Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
anatolh
TETAPTH
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Έτος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.731
Σελίδες 9 και 10
- Παιχνίδια για τα Προημιτελικά
Του κυπέλλου της ΕΠΣΛσήμερα
Ανάπλαση τηςκντρικής πλάτείας
και ης παλάς πόλης Ιεράπετρας
Ανακοίνωσε και Τσακμάκη ο ΑΟΑΝ
Αναζητείται εργολάβος κατεδαφίσεων
. Τα αίτια της
καταστροφής της
ελαιοπαραγωγής
Για τις αυθαίρετες κατασκευές σε παραλίες και δασικές εκτάσεις
μένης Διοίκησης Κρήτης που θα επιλεγεί μέσα ρειακή Ενότητα . Το έργο
προκηρύσσει ανοιχτό δι - από το διαγωνισμό και είναι πολύ μεγάλο και γι
αυτό για τις εταιρείες
που μπορούν να λάβουν
μέρος απαιτούνται συγκεκριμένες προδιαγρα .
φές, που καθορίζονται
από τη διακήρυξη, είπε η
Peroρτάζ
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Σελίδα 3
εθνή διαγωνισμό για την γίνεται έτσ , στε να
επλογή αναδόχου στον
οποίο θα αναθέσει την εΜε αρκετή καθυστέρηση , αφού υπερκερά κτέλεση του έργου: Κa
στηκαν τα εμπόδια , γρα - τεδαφίσεις αυθαιρέτων
φειοκρατικές παλινω - κατασκευν nου βρίσκο δίες. αναβολές λόγω t νται σε ευαίσθητες πe .
κλογν και καθυστερή - ριβαλλοντικά περιοχές
σεις δύο περίπou ετν , ( κυρίως αιγιαλό , nαρa τελικά προχωρεί η δια - λία δάση κλπ.) της Κρήδικασία για την ανάθεση της , σε εκτέλεση πρω σε εργολάβο των κατε - τόκολλων ή αnoφάσεων
δαφίσεων . με βάση τα κατεδάφισης αρμοδίων
τελεσίδικα πρωτόκολλα Υπηρεσιν. ( Η σχετική
κατεδάφισης αυθαιρέ - Προκήρυξη δημοσιεύεται
τον κατασκευν , πoυ στη σελίδα 17) .
στο σύνολό τους σχεδόν
αφορούν αυθαίρετες κα . μοπράτησης του έργου
τασκευές eni αιγιαλού ανέρχεται σε 1135.000 του παρέχεται η ευελι-και αν υπάρξουν ενστάκαι παραλίας Το θέμα Ευρ (με ΦΠΑ) και το Εία , αν συναντά δυσχέ , σεις που ενδεχομένως
έχει ιδιαίτερη σημασία κονδύλι προέρχεται από
για το Νομό Λασιθίου . χρηματοδότηση
γιατί , όπως δήλωσε στην Πράσινου Ταμείου. Ση - πρωτοκόλλων κατεδάφι - σμό , η Αποκεντρωμένη
ΑΝΑΤΟΛΗ η προϊσταμένη μεινεται το χρηματικό σης , να μη χάνει χρόνο Διοίκηση Κρήτης εκτιμά
της Αποκεντρωμένης Δ οίκησης Κρήτης Μαρία γαλύτερο πou έχει ποτέ
Κοζυράκη, τα nερισσό - διατεθεί για καττεδαφί - μπορεί να αφορούν αυ -προσεχή Απρίλιο , πιθα.
τερα από αυτά αφορούν σειe aε δημόσιο χρο θαίρετο σε άλλη Περιφε , νόν και Μάρτιο .
το Νομό Λασιθίου . Τα λιγότερα πρωτόκολλα a.
φορούν την ΠΕ. Pεθύ . επίπεδο της Νότιας Ελμνης , ακολουθεί η ΠΕ λάδος .
Χανίων , μετά του Ηρα
κλείου . Συγκεκριμένα , λαβία που αναθέτει η Α
μέχρι το Δεκέμβριο του Ποκεντρωμένη Διοίκηση
2019, σε όλη την Κρήτη Κρήτης Περί τα 60 αυ τα πρωτόκολλα με τελε - θαίρετα κατεδαφίστηκαν
σίδικες αποφάσεις κατε - με την πρτη εργολαβία .
δάφισης είναι 331.
Είδικά στο Λασίθι , τα στις αρχές του 2018.
σχετικά ποωτόκολλα κατεδάφισης είναι 128. A- Υησε ότι η Αποκεντρω ναλύοντας περισσότερο , μένη Διοίκηση Κρήτης
τα 125 είναι στον αιγιαλό είναι η μόνη σε όλη τη
και 3 δασικά Ανάλογα χρα που ολοκλήρωσε
με τη χρήση των αυθαι- την πρτη φάση και
ρέτων κατασκευν , τα προχωρεί σε δεύτερη
12 αφορούν ξενοδοχει - φάση κατεδαφίσεων αυακές εγκαταστάσεις . τα
94 καταστήματα εστία - παραλία .
σης και γενικότερα του
ριστικά καταστήματα , 12 τική ερτηση της ΑΝΑαφορούν τμήματα κατοι - ΤΟΛΗΣ , η . Κοζυράκη ΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Κινηματοθέστρο PΕΕ
κιν και 10 λοιπές εγκα - ανέφερε ότι το έργο του
ταστάσεις,
Η Διεύθυνση Τεχνικού τεδαφίσεων θα αναλάβει μείο 10 6 (pponuλούτaι εισττήpια στο ββλιοπυλείο Τροφ
Ελέγχου της Αποκεντρω - ένας μόνο εργολάβος, και στη Νεάπολη Καφέ Οναρ.
-Η ύδρευση της
Σπιναλόγκας
. ΚοζυράκηΕξ άλλου γ' αυτό και
ο χρόνος που προβλέπει
η ούμβαση η οποία
πογραφεί είναι διάρκειας
τριν ετν , γεγονός nou
καταδεικνύει το μέγεθος!
πιθανόν και τη δυσκολία εκτέλεσης του όλου
εγχειρήματος Ανάλογα
με το πόσο ομαλά θα
κυλήσει ο διαγωνισμός
υΣελίδα 6
. Δραματικές οι
ελλείψεις σε
νοσηλευτικό
προσωπικό
Η poiτoμένη.
mης Anoεvφωέoς Διοάησης
Κρήτης Μαρία Κοζράνη
Ο προύπολογισμός δη .
ρειες για την εκτέλεση κατατεθούν από συμμετου κάποιων συγκεκριμένων τέχοντες στο διαγωνιαυτό ποσό είναι το με αλλά να προχωρεί σε εκτέλεση επόμενων , που
ότι η σύμβαση μπορεί .
να υπογραφεί γύρω στον
Σελίδα 28
σε περιφερειακή Υπηρε
σία και , τουλάχιστον , σε
la ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΗΝΗ
ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤιστος
Είναι η δεύτερη εργο | ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ΞΕνας μγκλος .
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣΟΑΣΟ
|"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
Λαϊκή στον Μυλωνάκη
ΜΗΛΑ ΦΟΥΤΖΙ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΑΤΑΤΕΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΟΛΑ ΤΑ
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 0.99ε
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΕΗ!
wgetetan
η οποίa ολοκληρθηκε
Το ΚΙΛΟ
Η . Κοζυράκη
0.99€
0.49ε
εξήΤΟ ΚΙΛΟ
αντίν.
μαψυό ruχνάρι
και το
το ΚΙΛΟ
θαιρέτων σε αιγιαλό και
6944 283935
ΝΜE4 oΡror ΦΡΑΤΕΑΚΗΕ MuNE ΠAΠΑ!
Απαντντας σε σχε.
rA ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΟTΕΡE ΠΡΟΣφοΡ
ΚΑΝΤΕΜΑΙ UIKE ΤΗ ΣΕΛΙAΑ ΜΑΙ ΤΟ ADOοκ ri
www.focebook.com/Onwponωλείο Μυλωνάκης
.ΦΡέσκα φρούτα καα λαχανικά
|Πληση λιανική-χονδρική Διανομή κατ' oίκον
ΕΠΙΜEΝΙΔΟΥ 51- Ano ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ. 28410 2171 1
|ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ
Dρες rapaστάσεων 500 μμ & 7200 μμ Προπληση 86 τα.
πλήθους αυτν των κ CMYB

Τελευταία νέα από την εφημερίδα