτσεις διanιστθηκαν συνο - noραβοτικότητα χτύηησε κκόκ
της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα , ρολογική διοίκηση, δεν είκε εκ όπως φανερνουν τα στοιχεία δσει αnοδείξεις, δεν τηρούσε κές nαpaβάσεις Μάλιστα , ο 56,9%1 Δεύτερη ήτον η Xίος με
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο - νόμιμα τα φορολογικά Βιβλία ή αριθμός των επιχειρήσεων , Πou noσοστό φοροδιαφυγής 38,9%,
σίων Εσόδων για το 2019. Ειδι - είκε κnειραγμένες, ταμειακές ελέγχθηκαν το 2019 anό την την τρίτη θέση κκαπάρωσαν- η
κότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ μηχανές .
της εφημερίδας "Βήμα της Κυριακής , ηερinou μία στις τρεις τη χρονιά nou nέρασε , Πραγμαεπιχειρήσεις (nooοστό 31%) , οι τonοιήθηκαν Πάνω από 80.000 αναδεικνύουν ως κπρωταθλή - ρνθία με 35,9% , το Κλκίς με
onoίες τέθηκαν σε διαδικοσία επτόπιοι φορολογικοί έλεγκοι τρια - στη φοροδιαφυγή την 35,2% και η Μαγνησία με 35,1%.
ελέγχου αnπό 1 Ιaνουαρίου έως εκ των οnoίων σε 25.000 Πεpι - Κέρκυρα , όπου η φορολογική
λόγω ηρόγραμμα .
Το συνολικό nooό της επχοpήγησης και της επιδότησης
της χρηματοδοτικής μίσθωσης ανέρχεται σε 3.505544 03
ευρ και το συνολικό nooό
της φορολογικής αnαλλαγής
ανέρχεται σε 1.303055,33
Οι επιχειρήσεις nou unόγονται
στο Παραπάνω πρόγραμμα
είναι
a) Πέντε από την Κορινθία ,
B) Τρείς από τη Λακωνία . 1 ) Α.
ΛαΒράνος για νέα μονάδα
καλλιέργειος ελιάς, 2) Οινούντος ΑΕΒΕ για εκουγχρονισμό
μονάδας επεξεργασίας τυnonoημένης ελιάς και 3) Σκαφ
λικά περίποu 56.000 φορολογικινο- με το υψηλότατο noσοστό
ΑΑΔΕ , ξεπέρασε τις 55.000 σε
nανελλοδικό επίπεδο.
Τα anoτελέσματα των ελέγχων
Ημαθία και η Λάρισα με το ίδιο
Ποσοστό 136,5%) και ακολούθησαν η Χαλκιδική με 36,1% , η KoΚατά τα αnοκαλυπτικά στουχεία ,
συνέχεια σελ 9
Σπαρτιάτης ο συντηρητής
ιεράς μονής στα Ιεροσόλυμα
Στην M Μεγάλης Παναγίας εργάστηκαν ο Π θεοφιλάκος και η ομάδα του
δάς Κωνσταντίνος
επέκταση μονάδας nαραγωγής γάλακτος
y Mία anό την Αργολίδα
δ) Μία aπό mν Αρκαδία: Eurocatering AΕ για νέα μονάδο
επεξεργασίας τυποnoiηonς
ογροτικν ηροϊόντων .
Ολοκληρθηκαν οι εργασίες Ιεροσολύμων κ . κ θεόφιλου Γ.
συντήρησης του ξυλόγλυπτου οι εργασίες συντήρησης στο
τέμπλου, των εικόνων και της Καθολικό ανατέθηκαν στην
κόγχης της Πλατυτέρας του εταιρεία Συντήρησης Εργων Τέ Ιερού Βήματος στο Καθολικό χνης & Αγιογραφίες -ΔΗΝΕ
της Ιερς Μονής Μεγάλης Πα - ΚΕΣ, - ΘΕΟΦΙΑΚΟΣ n. &
νογίας στα Ιεροσόλυμα
Κατόηιν πρωτοβουλίας της κα- συντηρητή τον Σηαρτιάτη κ .
θηγουμένης Μοναχής Μλάνης Πάνο θεοφιλάκο .
και την ευλογία του Πατριάρχη
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ , με επικεφαλής
Μνήμες ιστορίας
του Γιάννη Στέ
συνέχεια σελ 8
> σελ . 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα